Egyházi levéltárak hírei

„A kegyes Isten kedvezéséből…”

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

Szluha János Nepomuk SJ brazíliai misszionárius levelei
összeáll. Babarczi Dóra,

Készült a Jezsuita Kiadó, valamint a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának levéltára gondozásában.

Könyvbemutató

Időpont: 2018. november 20. 17 óra
Helyszín: Párbeszéd háza, Pedro Arrupe terem (Budapest, VIII., Horánszky utca 20., földszint)
A könyvet bemutatja: Forgó András (Pécsi Tudományegyetem, egyetemi docens)

Paul Shore a kanadai University of Regina professzorának előadása

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Lecture of Paul Shore in Budapest. — 2018. október 15-én kora este a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport meghívására Paul Shore, a kanadai University of Regina oktatója tartott előadást a Pázmány Péter Katolikus Egyetem budapesti, Sophianum épületében. Előadásának címe „Two Hungarian Jesuits and the Qur’an: Understanding, Misunderstanding, and Polemic” volt.

Előadásában Shore két magyar jezsuita a katolikus felkezet és az iszlám vallás közti hitvitában való szerepvállalását mutatta be, elemezte. Elsőként Szántó István (Stephanus Arator) Confutatio Alcorani című latin kéziratának vizsgálatával kapcsolatos eddigi ismereteit tárta a hallgatóság elé, kiemelve az e téren szükséges további kutatások fontosságát. Másodiknak Pázmány Péter immár magyar nyelven írt munkáját elemezte (Az mostan támadt új tudományok hamisságának tíz nyilvánvaló bizonysága és rövid intés a török birodalomról és vallásrúl).

A két művet összevetve az előadó kiemelte, hogy céljuk nem volt más, mint a keresztény hittételek igazolása a muszlimokkal szemben, illetve rámutatás a Koránban található – a két jezsuita szerint – nyilvánvaló tévedésekre. Fontos különbség köztük azonban, hogy Pázmány a magyar nyelvű közönségnek írt, míg Szántó feltehetően szélesebb körnek szánta latin nyelvű munkáját. Mindkét munka módszertani, szemléleti alapja a középkori hitvitázó iratokban gyökerezik. Külön kitért a Korán értelmezésének, fordításának nehézségeire, melyek mind a 17. században, mind napjainkban jelentősen megnehezítik a fordítást készítők munkáját. Zárásként megjegyezte: a két mű kizárólagos vizsgálata egyoldalúan mutatja be a keresztény-muszlim hitvitákat, hiszen csak a keresztény szempontú kritika található meg benne – az erre adott muszlim válasz nem.

Meghívó
Galéria
Videó
Újkor.hu (hamarosan)

Domonkos konferencia Szombathelyen

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

A hétvégén Szombathelyen ünneplik alapításuk 150 éves évfordulóját a domonkos nővérek. Ennek keretében szombaton délután konferenciára és egy könyvbemutatóra kerül sor a püspöki palotában. (Letölthető program.)

A könyv - amely Vasáron, a Domonkos Rendtörténeti Gyűjteményben készült - a nővérek 150 éves múltját és benne többek között a vasvári rendház és iskola történetét mutatja be, így bizonyára a vasváriak érdeklődésére is számot tarthat.

Domonkos konferencia Szombathelyen

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

A hétvégén Szombathelyen ünneplik alapításuk 150 éves évfordulóját a domonkos nővérek. Ennek keretében szombaton délután konferenciára és egy könyvbemutatóra kerül sor a püspöki palotában. (Letölthető program.)

A könyv - amely Vasáron, a Domonkos Rendtörténeti Gyűjteményben készült - a nővérek 150 éves múltját és benne többek között a vasvári rendház és iskola történetét mutatja be, így bizonyára a vasváriak érdeklődésére is számot tarthat.

