Egyházi levéltárak hírei

Vallis sanctorum. Chapters from the millennial history of the monastery in Bakonybél

Pannonhalmi Főapátsági Levéltár -


The publication of the volume is a shared achievement of the Monastery of Saint Maurice in Bakonybél and the Archives of the Archabbey in Pannonhalma. The abundantly illustrated volume publishes the edited versions of the talks of the millennial conference held in Bakonybél in 2019. The publication won the second-best prize of the competition “The Archival Publication of the Year 2020” announced by the Association of Hungarian Archivists.

The Benedictines in Hungary during the Period of the Party-State Dictatorship, I–III

Pannonhalmi Főapátsági Levéltár -


The volumes edited by the colleagues of our Archives publish the results of the three conferences organized by the research group established for the sake of revealing the recent past of the Benedictines. The proceedings give a glance into the historic period of tribulations between 1945 and 1990 imposing restrictions on the Benedictine Order. The 33 papers written by the renowned researchers of the period serve the requirement of facing the facts of the past of the Benedictine Order as well.

Nikápoly, az utolsó keresztes hadjárat – olasz szemmel

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Nikápoly, az utolsó keresztes hadjárat – olasz szemmel Szerző Kruppa Tamás Kanász Viktor 2021. 09. 29., sze - 00:50 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

1396. szeptember 25-én (más források szerint 28-án) szenvedett vereséget a nemzetközi összefogás eredményeként szerveződött nyugati lovagi sereg a magyar csapatokkal együtt Nikápoly mellett a Bajezid szultán vezette oszmán hadseregtől. A vereség hosszú távú következményeként nem került többé sor hasonló összefogásra. A nikápolyi csata emléke más és más módon hagyott nyomot a kudarcban részes országok történeti tudatában: az eseményt ez alkalommal az olasz historiográfia egyik közelmúltban megjelent műve alapján idézzük fel.

Külső link Nikápoly, az utolsó keresztes hadjárat – olasz szemmel Kulcsszavak középkor

Így csalták tőrbe a Dunántúl Dobó Istvánját

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Így csalták tőrbe a Dunántúl Dobó Istvánját Szerző Kanász Viktor Kanász Viktor 2021. 09. 29., sze - 00:46 Hely Vasarnap.hu Indexkép Leírás

Egy magyar vitéz, a kanizsai vár parancsnoka, aki akkor sem adta meg magát, amikor többszörös túlerővel nézett szembe. Az egykor legendás hírű, de mára elfeledett Thury Györgyről Kanász Viktorral beszélgettünk.

Külső link Így csalták tőrbe a Dunántúl Dobó Istvánját Kulcsszavak kora újkor

A 2021. évi NKA-támogatások felhasználása

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár -

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára 2020. október 30-án két pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumához. A Rendtörténeti Könyvtár állománybővítésére (204110/00815 pályázati azonosító számon) 200.000, számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzésére (204105/03475 azonosító számon) pedig 500.000 forintot nyert.

A jezsuita Rendtörténeti Könyvtár a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára mellett segédkönyvtárként működik, a benne fellelhető könyvanyag segítségével igyekszünk megkönnyíteni, sőt korszerű keretek között tartani a jezsuiták történetét kutatók munkáját. Ennek megfelelően a rendtartomány minden évben bizonyos összeget biztosít a kurrens külföldi, jezsuita témájú szakirodalom beszerzésére, valamint az ilyen tárgyú magyar művek megvásárlására. Ennek célja az, hogy a mindenkori nemzetközi és magyar, rendtörténeti vagy jezsuitákat is érintő egyháztörténeti kutatások legfrissebb eredményei is elérhetők és hasznosíthatók legyenek a JTMR Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár használói számára. A 2020-as évben azonban a vírus okozta gazdasági nehézségek miatt az évről évre esedékes könyvbeszerzést ezúttal az NKA támogatásával valósítottuk meg.

A Nemzeti Kulturális Alap által rendelkezésünkre bocsátott 200.000 forintból 2021-ben a következő köteteket szereztük be:

  1. The Cambridge Encyclopedia of the Jesuits. Edited by Thomas Worcester SJ. College of the Holy Cross, Massachusetts, 2017. ISBN: 9780521769051
  2. The Oxford Handbook of the Jesuits. Edited by Ines G. Županov. Oxford University Press, 2019. ISBN: 9780190639631

