Egyházi levéltárak hírei

Restaurálások a Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára állományában

Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára -

Művelődéstörténeti adalékok a görögkatolikus anyakönyvek vezetéséről

Anyakönyvek vezetéséről a Munkácsi Egyházmegyében kezdetben De Camellis János József és Bizánczy Gennadius György püspökök rendelkeztek, majd Olsavszky Manuel püspök az 1752-es és az 1756-os statútumában már konkrétan meghatározta, hogy milyen anyakönyveket kötelesek a parókusok vezetni. Négy könyv vezetését írta elő: „[…] mindegyik lelkésznek legyen […] négy könyve, azok, amelyekről még szó volt az 1752-es statútumban is, nevezetesen: egy könyv a lélekösszeírások számára, egy-egy pedig a kereszteltek, elhunytak és házasultak regisztrálására.”[1]

Egyházmegyénk parókiáin a 18. század közepétől maradtak fenn görögkatolikus anyakönyvek. Levéltárunk fontos feladatának tekinti, hogy az utókor számára is átörökítsük ezeket a dokumentumokat, ezért törekszünk a régi anyakönyvek megmentésére, helyreállítására.

Az alábbiakban a Boteh Bt. papír-, könyvrestaurátor műhely (2500 Esztergom, Lőrinc u. 17.) által restaurált két anyakönyvet mutatunk be eredeti állapotában, ill. az állagmegóvást követően:

1.1.) Leveleki kereszteltek, házasultak, halottak anyakönyve: 1771–1815, eredeti borítóval (NYEL II–28–b. 1. kötet) 1.2.) Leveleki kereszteltek, házasultak, halottak anyakönyve: 1771–1815, restaurált borítóval (NYEL II–28–b. 1. kötet) 1.3.) Leveleki kereszteltek, házasultak, halottak anyakönyve: 1771–1815, 122. oldal, eredeti állapotban (NYEL II–28–b. 1. kötet) 1.4.) Leveleki kereszteltek, házasultak, halottak anyakönyve: 1771–1815, 122. oldal, restaurált állapotban (NYEL II–28–b. 1. kötet) 2.1.) Kislétai kereszteltek anyakönyve: 1785–1803, 19. oldal, részlet, eredeti állapotban (NYEL II–8–b. 1. kötet) 2.2.) Kislétai kereszteltek anyakönyve: 1785–1803, 19. oldal, részlet, restaurált állapotban (NYEL II–8–b. 1. kötet)

[1] Udvari István: A XVIII. századi ruszin művelődéstörténet kimagasló alakjai. In: Ruszinok a XVIII. században: Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Nyíregyháza, 1992. Bessenyei György Kiadó (Vasvári Pál Társaság Füzetei, 9.) 184. o.

Bogádmindszenti anyakönyv (1775-1869) restaurálása

Baranyai Református Egyházmegye Levéltára -

Örömmel tudatjuk a tisztelt érdeklődőkkel, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által meghirdetett és elnyert pályázati támogatásnak köszönhetően idén is, 2020 augusztusában sikerült restauráltatnunk egy további, levéltárunkban őrzött értékes anyakönyvet: a bogádmindszenti református egyházközség 1775-1869-es évkörű vegyes anyakönyvét. A magas színvonalú szakmai megvalósításért Budapest Főváros Levéltára munkatársai felé nyilvánítunk köszönetet.         

   

www.nka.hu 

Emlékezés a szerzetesrendek 1950. évi feloszlatására

Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára -

A napokban hagytuk magunk mögött a 70. évfordulóját annak, hogy a Rákosi Mátyás vezette kommunista rendőrállam 1950 nyarán több éjszakai akcióval több mint 3000 szerzetest deportált különféle kolostorokba, majd pedig szeptember 7-én megvonta a szerzetesrendek működési engedélyét. Eközben megindultak az állam és egyház közötti tárgyalások, amelyek azonban csupán annyi eredményt hoztak, hogy négy tanítórend kilenc kolostora és nyolc iskolája korlátozott és ellenőrzött körülmények között mégiscsak folytathatta tevékenységét.