Előadások Nagykanizsán a Thúry György és kora című tudományos emlékülésen

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

2018. október 9-én a Thúry György Múzeum szervezésében Nagykanizsán a  Medgyaszay Házban rendezték meg a Thúry György és kora című tudományos emlékülést, ahol a Kutatócsoport két munkatársa, Kruppa Tamás és Kanász Viktor, valamint a Kutatócsoporthoz sok szállal kötődő Szovák Márton is el előadást tartott. 

Kruppa Tamás a tizenöt éves háború egyik legfontosabb mozzanatának, Kanizsa 1601-es sikertelen ostromának a történetét mutatta be az olasz, elsősorban vatikáni források segítségével, külön kitérve a Francesco Aldobrandini által vezetett pápai zsoldos hadsereg felvonulására és az ostrom során tanúsított helytállására.

Kanász Viktor Kanizsa 16. századi egyháztörténet ismertte, részletesen bemutatva a település késő-középkori egyházszervezetét, a protestáns hitértelmezés megjelenését és elerjedését, a lassan szétváló felekezet egymás mellett élését, valamint a protestáns lakosság hirtelen eltűnésének okait.

Szovák Márton előadásában egy eddig ismeretlen forrást, Federico Ghislieri haditervét mutatta be, melyet Kanizsa 1601-es sikertelen ostroma után állított össze a pápai segélycsapatok hadmérnökeként. A forrás átfogó bemutatása után az előadó a Kanizsa várát ismertető részeket és a fantáziadús támadóeszközöket felsoroló haditervet kommentálta.

A három előadó már régóta foglalkozik Kanizsa 1601-es ostromának itáliai, s elsősrban vatikáni forrásaival, amelyek kiadása a terveik között szerepel.

Program
Képek

Könyvbemutató Budapesten (2018.10.09.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

Az MTA–PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, a Kubinyi András Történész Műhely és a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár meghívja az érdeklődőket A veszprémi egyházmegye múltjából című könyvsorozat újabb köteteinek bemutatójára.
A rendezvényre 2018. október 17-én 17 órától kerül sor a PPKE BTK Sophianum épületében (Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1., 205-ös terem).
- Folytonosság és változás. Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16–17. században (szerk.: Karlinszky Balázs – Varga Tibor László). Veszprém, 2018. (A veszprémi egyházmegye múltjából 32.)
A kiadványt bemutatja: Siptár Dániel (Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár).
- „Püspök urat is őrizetbe veszem.” Források a veszprémi egyházmegye háborús veszteségeiről II. (szerk.: Varga Tibor László). Veszprém, 2018. (A veszprémi egyházmegye múltjából 31.)
A kiadványt bemutatja: Gárdonyi Máté (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola).

Nemzetközi pápaságtörténeti konferencia a Fraknói Kutatócsoport szervezésében

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport rangos nemzetközi szimpóziumot szervezett 2018. szeptember 27–28-án Budapesten. A rendezvény, miként címe (The Agents of Foreign Communities and European-American States in Rome) is mutatja, azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy a helyi egyházi szervezetek ügyeit kik és hogyan képviselték, intézték az Apostoli Szentszéknél a kora újkor folyamán. A tanácskozásnak a Magyar Tudományos Akadémia székházában a 2. emeleti Képes terem adott otthont. Társszervezője a Viterbói Egyetem bölcsészkaráról (DISUCOM) Matteo Sanfilippo professzor pápaságtörténeti kutatóintézete volt. Közreműködésével a Fraknói Kutatócsoport már korábban is szervezett nemzetközi konferenciákat: Rómában, a Falconieri-palotában Gli archivi della Santa Sede e il Regno d’Ungheria (2007), Budapesten pedig The Papacy and the Local Churches (2013) címmel. Több kötet: Az Apostoli Szentszék levéltárai és Magyarország (15–20. sz.). Tanulmányok Pásztor Lajos, a Vatikáni Titkos Levéltár magyar levéltárosának emlékére (Budapest–Róma 2008); Il papato e le chiese locali (Viterbo, 2014), The Baroque Papacy (Viterbo, 2016), továbbá az egyes országok bíboros protektorságáról szervezett viterbói és római nemzetközi szemináriumok, vendégprofesszori látogatások is tanúskodnak az együttműködésről.

