Első alkalommal találkoztak szervezett formában magyarországi és szlovákiai egyházi levéltárosok 2019. május 9-én, az esztergomi Szent Adalbert központban, hogy megismerkedjenek egymás helyzetével, lehetőségeivel és feladataival. Ezen a napon tartotta a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE) éves közgyűlését, amelyen 25-en vettek részt a magyarországi katolikus, evangélikus és református egyház levéltárainak munkatársai közül. A közgyűlés hivatalos programja után kétnyelvű szakmai konferencia kezdődött, Gy. Kovács László szakszerű tolmácsolása segítségével. Először Varga Lajos váci segédpüspök, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ elnöke köszöntötte a jelenlévőket, köztük azt a három szlovák levéltárost, aki elfogadta a MELTE meghívását, hogy mutassa be saját intézményét.

Koltai András, az egyesület elnöke, bevezetőjében elmondta, hogy a MELTE olyan szakmai egyesület, amelyben fontos szerepe van a barátságoknak, és összejöveteleink is főként baráti összejövetelek. Ebbe a baráti körbe szeretnék a hasonló szlovákiai intézményekben működő levéltárosokat is. Ezt követő előadásában az egyesület által kialakított és fönntartott közös, interneten is elérhető levéltári nyilvántartás, az Arca (http://arca.melte.hu) helyzetét mutatta be, mintaként pedig bemutatott egy adatlapot a Győri Egyházmegyei Levéltár egyik plébániai fondjáról. Az adatbázis a közeljövőben újabb levéltárak, többek között a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár) fondjegyzékeivel fog gyarapodni.

A szlovák levéltárosok közül elsőként Martin Bošanský, a nyitrai püspökség levéltárosa (egyben tormosi plébános) kapott szót. Latin prezentációval kísért előadásában röviden bemutatta a nyitrai egyházmegye történetét és a levéltárat, amelyben három éve dolgozik. A levéltár hagyományos módon püspöki és káptalani szekcióból áll, de az úgynevezett. alsó levéltárban további, általában újabb eredetű fondok is találhatók. A püspöki levéltár rendezése az esztergomi prímási levéltárhoz hasonlóan, azzal egy időben készült, így Archivum vetus (1779 előtt) és Archivum novum (1779 után) állagokra oszlik. Az intézmény különlegessége, hogy itt található a szlovákiai Egyházügyi Hivatal teljes, országos levéltári anyaga is, amelyet a rendszerváltás után, a vértanú sorsú Ján Korec püspökre (1990-2015) való tekintettel szállítottak Nyitrára. Érzékeny jellegére tekintettel egyelőre csak korlátozott módon kutatható.

Ezt követte Martin Miti Kováč előadása, aki a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház Központi Levéltárának létrejöttének hosszú történetét ismertette. Bár az egyház már az 1920-as évektől tervezte egy levéltár fölállítását, erre csak 2005-be került sor. A pozsonyi székhelyű levéltár nem csak az egyház központi hivatalának, hanem a nyugati egyházkerületnek az iratait is őrzi, valamint a dunáninneni egyházkerület régi iratanyagát (nem teljes), a modori evangélikus árvaház és  további kisebb intézmények és személyek (pl. Prőhle Henrik lelkész) fondjait, összesen 500 ifm terjedelemben. A zsolnai és pesti evangélikus zsinatról is vannak dokumentumok. A pozsonyi líceum anyaga viszont nem náluk van, hanem a líceum épületében, a Szlovák Tudományos Akadémia könyvtárának a kezelésében. A levéltár három főt foglalkoztat, a vezetőn kívül egy levéltáros és egy könyvtáros dolgozik ott. A kutatás előtt be kell jelentkezni, mert különböző telephelyeken tárolják az irataikat. Tervbe vették, hogy Modorban, a Jurkovič-árvaház egykori épületében létrehoznak egy szlovákiai evangélikus országos gyűjteményi központot, de ezt anyagi okok nehezítik. A személyi állomány viszont mostanra lehetővé tette, hogy a mindennapos adminisztratív munkán túl elgondolkozhassanak a tudományos munkába való bekapcsolódás lehetőségein.