Konferencia-beszámoló: „A veszprémi püspökség a középkorban” (2020.09.11.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

A veszprémi püspökség a középkorban címmel augusztus 27-én egyháztörténeti konferencia helyszíne volt a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola. A rendezvényt a Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága és a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár szervezte a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola támogatásával. A konferenciasorozattal célunk az egyházmegye-történet átfogó feldolgozásának előkészítése, a kutatás ösztönzése, illetve az friss tudományos eredmények bemutatása, teret adva egyes speciális témák vizsgálatának csakúgy, mint összegző elemzéseknek. A testület által rendezett, egy-egy korszakot tárgyaló tudományos szimpóziumok sorában az idei már a nyolcadik volt.

A konferencia résztvevőit Dr. Takáts István helynök és a vendéglátó Dr. Sebestyén József mb. rektor köszöntötte.

Az idei rendezvény célja az volt, hogy az előadások segítségével bemutassa, hogyan működött a középkorban a Dunántúl legnagyobb részét elfoglaló veszprémi egyházmegye, milyen jellegzetességei voltak az intézményrendszernek. Az első szekcióban Körmendi Tamás a királynék, közöttük is elsősorban Gizella királyné szerepét vizsgálta az egyházmegye és székesegyházának alapítása vonatkozásában, 11. századi hazai és külföldi narratív források alapján. Tóth Endre egy ismeretlen 11. századi püspök, András személyének és tevékenységének rekonstruálására tett kísérletet az Endréd településnevek alapján. Rácz György a 14. századi veszprémi püspökök pályafutását vázolta, kitérve a korabeli püspöki karban betöltött szerepükre, súlyukra és származásukra. C. Tóth Norbert a segédpüspökök és vikáriusok eltérő középkori egyházkormányzati szerepét világította meg 15–16. századi adatok alapján.

A második, párhuzamosan zajló két szekcióban F. Romhányi Beatrix az egyházmegye a Magyar Királyság egészénél sűrűbb 11. századi templomhálózatára hívta fel a figyelmet, Veres Kristóf György pedig a írásbeliség fokozatos 13. századi elterjedését vizsgálta többek között a veszprémi káptalan hiteleshelyi tevékenysége révén. Karlinszky Balázs a középkori egyházi igazgatás mozaikszerűen rendelkezésre álló adataiból kísérelt meg struktúrákat alkotni, míg Bilkei Irén az egyházmegye területén működő zalai hiteleshelyek – a kapornaki konvent és a zalavári bencés apátság – okleveles anyagában előforduló, egyháziakat érintő hatalmaskodási ügyeket vizsgálta.

Szintén nagy érdeklődésre tartott számot a Kisteremben zajló másik szekció, amely az egyházi topográfia témakörén belül az épített örökség különböző szegmenseit vizsgálta. Kanász Viktor az egyházmegye zalai végein fekvő mezőváros, Kanizsa templomos helyeit mutatta be. Felvonultatta és egymással összevetette a legérdekesebb képi és írott forrásokat, amelyek segítségével a korábbiaknál pontosabb képet rajzolt a középkori településről. Ezt követően Jankovics Norbert ismertette Veszprém városának egyházi topográfiáját. A középkori emlékanyagot korszakonkénti bontásban tárgyalva felhívta a figyelmet azokra az időszakokra, amikor művészettörténeti szempontból is kiemelkedő, olykor európai léptékkel is mérhető építészeti alkotások születtek az egyházmegye székhelyén, míg más időszakokból szinte még az emlékek is hiányoznak. Fülöp András a veszprémi székesegyház és a Szent György-kápolna korai időszakára vonatkozó régészeti adatokat gyűjtötte össze. Elemezte a két épület régészeti viszonyát, és ebből is következő építészeti összefüggését, valamint számba vette a 11. századi székesegyháznál korábbi további jelenségeket. Simon Anna a történeti hagyományban felbukkanó székesegyházi királyné-temetkezések, különösen Gizella és Adelhaid királynék lehetséges sírhelyének kérdését vizsgálta, elsősorban az altemplomban és a szentélyhatáron az 1960-as és a 2000-es évek műemléki épületkutatásai alapján, valamint a románkori kőfaragványok figyelembevételével.

A délután szekció a püspökségnek az egyházmegye határain túlnyúló, vatikáni és domonkos kapcsolatait mutatta be. Fedeles Tamás összefoglalta a javadalomviselő veszprémi egyházmegyések által a Szentszéknél befizetett különböző egyházi adókból és illetékekből megállapítható, rájuk vonatkozó információkat. Nemes Gábor a pápai udvarban a középkorban megforduló egyházmegyei papok és civilek kérvényeit, illetve a zarándoklataik kapcsán fennmaradt forrásokat elemezte. Szovák Kornél ugyenezen témakör kapcsán néhány kiemelt adatot vizsgált meg, azok mikrotörténeti vonatkozásaira felhívva a figyelmet. Zágorhidi Czigány Balázs a veszprémi domonkos kolostornak az 1480-as években női zárdából férfi rendházzá való alakítását követte nyomon előadásában, főként az érseki levéltárban megmaradt oklevelek alapján.