A tanácskozás megnyitását követően Silvano Giordano OCD, a római Gregoriana professzora a spanyol monarchia és a római Kúria kapcsolattartásának módjáról beszélt a 17. század elején. Előadásából az egy időpontban, egymás hivatali idejét átfedve Rómában szolgáló rendes követek, rendkívüli követek, bíboros protektorok, a Rota Romana ügyhallgatóinak világa is megelevenedett a képviselet legalsó, munkás szintjét képviselő, a kúriai hivatalokba nap mint nap talpaló ágensek mellett. Az este másik előadója Bertrand Marceau volt (École Française de Rome), aki a francia Rota-auditor, Louis de Bourlémont karrierútját és XIV. Lajos római ágenseként folytatott tevékenységét vázolta a formálódó francia abszolutizmus és az európai nagyhatalmi szerepét épp elveszítő Egyházi Állam konfliktusai összefüggésében.

A rendezvény második napján három szekcióban követték egymást az előadások, a koncepció szerint előbb a legjelentősebb, legnagyobb országok képviselőiről volt szó: spanyol és portugál és a valamilyen módon hozzájuk kötődő ágensekről, majd a tengeren túli országok római képviseletéről, végül a további európai államok kerültek sorra.

Az első szekció első előadója Ignasi Fernandez Terricabras volt, a Barcelonai Autonóm Egyetem docense. Kapcsolódva Silvano Giordano előző napi előadásához, a párhuzamosan egymás mellett működő római spanyol képviselők közül a Spanyol Inkvizíció ágenseinek szerepét vizsgálta. E tisztség a 16. századtól létezett, a 17. században 7 ilyen képviselő volt hivatalban és fő tevékenységük az volt, hogy védték a spanyol általános inkvizítort és az inkvizíciós tanácsot a római dikasztériumok esetleges beavatkozásától. Egészen XI. Incéig a spanyol inkvizíció nem volt a római Sanctum Officium alá rendelve, meghatározóan állami szervként működött! A következő előadó James Nelson Novoa Skype-on keresztül Kanadából, az ottawai egyetemről kapcsolódott be a tanácskozásba és a római portugál képviselet hivatalos elismeréséről, majd a 16. századi római portugál ágensekről beszélt. Végül a szekciót a sevillai egyetemről Igor Pérez Tostado diavetítéssel kísért előadása zárta, melyben az angol–spanyol kapcsolatok egy érdekes fejezetét vizsgálta: a Stuartok ágenseinek tevékenységét, mely Rómára is kiterjedt.

A második szekcióban Matteo Binasco, aki a sienai egyetem tanára, a 17. századi ír ágensek történetét ismertette. Benedetta Albani, aki Frankfurtból érkezett, egy olyan témát tárgyalt, amely eddig meglehetősen elhanyagolt területe volt a kutatásnak: Spanyol-Amerika püspökei és a Szentszék kapcsolattartását római ágenseik és prokurátoraik segítségével. Előadásához szemléletes térképet is kapcsolt, amelyen az új világgal az érintkezések intenzitását mutatta be a Reg. Suppl. dioc. és Reg. Suppl. Indiarum vatikáni levéltári fondok segítségével. Végül Matteo Sanfilippo előadásában a 17–18. századra koncentrált, kitekintéssel a 19. századra: a francia kolóniák, a brit korona területei és az Egyesült Államok képviseletét és az ehhez kapcsolódó változatos ágensi teendőket vázolta.

A délutáni szekció előtt az előadóknak kulturális programon is lehetőségük nyílt részt venni: olasz nyelvű vezetéssel megtekintették a magyar Szent Koronát és a Parlamentet, majd a Duna parton tértek vissza az Akadémia épületébe megcsodálva a megkapó budai panorámát.