E két kötet a jezsuiták egyetemes történetét tárgyaló két legfrissebb kézikönyv a két legrangosabb angolszász szakmai műhelytől. Tanulmányozásuk a témával foglalkozó fiatal kutatók számára az első lépéseket jelentheti, míg az abban járatosaknak további munkájuk megkönnyítését, elmélyítését szolgálhatja. Míg az 1. sorszámmal jelölt mű szócikkek formájában, a 2. számú tematikus tanulmányokban dolgozza fel a tárgyat, így remekül kiegészítik egymást, más-más kutatói megközelítéseket tesznek lehetővé. Könyvtárunkban hasonlóan alapvető (de évtizedekkel régebbi) művek eddig csak spanyol, német, illetve lengyel nyelven voltak elérhetők. Mivel az angol egyre inkább általánosan ismert idegennyelvvé válik, a két kötet nagyszámú további érdeklődő számára nyitja meg az utat a nemzetközi történettudomány jezsuitákkal foglalkozó ágainak friss eredményei és általános ismeretanyaga felé. Kiváló hátteret biztosítanak emellett a jezsuiták magyarországi történetét hasonlóan átfogó módon, ismeretterjesztő modorban feldolgozó, elsősorban a szélesebb közönségnek szánt kötetnek, amely a levéltárunk és munkatársai jelentős közreműködésével 2021. szeptember 7-én látott napvilágot a Jezsuita Kiadó és a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya kiadásában.

  1. Meier, Johannes et al.: Jesuiten aus Zentraleuropa in Portugiesisch- und Spanisch-Amerika. Ein bio-bibliographisches Handbuch (eddig megjelent 4 kötete: Brazília, Chile, Új-Granada, Peru)

A 18. században mintegy húsz magyar és magyarországi születésű jezsuita teljesített szolgálatot Dél-Amerika misszióiban, elsősorban az újonnan megismert népek körében. Hitterjesztői, művelődésbeli és gazdasági tevékenységüket a korábban ismeretlen földrész feltérképezésével, valamint természettudományos és néprajzi megfigyelések tételével, publikálásával egészítették ki. Az utóbbi időben Magyarországon megnövekedett az érdeklődés e téma iránt, amely a könyvkiadás terén is megnyilvánult. Mivel azonban a szóban forgó jezsuiták Portugáliából vagy Spanyolországból kiindulva végezték munkájukat, a rájuk vonatkozó források a mai napig jellemzően Magyarországtól, sőt akár Európától is távol érhetők el. Német kutatók egyelőre négy kötetben (a korabeli missziós területek szerint csoportosítva) dolgozták fel és tették közzé a dél-amerikai misszionáriusok, köztük kifejezetten sok magyar és korabeli magyarországi atya életrajzát és munkásságát, méghozzá e nehezen hozzáférhető források felhasználásával. A kötetek tartalma így számtalan ponton kiegészíti, illetve kijavítja a témáról meglévő eddigi ismereteinket, vagyis a magyarországi kutatásokat jelentős mértékben előrelendíti.

  1. Werner Drobesch – Peter G. Tropper: Die Jesuiten in Innerösterreich. Die kulturelle und geistige Prägung einer Region im 17. und 18. Jahrhundert. Hermagoras Verlag, 2006. ISBN: 978-3-7086-0249-3

Belső-Ausztria, azaz Stájerország, Karintia és a mai Szlovénia területe a 17–18. században az osztrák jezsuita rendtartomány részét képezte, amelybe a Szent Korona országaiban fekvő rendházak szintén beletartoztak. A magyarországi jezsuiták története tehát ebben a korai időszakban elválaszthatatlanul összeforrt az osztrák örökös tartományokban működő rendtársaikéval, sőt annak ismerete nélkül a történettudomány mai színvonalán aligha értelmezhető. A fenti tanulmánykötet alapvető információkkal látja el a Jézus Társasága magyarországi kutatóit a felsorolt tartományok jezsuitáival, azok tevékenységével és rendházaival kapcsolatban, ami által lehetővé válik a számukra, hogy tágabb összefüggésében vizsgálják szűkebb tárgyukat. Az osztrák tudományosság viszonylag kis számban, de számunkra elengedhetetlenül fontos témákban publikál a jezsuitákkal kapcsolatos műveket, melyek beszerzését ezért egyik elsődleges feladatunknak tekintjük.

A másik pályázat célja számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzése volt. Ennek keretében egy filmdigitalizáló berendezést és két hordozható számítógépet vásároltunk.