A konferencia előadói között szerepelt több megyei és egyházi közgyűjtemény korszakkal foglalkozó munkatársa, illetve az ELTE, a Károli Gáspár Református Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatói, továbbá az MTA BTK Történettudományi Intézet és a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport történészei, valamint régész-művészettörténész műemléki szakemberek a MÉM-MDK- és az ELTE-től. A rendezvényen elhangzott előadásokat a szervezők ígérete szerint tanulmánykötetben tárják majd az érdeklődők elé, várhatóan 2021-ben.

A járványhelyzet megakadályozott minket, hogy a szokásokhoz híven az elmúlt évi konferencia előadásait tartalmazó kötet bemutatójára ez alkalommal kerüljön sor, de a helyszínen a korábbi konferenciák köteteiből és egyéb levéltári kiadványokból válogathattak a nehézségek ellenére is szép számban megjelent érdeklődők.

Szerverfrissítés: 30 ezer képfelvétel a népességre vonatkozó, feudális kori plébániai iratainkról (2020.09.10.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

2020. szeptember 10-én 87 település (plébánia) képanyagát egészítettük ki Matricula-Historia-online (E-kutatás) szolgáltatásunkban. A feudális kori, népességre vonatkozó forrásokról készült 30 ezer képfelvétel több mint 8 ezer leírási tételhez (aktához) kapcsolódik.
Az Érseki Hivatal plébániai iratállományában (KFL.I.1.b.) a népességre vonatkozó források jelentős forrásértékű és gyakran kutatott állományrészt képviselnek. A témával kapcsolatos, jellemző irattípusok a lélekösszeírások; a jelentések vegyes házasságokról, elváltakról és vallást változtatókról; a különféle anyakönyvi felmentések és javítások, valamint az iskolai összeírások is. Az említett irattípusok számára egyes települések feudális kori iratsorozatában külön alsorozatokat hoztunk létre (népesség, összeírás címen), s a sorszámozott aktákról egy lajstromot is készítettünk Excel-tábla formájában, a jellemző adatokkal: tételszám, dátum, irat jellegének-típusának meghatározása, információs tartalom minősége (névadatok, említett helyek stb.) Az említett Excel-táblázat több mint 8 ezer leírási tételt tartalmaz, és kutatási segédletként letölthető honlapunkon, a következő néven:
KFL-I-1-b_Feudalis-kori-nepesseg-osszeiras_jegyzek_web.xls
A jegyzékben szereplő jelzetet, tételszámokat a képek elnevezései is tartalmazzák, a leírás és a források tartalma így könnyen kapcsolható, összevethető.
A képanyag a következő útvonalon érhető el a Matricula-Historia-online tartalmában:
Plébánia neve/ Kotet_Volumen/ Nepesseg_osszeiras_Status_animarum/
A jelenlegi alkalommal feltöltött települések/plébániák sora a következő:
Ada\ Adorjan\ Akaszto\ Apatin\ Bacs\ Bacsbokod\ Bacsborsod\ Bacsfoldvar\ Bacskertes\ Bacskossuthfalva\ Bacsordas\ Bacsszentivan\ Bacsujfalu\ Bacsujlak\ Baja-Belvaros\ Baja-Szent-Istvan\ Bajmok\ Bajsa\ Batmonostor\ Batya\ Bezdan\ Boroc\ Csantaver\ Csaszartoltes\ Csatalja\ Csavoly\ Csonoplya\ Davod\ Dernye\ Doroszlo\ Dunabokeny\ Dunacseb\ Dunapataj\ Dunaszentbenedek\ Dusnok\ Ersekcsanad\ Fajsz\ Felsoszentivan\ Fokto\ Gador\ Gara\ Gederlak\ Gombos\ Hajos\ Hercegszanto\ Hodsag\ Horgos\ Janoshalma\ Kalocsa\ Katymar\ Kecel\ Kereny\ Kishegyes\ Kiskoros\ Kortes\ Kucora\ Kula\ Kullod\ Kunbaja\ Ludaspuszta\ Magyarkanizsa\ Martonos\ Melykut\ Militics\ Miske\ Mohol\ Monostorszeg\ Nagybaracska\ Nemesmilitics\ Nemesnadudvar\ Obecse\ Oker\ Orszallas\ Oszivac\ Pacser\ Palanka\ Palona\ Paripas\ Peterreve\ Regoce\ Soltvadkert\ Sukosd\ Szabadka-Szt-Gyorgy\ Szabadka-Szt-Rokus\ Szabadka-Szt-Terez\ Szentfulop\ Szenttamas\
A feldolgozás folytatódik, a képanyagot és a táblázatot is tovább fejlesztjük. A jelenleg feltöltött állomány rendezését (válogatását, jegyzékelését) Csongrádi Gabriella készítette.
A feltöltött képfelvételek száma: 30.226
E-kutatás szolgáltatásunkban összesen 1.620.665 képfelvétel böngészhető.
Eredményes böngészést, jó kutatást kívánunk!