Végül az utolsó szekcióban négy előadó egy-egy középkelet-európai témakört tárgyalt. Gaetano Platania a Vatikáni Apostoli Könyvtár Barberini fondja alapján a lengyel ágensek feladatait elemezte. Rámutatott, hogy a 17. század második felére szerepük megváltozott: a diplomáciai képviselet helyett egyre inkább az adminisztratív jellegű ügyek kerültek előtérbe, melynek a lehető legrövidebb időn belül történő keresztülvitelét próbálták elérni a kúria bonyolult útvesztőin keresztül. A következő előadó, Alessandro Boccolini a lengyel témát folytatva, egy XVII. században élt ágens, Paolo Doni apát, a lengyel uralkodó, II. János Kázmér római és nápolyi képviselője tevékenységét vette górcső alá. Végül az utolsó két előadó a Fraknói Kutatócsoport tagjai: Fedeles Tamás és Tusor Péter voltak. Előbbi diavetítéssel kísért előadásában a magyar királyság késő középkori római diplomáciai képviseletét ismertette, arra fókuszálva, hogy milyen státusú és nemzetiségű személyek kaptak követi megbízást, milyen képzettséggel rendelkeztek és milyen elvárásokat támasztottak velük szemben. Végül Tusor Péter a 17. századi püspökkari ágensekről beszélt, akiket kezdetben az esztergomi érsek küldötteiként tartottak számon, majd 1639-től már az egész magyar egyház állandó képviselői lettek Rómában a század végéig. Előadásában körvonalazta feladataikat, hatáskörüket, valamint hangsúlyos hírszolgálatukat is.

A konferencia folyamán minden szekció végén lehetőség nyílt az eszmecserére, kérdések feltételére. A tanácskozás eredményeként jövőre tanulmánykötet fog megjelenni Viterbóban, amely részletesen bemutatja, hogy akár az európai kontinensről, akár a brit szigetekről, akár pedig az Újvilágból milyen kihívásokkal kellett szembesülni a kora újkor folyamán, ha az Örök Városból rendszeres hírekhez kívántak jutni, és ott hatékony érdekképviseletet kívántak működtetni a helyi egyházi vezetők, szervezetek, közösségek.

A PPKE és az MTA által támogatott rendezvényt az Akadémia palotájának reprezentatív éttermében vacsora zárta, ahonnan a résztvevők ráláthattak az esti fényekben tündöklő budai várra.

Tóth Krisztina
Fotók: Kanász Viktor

Plakát 1. 2.
Galéria
Videók: 1. nap, 2. nap
Magyar Kurír
Újkor.hu
 

 

Konferencia-beszámoló: „Erőgyűjtés és újrakezdés" (2018.09.20.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

Erőgyűjtés és újrakezdés – a veszprémi egyházmegye a 17. században címmel szeptember 6-án egyháztörténeti konferenciának adott otthont a Szaléziánum. A rendezvényt a Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága szervezte a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola támogatásával, s az idei már az ötödik alkalom volt a testület által rendezett tudományos szimpóziumok sorában. A rendezvényt dr. Márfi Gyula érsek nyitotta meg, aki kifejtette, hogy minden elismerést megérdemelnek azok a korabeli személyek, akik az egyházmegye legsötétebbnek tekinthető korszakában mindent megtettek a hitélet újjászervezéséért és a kereszténység megmaradásáért.

A rendezvény célja az volt, hogy az előadások segítségével bemutassa, hogyan teremtődtek meg a 17. század eleji mostoha állapotból a 18. századi katolikus restauráció lelki, szervezeti és anyagi alapjai. Fazekas István a 17. század veszprémi püspökeinek pályaképe alapján vázolta a veszprémi püspökség korabeli jelentőségét, szerepét. Tusor Péter a vatikáni források között megtalálható, a püspökkinevezéseket megelőző ún. processusok forrásértékét méltatta az adott személyre vonatkozó, máshol megőrzött dokumentumokkal összevetve. Dénesi Tamás az egyházmegyében a paphiány miatt egyházi szolgálatot vállaló licenciátusok működését világította meg a rájuk csak nagyon elszórtan fennmaradt adatokkal. Egy-egy esettanulmány mutatta be az egyházmegyében egyébként több helyen megtelepedett jezsuita rend kanizsai állomásának bő egy évtizedes eseményeit Siptár Dániel, illetve a dunántúli reformáció központjának számító Pápa város felekezeti küzdelmeit Hermann István tolmácsolásában. Tavalyi előadását, amelyben a 16. századi egyházmegyéhez köthető templomépítészetnek a reformáció megjelenésével történt változásait mutatta be Pátkai Ádám Sándor régész, ezúttal a 17. század vonatkozásában tekintette át témáját. Az előadások sorát Molnár Antal zárta, a ki a szomszédos, etnikai-nyelvi alapon stabilan prosperáló zágrábi egyházmegye Dráván inneni ambícióit tárta a hallgatóság elé, amellyel majd a 18. században Padányi püspöknek kellett leszámolnia.