A Jézus Társasága történetét generációk óta kutatják igen kvalitásos történészek, köztük nem egy rendtag is. Utóbbiak az 1945 és 1989 közötti időszakban is végezték a munkájukat, bár az állami tiltás miatt műveik nem jelenhettek meg. Ezért kutatásuk sok esetben elsősorban anyaggyűjtésre korlátozódott, de azt igen széles körben, sőt államhatárokon átívelő módon folytatták. A kor technikai fejlettségi szintjén azonban pozitív vagy negatív filmszalagokra rögzítették a lefotózott eredeti forrásokat. Az illető rendtörténészek hagyatéka levéltárunkba került, ezáltal rengeteg (köztük máig csak határainkon túl fellelhető, sőt elveszett vagy lappangó) történeti dokumentumról rendelkezünk fotómásolattal. Ezek közül a legjelentősebbek a magyar házakat is tömörítő osztrák rendtartomány éves jelentéseinek (Litterae Annuae) a római központi jezsuita levéltárban őrzött példányai az 1615–1773 közötti évekből (26 tárolókötetet megtöltő, csíkokra vágott filmszalagon), az egyes rendházak éves jelentéseinek sorozatai (Pozsony 1855–64; Szatmárnémeti 1861–1922; Nagyszombat 1865–1901; Nagykapornak 1877–91, 1905–10; Budapest 1886–1904; Kalocsa 1905–22; Érd 1920–22), illetve a háztörténetek (Historia Domus: Nagyszombat 1855–76, 1886–88; Pozsony 1856–88; Szatmárnémeti 1858–88; Nagykapornak 1905–08; Kalocsa 1905–22; Érd 1920–22), de megtalálhatók köztük további források a jezsuiták Magyarországra való visszatérésének évtizedéből (1850-es évek), a rendtartomány életének összefoglalói az 1905–32 közötti évekből, és más anyagok is.

Ezeken felül több, 20. század második felében működő jezsuita atya készített világszerte végzett munkája során diaképeket, melyek szintén a levéltári állományunkba kerültek. A vizuális források, elsősorban fotók iránt pedig az utóbbi években folyamatosan növekszik az érdeklődés.

Megfelelő eszköz híján mindezeket eddig nem lehetett megtekinteni, kutatni. A beszerzett digitalizáló, a Plustek OpticFilm 8200i SE révén azonban immár lehetővé vált ezek digitalizálása, ez által pedig hosszú távú megőrzése és használhatóvá tétele a kutatók számára.  

 

 

Munkában a filmdigitalizáló. A fenti képen filmszalagot, az oldalsón diaképeket szkennel.

 

A levéltár részben elavulóban lévő számítógépparkjának kiegészítésére pedig két laptopot vásároltunk, többek között azzal a céllal, hogy a jövőben talán újra előforduló kényszerű otthoni munkavégzés esetére minden munkatársunk rendelkezzen megfelelő, a rendtartomány által számára biztosított munkaeszközzel. A két hordozható számítógép adatai: LENOVO THINKPAD L470: KIJELZŐ: 14″ – 1920×1080 pixel (Full HD); CPU: Intel Core i5; RAM: 8GB DDR4 2400 MHz; SSD: 256 GB SSD – Windows 10 Pro operációs rendszerrel

Ezúton is köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap támogatását.

Jezsuiták Magyarországon

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

A kezdetektől napjainkig
szerk. Szokol Réka – Szőnyi Szilárd
Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya–Jezsuita Kiadó, Budapest, 2021.

Bemutató
  • Időpont: 2021. október 7., csütörtök, 17 óra
  • Hely: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Szent II. János Pál pápa díszterme (1088 Budapest, Szentkirályi utca 28–30.)

A megjelenteket köszönti Vízi Elemér SJ tartományfőnök
A bemutatót megnyitja Molnár Antal, igazgató (BTK TTI), egyetemi docens (ELTE BTK)
A kötetet bemutatja Balogh Margit, főigazgató-helyettes (BTK) és Fazekas István, tanszékvezető egyetemi docens (ELTE BTK)

 

Our Archives enriched with a turned up literary record

Pannonhalmi Főapátsági Levéltár -


Researchers have already known the letter which was sent by Prioress Elena – the superior of the convent for Dominican sisters on the Isle of Rabbits (called Margaret Island today) – to her nephew, István Bocskay around 1520. According to scholars, the letter was put down in writing by Sister Lea Ráskay, the famous copyist of codices. The document in Hungarian belonged to the collection of the Erdődy Archives preserved in our institution.

Levéltárunk egy megkerült nyelvemlékkel gazdagodott

Pannonhalmi Főapátsági Levéltár -


A kutatók előtt már ismert volt az a levél, amelyet 1520 körül a Nyulak szigetén (ma Margit-sziget) lévő domonkos apácakolostor elöljárója, Elena priorissza írt unokaöccsének, Bocskay Istvánnak. A levelet a szakértők szerint a híres kódexmásoló nővér, Ráskay Lea vetette papírra. A magyar nyelvű dokumentum az intézményünkben őrzött Erdődy Levéltár anyagához tartozott.

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó - Egyházi levéltárak hírei csatornájára