 

Hírek: 

A Sectio II. története – III. rész

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár -

– jubileumi cikksorozat 5. rész

Koronkai Zoltán SJ

Lelkigyakorlatok, szociális munka, misszió

Nagy hatást gyakorolt még a lelkigyakorlatadás területén P. Nemes Ödön (Japán),

Nemes Ödön SJ

P. Jálics Ferenc (Németország), a papnevelésben P. Kövecses Géza és P. Benkő Antal, akik lelkiségi és pszichológiai ismereteik révén megújították a papképzést Brazíliában. Szociális területen P. Jaschkó István és P. Mustó Péter nevét kell megemlíteni: előbbi Tajvanon alapított otthont fogyatékos gyermekeknek, ami úttörő tevékenység volt az országban, utóbbi utcagyerekek lelkipásztoraként tevékenykedett a kolumbiai Bogotában. P. Csókay Károly pedig bányászok közt volt lelkész Chilében. Meg kell emlékeznünk a kínai misszió egyik nagy alakjáról, P. Ladányi Lászlóról, aki a Kínából való kiutasítása után 40 éven át Hongkongból szerkesztette a China News Analysis hetilapot, mely a kínai újságok és rádióadások híreit elemezte és kommentálta. Munkáját diplomáciai és hírügynökségi körökben az egyik legmegbízhatóbb hírforrásként tartottak számon Kínával kapcsolatban.

Jálics Ferenc SJ

Mustó Péter SJ

 

A magyarországi egyház szolgálata

A külföldön élő magyar jezsuiták törekedtek arra, hogy segítsék a kommunista kontroll alatt élő magyar egyházat. Figyelemmel kísérték mind az otthoni helyzet alakulását, mind a világegyház folyamatait, s törekedtek a II. vatikáni zsinat tanítását eljuttatni a vasfüggönyön túlra. Ebben központi jelentőségű volt a Vatikáni Rádió magyar adása (P. Orbán Miklós és P. Szabó Ferenc), valamint az egyes sajtótermékek.

Szabó Ferenc SJ

„Sok év óta van egyoldalú ismeretség közöttünk. Annak idején táskarádióm beszerzésében is az volt az egyik fő motívum, hogy a kollégiumban esténkint hallgathassam a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adásait. Így visszatekintve azt hiszem, nem túlzok, ha azt mondom, hogy egyetemi éveim alatt a fő lelki vezetőm az Önök adásai voltak.”

Egy kispap levele a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségéhez

„Számomra leginkább élményt nyújtanak az előadások. Gondolok az ifjúsági sorozatra, amely a hit elmélyítését szolgálta, de a többi teológiai témájúakra is. Jók az irodalmi adások is. A homíliamagyarázatok mindig gondolatot adnak és segítenek a beszéd készítésében.”

Egy pap levele a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségéhez

P. Őry Miklós 1962-ben indította útjára a P. Hunya Dániel által még a háború előtt alapított, a papságnak szóló folyóirat folytatását Magyar Papi Egység címmel, mely 1969-től Szolgálat néven folytatódott, immár a katolikus értelmiség szélesebb olvasótáborát is megcélozva. Jelentős formája volt a sajtóapostolságnak a P. Szabó Ferenc és P. Nagy Ferenc által szerkesztett Teológiai Kiskönyvtár sorozat, melynek 35 kis kötete a zsinat után megújult teológia összefoglalását adta a külföldön szolgáló legkiválóbb jezsuita és más professzorok tollából. Schütz Antal klasszikussá vált Dogmatika könyvének megjelenése (1937) óta ez volt magyar nyelven a katolikus hit első korszerű és átfogó kifejtése. Számos értékes teológiai és lelkiségi művet, valamint kateketikai segédkönyvet írtak, illetve fordítottak (például Biblikus Teológiai Szótár, Henri de Lubac, François Varillon művei). Ebben az időben jelentősen több vallási irodalom jelent meg külföldön, mint az anyaországban. Ki kell még emelni P. Boros László írói tevékenységét: lelkiségi könyvei nemcsak a magyar, hanem német és angol nyelvterületen is népszerűek voltak.