A konferencia előadói között szerepelt több megyei és egyházi közgyűjtemény korszakkal foglalkozó munkatársa, illetve az ELTE és a PPKE oktatói, valamint az MTA BTK Történettudományi Intézet történészei. A rendezvényen elhangzott előadásokat a szervezők ígérete szerint tanulmánykötetben tárják majd az érdeklődők elé. Így történt ez a 2017. évi konferencia anyagával is, amelyet Folyamatosság és változás. Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16–17. században címmel az idei programba illesztve mutattak be a közönségnek. Sor került még két további könyvismertetésre is: az egyházmegye második világháborús veszteségeit bemutató forráskiadvány idén megjelent második részét („Püspök urat is őrizetbe veszem”), amely az előbbi kötethez hasonlóan ugyancsak a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár gondozásában látott napvilágot, illetve az Országos Széchényi Könyvtár és a zirci Reguly Antal Múzeum kiadásában megjelent Dubniczay István hantai prépost, a zirci ciszterci apátság mecénása című köteteket mutatták be. A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósította meg a Veszprémi Főegyházmegye.

Szerverfrissítés: újabb 10 ezer bácskai anyakönyvi képfelvétel honlapunkon (2018.09.19.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

2018. szeptember 19-én több mint 10 ezer képfelvétellel bővült levéltárunk e-kutatás szolgáltatása. A felvételek 2018 tavaszán-nyarán készültek, és nyolc bácskai plébánia anyakönyvi állományát egészítik ki, 51 eredeti anyakönyvi kötet képeivel (Adorján, Bácsföldvár, Bácskertes, Martonos, Mohol, Óbecse-Belváros, Péterréve és Szenttamás településekről).
A feltöltött képanyag igen értékes részét jelentik az anyakönyvi mutatók-indexek, de az 1826 utáni időszakból a kereszteltek felvételei is jó alkalmat adnak az eredeti anyakönyvek és a másodpéldányok összevetésére (a megjegyzés rovatokban ui. fontos különbségek, többlet-információk lehetnek a most feltöltött eredeti könyvekben, utólagos bejegyzések formájában).
Összesen 10.278 képfájl készült, 51 anyakönyvi kötetről. A kereszteltek (K), egybekeltek (E) és meghaltak (M) anyakönyveinek, illetve az Indexek-mutatók (I) feltöltött anyagának részletezése a következő: Adorján IKEM 1864-1948, K 1864-1899, Bácsföldvár IK 1826-1930, K 1826-1900, Bácskertes E 1853-1906, K 1842-1869, M 1831-1907, Martonos K 1828-1897, Mohol K 1826-1905, Óbecse-Belváros IK 1867-1896, IM 1867-1897, K 1829-1896, K-Nazarénus 1869-1895, Péterréve IK 1820-1900, K 1830-1898, Szenttamás K-Nazarénus 1874-1895
A böngészhető képfelvételek száma e-kutatás rendszerünkben: 1.239.963
Korábbi híreink az elmúlt évből, bácskai anyakönyvek feltöltésével kapcsolatban:
https://archivum.asztrik.hu/?q=content/szerverfrissites-ujabb-48-ezer-ba...
http://archivum.asztrik.hu/?q=node/4531
http://archivum.asztrik.hu/?q=node/4488
http://archivum.asztrik.hu/?q=node/4368