A szlovákiai evangélikus egyház keleti egyházkerületének viszont saját levéltára van, amelyet Miloš Kožlej levéltáros ismertetett. A levéltár Eperjesen, a régi kollégium épületében működik, de iratat több telephelyen találhatók. A késmárki és lőcsei gyülekezeti és líceumi iratokat Késmárkon és Lőcsén őrzik (előbbi helyen van egy könyvtáros-kezelő). Az egységes eperjesi kollégiumi levéltárat a kommunista időkben mesterségesen három részre bontották: a kollégiumi levéltár a helyi területi állami levéltárba került, a gyülekezeti levéltárat a gyülekezet őrzi, a mostani levéltár tulajdonképpen a kelet-szlovákiai püspöki hivatal irataira épül. Az állományt azóta sem sikerült egyesíteni, ugyanis az egyház erejét elvette a romosan visszakapott épületek helyrehozatala, az iskolai iratanyag visszaszerzésére már hiányzott az akarat. Legújabb szerzeményeik a kisszebeni és a kassai gyülekezet iratanyagai. Az állomány mérete 250 ifm. Mivel csak egy levéltáros van, be kell jelentkezni, egyszerre csak egy kutatót fogadhat.

Gyűjtőterületének egyik legértékesebb részét, az eperjesi kollégiumi levéltárat továbbra is a helyi állami levéltár őrzi, viszont a levéltáros az egyházkerület könyvtárnak és numizmatikai gyűjteményének kezelésében is részt vesz. Az előadásokat követő kérdések és hozzászólások során Varga Lajos elmondta, hogy a II. Vatikáni Zsinat a katolikus egyház alapvető feladatává tette a kulturális missziót is, és ennek a részeként tekint a levéltárosok munkájára is.

Ebéd után a szakmai találkozó résztvevői az esztergomi Prímási Levéltárral ismerkedtek, Hegedűs András igazgató vezetésével. A levéltár munkatársai erre az alkalomra kisebb kiállítást készítettek, amely néhány értékes középkori oklevelet, tervrajzot, fényképet, valamint az esztergomi szeminárium újonnan rendezett iratai közül néhányat mutatott be. A találkozó jó hangulatban, baráti beszélgetéssel fejeződött be.

Program

 • Időpont: 2019. május 9., csütörtök
 • Helyszín: Szent Adalbert Központ, Esztergom (2500 Esztergom, Szent István tér 10.)
 • 10:30 MELTE pótközgyűlés
 • 11:00 levéltári konferencia
  • 11:00 Ser. Varga Lajos váci segédpüspök, OKGyK igazgató köszöntője
  • 11:10 Koltai András (elnök, MELTE): Beszámoló az arca.melte.hu fejlesztéséről
 • Szlovákiai egyházi levéltárak bemutatkozása
  • 11:30 Ft. Martin Bošanský (levéltáros, Nyitrai Püspöki Lt.): Archivum Dioecesanum Nitriense heri et hodie – A nyitrai egyházmegyei levéltár tegnap és ma
  • 11.40 Martin Kováč (levéltáros, Szlovákiai Augsburgi Hitvallású Evangélikus Egyház Központi Lt.): Ústredný archív Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, okolnosti jeho vzniku a prítomnosť / A Szlovákiai Augsburgi Hitvallású Evangélikus Egyház Központi Levéltára, a gyűjtemény kialakulása napjainkig
  • 12.00 Miloš Kožlej (levéltáros, Eperjesi Evangélikus Lt.): Archív Východného dištriktu ECAV, nástupca Kolegiálneho archívu v Prešove – A Szlovákiai Augsburgi Hitvallású Evangélikus Egyház Keleti Egyházkerületének Levéltára
 • hozzászólások
 • ebédszünet
 • 14:00 a Prímási Levéltár bemutatása Hegedűs András igazgató vezetésével, előre láthatólag 15:00-ig

Az ebédet Egyesületünk fedezi. Az esetleges különleges étkezési igényeket (bármiféle érzékenység kapcsán) kérjük az egyesület emailcímén jelezni!

Utazási információk: Gépkocsival a Szent Adalbert Központ előtt lehet parkolni.Az Egyesület igény szerint megszervezi a közös utazást autóval Budapestről és Győrből Esztergomba, valamint az esztergomi vasútállomásról a helyszínre (információ Koltai Andrásnál és Vajk Ádámnál).
 
Lásd még: https://www.facebook.com/events/2378677989086469/