A hazafelé szánt munkák jelentős csatornái voltak az intézmények is. P. Morel Gyula alapította 1958-ban, majd 1962-től P. András Imre vezette a Magyar Egyházszociológiai Intézetet. A Bécsben működő szervezet könyveket adott ki, és UKI-Berichte címmel rendszeres tudósításokat adott ki a magyarországi egyházi állapotokról. A jezsuita munkák erőssége volt a különböző területen dolgozó rendtagok közti szoros együttműködés és feladatmegosztás. Amit például a Vatikáni Rádió nem mondhatott ki az egyházpolitikáról (például a Vatikán keleti politikájának kritikája), szabadon megfogalmazhatta a bécsi Magyar Egyházszociológiai intézet.

A külföldi magyar jezsuiták széles kapcsolati hálót építettek ki nemcsak az emigráns magyarság és annak nyilvános fórumai (például Szabad Európa Rádió) körében, hanem rendszeresen találkoztak a külföldre látogató írókkal, papokkal, püspökökkel. Saját magyarországi látogatásaik révén is tájékozódtak az otthoni helyzetről, és tudatosan készültek a visszatérésre.

Lelkigyakorlatozók Leányfalun jezsuita atyákkal

1983 után, amikor megnyílhatott a leányfalusi lelkigyakorlatos ház, a külföldi magyar jezsuiták (például P. Alszeghy Zoltán, P. Miklósházy Attila, P. Babos István) is adhattak lelkigyakorlatot Magyarországon.

A Sectio II. jelentősége

„Munkájuknak soha nem lett volna foganatja, ha nincs mögötte a szenvedő magyar provincia könnye, vére, izzadása. Egy provincia vagyunk, egy Isten áldotta provincia gazdag múlttal és sokat ígérő jövővel.”

  1. Horváth Tibor

Négy évtized alatt a külföldön dolgozó jezsuiták meghatározó szerepet játszottak az emigráns magyarság lelkipásztori ellátásában, ugyanakkor komoly elismertségre tettek szert azon országok katolikusai között is, ahol éltek, s néhányuk egészen kiemelkedő hatást fejtett ki. A rendszerváltozás előtt külföldről is szolgálták a magyar egyházat, és a fordulat után számosan haza tudtak térni, és tapasztalatuk legjavával hozzájárultak a magyar rendtartomány itthoni újjászületéséhez és a magyar egyház szolgálatához. A kommunista uralom idején a külföldi magyar jezsuiták léte erőt adott az egyre idősödő itthoni jezsuitáknak, hogy lehet még remény az újrakezdésre, s szellemileg és anyagilag is támogatták az itthoniakat. A külföldiekben pedig ott élt a tudat, hogy összetartoznak az otthoniakkal, és az otthoniak kereszthordozása hozzájárul az ő apostoli sikereikhez.

A premontrei rendtörténeti konferencia új időpontja

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

A „900 éves a premontrei rend című művelődéstörténeti konferencia szervezői kitűzték a márciusban a koronavírus-járvány miatt elhalasztott esemény új időpontját:

Gödöllői Premontrei Apátság és Iskolaközpont
2020. szeptember 10–12. (csütörtök–szombat)

Amennyiben a járványhelyzet esetlegesen nem teszi lehetővé, hogy személyesen találkozzanak, akkor a konferenciát ugyanebben az időpontban, az online térben rendezik meg.

További információ:
https://www.premontreiek.hu/aktualis/konferencia

250 éves a buda-országúti ferences templom

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

A budai Országút (Landstrasse) külvárosban 1707-ben építtettek kápolnát az ágostonos-redi szerzetesek Szent István vértanú tiszteletére. Ennek helyén épült föl 1752 és 1770 között a Nöpauer Máté terve szerint a ma is álló templom, amelyet Zbisko Károly szepesi prépost, esztergomi segédpüspök szentelt föl 1770. szeptember 23-án. 1785 óta a templomot és a mellette álló kolostort a ferencesek használják, mivel II. József császár a Fő utcából, a Szent Ferenc Sebei templom mellől ide költöztette a kapisztránus rendtartomány budai kolostorát.