Hírek: 

Tömeges levéltári digitalizálásról, az MFLSZ vándorgyűlésén (2018.09.14.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

2018. szeptember 13-14-én, Változó egyetem, változó levéltár címmel rendezték az idén 60 éves ELTE Egyetemi Levéltár és a 25 éves Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség (MFLSZ) közös konferenciáját. A jubileumi program második, Levéltári Szakmai Napjának délutánján esett szó a levéltárakban folyó tömeges digitalizálási tevékenységről, a témával kapcsolatban az egyházi levéltárak helyzetéről Dr. Lakatos Andor levéltárvezető tartott beszámolót Tömeges digitalizálás az egyházi levéltárakban - megfigyelések és következtetések címmel.
Az utóbbi években az egyházi levéltárakban több mint hatmillió (!) digitális képfelvétel készült, és számos szolgáltatás indult az igen jelentős mennyiségű és forrásértékű tartalomra építve. Mindez jelentős hatással volt az érintett levéltárak életére. Az előadás vázlatát pdf dokumentumként tesszük elérhetővé honlapunkon.

Hírek: 

Könyvbemutató a Kájoni János Közösségi Házban

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Presentation of the book in Budapest about the diary of Kelemen Király OFM. — A pasaréti ferences kultúrházban került sor 2018. szeptember 10-én Király Kelemen OFM 1944-től 1947-ig írt naplójának bemutatására, melyet a Fraknói kutatócsoport külső munkatársa, Sági György szerkesztett. A napló eredetileg 44 éve Clevelandben látott napvilágot, de most jegyzetekkel és függelékkel ellátva Magyarországon is megjelenhetett.

Dobszay Benedek OFM tartományfőnök köszöntő levelének felolvasása után Cságoly Ferencné, akit rokoni szálak fűztek a naplóíróhoz, személyes élményeit ismertette a napló megtalálása és kiadása kapcsán. Ezt követően a kutatócsoport vezetője, Tusor Péter mutatott rá a kötet szakmai értékeire, kiemelve, hogy több mint 500 lábjegyzetből álló tudományos jegyzetapparátus és a korabeli hierarchikus viszonyokba betekintést engedő rövid életrajzok segítik az olvasó tájékozódását. Sági György személyes élményeit, az őt leginkább megérintő témákat osztotta meg a közönséggel: Király Kelemen OFM kiugrási kísérlettel, illetve az általa mélyen tisztelt Mindszentyvel és Zadravecz Istvánnal kapcsolatos gondolatait. Török József a Fraknói kutatócsoport senior kutatója pedig a különféle korszakban íródott naplók (Grősz József naplója, Csepregi Imre naplója, stb) és személyes élményei kontextusába helyezte a kötet tartalmát. Kálmán Peregrin OFM az ismertetést Mindszenty egykori ajánlásával zárta.

 

Képek 1. 2. 3. 4. 5.
Magyar Kurír

"Erőgyűjtés és újrakezdés" - Tusor Péter előadása Veszprémben

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Péter Tusor's lecture in Veszprém.Veszprémi vonatkozású püspöki processusok a vatikáni levéltárban címmel tartott a Kutatócsoport vezetője, Tusor Péter 2018. szeptember 6-án előadást a Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága által szervezett „Erőgyűjtés és újrakezdés – a veszprémi egyházmegye a 17. században” című konferencián a veszprémi Szaléziánumban.

 

Program
Képek 1. 2. 3.
VeszprémTV
VEOL

 

Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

Nemzetközi konferencia (Monastica historia IV)
Helyszín: Telč/Teltsch, Lannerův dům (Hradecká 6)
Időpont: 2018. szeptember 24-26.
Rendezők: Historische Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Diözesanarchiv St. Pölten, Mährisches Landesarchiv Brno

Program Lásd még

Telč and the Jesuits, the Order and its Patrons (project site)

 

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó - Egyházi levéltárak hírei csatornájára