A templom felszentelésének 250. évfordulója alkalmából 2020. szeptember 12-én szombaton templomtörténeti előadására és egy jubileumi kiadvány bemutatójára kerül sor.

16 órától dr. Farbaky Péter építész, művészettörténész, főmuzeológus, a BTM Kiscelli Múzeum igazgatója tart előadást a templomban „Házad ékessége – a 250 éves országúti ferences templom építéstörténete és művészeti kincsei” címmel.

Ezt követően, 17 órától kerül sor az „Országúti ferencesek – Templom és közösség 250 éve” című, a templomszentelés évfordulójára megjelenő templom- és plébániatörténeti könyv bemutatójára. A könyv a helyszínen megvásárolható.

A következő hetekben további jubileumi programokra is sor kerül, többek között:

  • szeptember 23., szerda 18 óra – Ünnepi szentmise, hangverseny és kiállításmegnyitó a 250. évforduló napján. A szentmise után elhangzik Mozart Koronázási miséje
  • november 14., szombat 10 óra – A Budai Ferences Könyvtár titkai – meglepő tények és érdekességek Buda egyik legrégebbi könyvtáráról (előzetes regisztráció szükséges)

További részletek és regisztráció

A Sectio II. története – II. rész

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár -

– jubileumi cikksorozat 4. rész

Koronkai Zoltán SJ

Szolgálatok Emigráns magyar közösségek lelkipásztori ellátása

A magyar jezsuiták jelentős része (például 1970-ben 30 jezsuita) az emigráns magyarság körében végzett lelkipásztori munkákat. Sorban vették át a plébániák vezetését Kanadában (Toronto – 1949, Courtland – 1950, Hamilton – 1951, London – 1960, Vancouver – 1964, Montreal – 1975) és az Egyesült Államokban (Yonkers – 1970, Chicago – 1987-1991). Érdemes kiemelni P. Jaschkó Balázst és P. Deák Ferencet, akik évtizedekig meghatározói voltak a kanadai magyar lelkipásztorkodásnak, valamint Feigl Rudolf testvért, aki a torontói fiatalok között végzett igen eredményes lelkipásztori munkát. Több helyen (Toronto, Hamilton, London, Yonkers) magyar iskolát is létesítettek, Montreálban pedig ifjúsági otthont is építtettek (1984).

Felkarolták a cserkészmozgalmat – amiben különösen P. Király István, majd P. Ádám János játszott jelentős szerepet. A cserkészet népszerűségét mutatja, hogy például 1975-ben a jubileumi cserkész nagytáborban közel ezer magyar fiatal vett részt. Magyar lelkészként működtek jezsuiták Ausztráliában (P. Varga Zoltán), Németországban (P. Gyurás István), Norvégiában (P. Terestyéni Ágoston), de lelkipásztorkodtak még Törökországban, Argentínában, Belgiumban, Hollandiában, Svájcban és Svédországban is. Ezzel sok tapasztalatot szereztek az emigráns magyar közösségek pasztorációjában – részben ennek volt köszönhető, hogy II. János Pál pápa 1989-ben P. Miklósházy Attilát nevezte ki a külföldön élő magyarok püspökének.

Miklósházy Attila SJ

Muzslay István SJ

Az emigráns magyarság életében fontos szerepet játszott P. Muzslay István közgazdaságtan-professzor is, aki Leuvenben megalapította a Mindszenty Kollégiumot, mely az európai emigráns magyar értelmiség jelentős oktatási központjává vált.

Az emigráns magyarságot célozta meg A Szív folyóirat is, melyet Magyarországon 1951-ben betiltottak ugyan, de 1953 áprilisától újból megjelent a tengerentúlon. A szerkesztőség különböző észak-amerikai városokban (Hamilton, Montreal, New York, Torontó) működött.

Jellegzetes jezsuita szolgálat volt a lelkigyakorlatok és népmissziók tartása a szórványmagyarság körében, különösen Észak-Amerikában, de a kommunista Jugoszlávia magyarlakta területére is eljutottak (lásd P. Békési István és P. Bóday Jenő bácska-bánáti misszióját 1970-ben).

Oktatás-nevelés

A külföldi magyar jezsuiták jelentős része (33 fő) tudományos munkát végzett, egyetemi oktató volt, s többnyire filozófiát és teológiát tanítottak, tizenhárman pedig középiskolában oktattak. Néhány kiemelkedő név:

balról jobbra, fent: Alszeghy Zoltán SJ, Nemeshegyi Péter SJ
lent: Őrsy László SJ, Teres Ágoston SJ

P. Alszeghy Zoltán a római Gergely egyetem elismert dogmatikaprofesszora volt évtizedekig, számos könyv és tanulmány írása mellett nagy szerepet játszott VI. Pál pápa Evangelium nuntiandi enciklikájának megfogalmazásában és Szent II. János Pál pápa 1991-es magyarországi beszédeinek előkészítésében.

P. Nemeshegyi Péter Japánban jelentős tudományos és lelkigyakorlatadó tevékenysége mellett a tokiói a Sophia jezsuita egyetem dékánja volt, és a pápai nemzetközi teológiai bizottság tagja lett (1969-1974).

P. Őrsy László a washingtoni Georgetown jezsuita egyetem népszerű és elismert jogprofesszora volt évtizedeken keresztül; talán az ő bibliográfiája a legvaskosabb a külföldön dolgozó magyar jezsuiták között.

P. Weissmahr Béla Münchenben lett szinte klasszikus a filozófiaoktatás terén.

P. Horváth Tibor, P. Somfai Béla, P. Miklósházy Attila Torontóban volt a teológia tanára.

P. Vass György, P. Morel Gyula Innsbruckban oktatott teológiát.

P. Szabó László Bejrutban öregbítették a magyar jezsuita teológiaprofesszorok jó hírét.

P. Hauser József biológus volt, Brazíliában vált a laposférgek nemzetközileg elismert kutatójává,

Nemesszeghy Ervin, kutatási területe az alacsonyhőmérsékletű fizika volt Londonban,

Terestyéni Ágoston csillagászként vált híressé.

P. Zrínyi József Washingtonban tanított közgazdaságtant, így ír erről egy levelében:

„Elég hamar hozzászoktam az itteni egyetemi élethez és az amerikai fiatalsághoz. Háromszor választottak meg a végzős diákok a »legjobb tanárnak«, s megkaptam a volt diákok aranyérmét. Nagy kitüntetés Washingtonban, a világ fővárosában élni és a város legjobb és az ország egyik leghíresebb egyetemén tanítani. Tizenkétezer diákunk van. Volt több híres tanítványom. Néhányra büszke is vagyok. Tanítottam Bill Clintont. Több diákom van amerikai külügyi szolgálatban az egész világon. Mind úgy emlékszik rám vissza mint magyar jezsuitára.”

balról jobbra: Lukács László SJ, Polgár László SJ, Szilas László SJ

Magyar jezsuita professzorai voltak a jezsuita rend későbbi generálisainak is: P. Szabó László tanította P. Hans Kolvenbachot, P. Nemeshegyi Péter P. Adolfo Nicolást. Rómában a jezsuita rendtörténeti kutatás oszlopává vált három magyar jezsuita, a „három László”: P. Lukács, P. Polgár és P. Szilas.

2020. szeptember – „[…] intézetünk megnyitása valóban legyen fáklyagyújtás egyházmegyénk számára” – Görögkatolikus papnevelő intézet és hittudományi főiskola alapítása 70 évvel ezelőtt

Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára -

Hajdúdorog egyházmegyei körlevelek
VIII. szám. 1950. év
2784/1950. sz.

Egyházmegyei papnevelő intézet megnyitása

Nagyon tisztelendő Oltártestvérek!

Kedves Híveim!

Boldog örömmel közlöm mindnyájatokkal, hogy szeptember végén Nyíregyházán püspöki széklakomban Isten segítségével megnyitjuk az egyházmegyei papnevelő intézetet és hittudományi főiskolát.

Régi óhaj válik valóra ezzel. Az Úr szolgálatára kiválasztott papnövendékeink neveltetése eddig is a legnagyobb gonddal történt. Jónevű intézetekben szívták magukba a szent tudományokat és a jámborság szellemét, s azokból az intézetekből az Úr eme szőlőskertjének, egyházmegyénknek buzgó munkásai s ősi szertartásunknak hűséges papjai kerültek ki. Bizonyos fokig azonban nélkülözte egyházmegyénk azt a jótékony hatást, melyet az egyes egyházmegyékre saját szemináriumaik, mint gyertyatartókra helyezett gyertyák sugározni szoktak.

Épen ezért most, amikor az egyházmegyei központban szerény keretek között – az I. és II. évfolyammal – megnyitjuk saját szemináriumunkat, alázattal imádkozom az Úrhoz, s ehhez kérem a ti buzgó imáitokat is: intézetünk megnyitása valóban legyen fáklyagyújtás egyházmegyénk számára. Legyen ez a papnevelő intézet magyar földön a görög szertartásnak tűzhelye. És legyen kohó, mely még bensőségesebben egybeolvasztja a püspök atyának s papjainak, kispapjainak és híveinek lelkét a hitben, szeretetben és egyházhűségben. Dáviddal, ki a jeruzsálemi templom építését előkészítette, mondhatom: „A munka nagy, mert nem embernek, hanem Istennek készíttetik lakóhely” (1Krón 29,1).

Őhozzá esedezzünk hát, testvérek, Salamonnal: „Istenem, legyenek nyitva szemeid e házra éjjel-nappal, e házra, melyről mondottad: ott lesz az én nevem” (1Kir 8,29). Imádkozzatok velem együtt, hogy a kis mustármag földünkben meggyökerezzék, fává fejlődjék, és meghozza áldásának gyümölcseit, amikor Jézus Szentséges Szívének szándéka szerinti, népünket ismerő és érte dolgozó papokat nevel a magyar görögkatolikus népnek.

Tekintsétek hát, kedves híveim, mindnyájan magatokénak papnevelő intézetünket már most, annak megalapításánál is. Nehéz időben, egészen saját anyagi erőnkre hagyatva, a kezdet sok-sok nehézsége súlyosodik vállunkra. Atyai szeretettel kérlek benneteket: buzgó imáitokon kívül áldozatkész segítségtekkel is tegyétek lehetővé alapvető fontosságú intézményünk elindulását és fenntartását. Ennek módjára nézve lelkipásztoraitok fognak adni útbaigazítást.

Biztosak lehettek, amíg szemináriumunk fenn fog állni, nem szűnik meg a mindennapi könyörgés „ezen szent hajléknak boldog és örök emlékű alapítóiért és jótevőiért”.

Főpásztori áldásomat adom mindnyájatokra, s vagyok

Nyíregyházán, 1950. szeptember hó 15-én

Krisztusban szíves atyátok:
MIKLÓS
püspök

[Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára 1–1–b. 11. téka; 2784:1950]

Érték vagy sallang az emlékérem?

Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára -

„Mennyivel hasznosabb emléke lett volna az érem költségén elősegített egészségügyi vagy természettudományi munka!” – írta Chyzer Kornél 1890-ben a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűléseire készített emlékérmekről. A 19. századi magyar tudományos közélet eme intézményének jelentőségét és elismertségét azonban éppen az mutatja, hogy 1842 és 1886 között a rendező városok saját költségükön, esetleg gyűjtés révén emlékérmeket készíttettek a résztvevők számára, amelyek ma már magas művészi értékük miatt kuriózumnak számítanak.

Egyháztörténet Mohácstól Trianonig – A VI. Fraknói Nyári Akadémia

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Egyháztörténet Mohácstól Trianonig – A VI. Fraknói Nyári Akadémia Szerző Schvéd Brigitta Kanász Viktor 2020. 08. 22., szo - 11:44 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

Az MTA–PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport az elmúlt évekhez hasonlóan idén is – immár hatodik alkalommal – megrendezte hagyományos nyári tudományos programját, a Fraknói Nyári Akadémiát. A járványügyi helyzetből adódóan szűkített programtervvel és Budapesthez közeli helyszínnel készültek a szervezők. Az első nap tudományos előadásaira és kerekasztal-beszélgetésére a budaörsi PostART kulturális és közösségi színtér tágas előadótermében került sor 2020. augusztus 7-én. A második napi (azaz augusztus 8-ai) múzeumlátogatás és kirándulás során pedig szintén budaörsi látnivalókat fedezhettek fel együtt a résztvevők.

Külső link Egyháztörténet Mohácstól Trianonig – A VI. Fraknói Nyári Akadémia Kulcsszavak kora újkor újkor XX. század Prohászka Ottokár Mindszenty

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó - Egyházi levéltárak hírei csatornájára