Az alábbi oldal a 2008. évi állapotot tükrözi, tehát adatai részben már nem aktuálisak.

Munkatársak

Csóka Gáspár OSB – segédlevéltáros (1967), levéltáros (1974), igazgató (1980)

Reichardt Aba OSB – levéltáros (1979)

Dr. Dénesi Tamás – igazgató helyettes (2004)

Csóka Gáspár OSB

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1956-61: Teológiai tanulmányok a Bencés Hittudományi Főiskolán. 1961-65: egyetemi tanulmányok az ELTE történelem-latin-görög szakán.

Levéltári munkakörök: 1967-74: Bencés Főapátság Levéltára, Pannonhalma, segédlevéltáros, 1974-80: levéltáros, 1980-tól levéltárigazgató.

Egyéb megbízatások: 1965-66: gyakorló tanár és diákotthoni prefektus a rend győri gimnáziumában. 1966-73: gimnáziumi tanár, diákotthoni prefektus Pannonhalmán. 1974-77: gimn. igazgató helyettes. 1974: főiskolai tanár. 1977-79: gimn. igazgató. 1979-85: perjel. 1985-87: házfőnök és gimn. tanár Győrött 1987-89: házfőnök és gimn. igazgató. 1989-1998: alperjel Pannonhalmán, gimn. és főiskolai tanár. 1998-2006: házfőnök és igazgató Győrött, főiskolai tanár Pannonhalmán. 2006-tól: gimnáziumi tanár, könyvtáros Győrött, főiskolai tanár Pannonhalmán.

Egyesületi tagság: MELTE tag

Publikációk:

Szent Benedek Rendje, in Magyar Katolikus Almanach Bp. 1984, 770-775.

Szent László király győri tisztelete, in Győregyházmegyei Almanach 1995, 9-25.

A levéltár, in Mons Sacer III, Pannonhalma 1996, 233-244.

A Győri Egyházmegye története a középkorban, in A Győri Egyházmegye ezer éve, Győr 2000, 22-36.

A bencés élet kezdetei Magyarországon Szent István korában, IN Tanulmányok a 950 éves Tihanyi Alapítólevél tiszteletére (szerk.: Érszegi Géza), Tihany, 2007.

 

Reichardt Aba OSB

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1942-1947: teológiai tanulmányok a Bencés Hittudományi Főiskolán

Levéltári munkakörök: 1979-től: Bencés Főapátság Levéltára, Pannonhalma, levéltáros.

Egyéb megbízatások: 1948-50. studenspáter Pannonhalmán. Lelkészi feladatok 1950-55: Bársonyos, 1955-65: Rétalap, 1965-70: Bakonypéterd, 1970-71: Fehértó, 1971-74: Győrszentiván, 1979-től: Pannonhalma.

Publikációk:

A celli kék szellem (Berecz Skolasztika), Pannonhalma 1996.

Levéltárunk forrásközlései (1579-1924), in Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 8(1996):1-2, 237-294.

Zsizsa (Egy teljes élet: Kerkay Erzsébet Mária), Pannonhalma, 1998.

Dr. Dénesi Tamás

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1987-1991: Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Győr. ELTE BTK: történelem-latin szak, 2007: PhD (ELTE BTK, történelemtudományok). 1995-1996: ÖAD Ösztöndíj Bécsben. 2000-2001: Faludi Ferenc Ösztöndíj.

Levéltári munkakörök: 2004-től: Pannonhalmi Bencés Főapátság Levéltára, igazgatóhelyettes.

Egyéb megbízatások: 2000-től gimnáziumi tanár és prefektus: Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium.

Kutatási terület, érdeklődés: 17-18. századi katolikus egyháztörténet.

Publikációk:

Diákélet a régi Collegiumban, in Szabadon szolgál a szellem. Tanulmányok és dokumentumok a száz esztendeje alapított Eötvös József Collegium történetéből 1895-1995. Szerk. Kósa László. Budapest 1995. 99-108.

Missziótól a kollégiumig (Jezsuiták Pozsonyban 1635-ig), Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1998/3-4. 87-115.

A katolikus megújulás kezdetei Pozsonyban az 1620-1630-as években, in Fiatal egyháztörténészek kollokviuma (1998. november 3.). Tanulmányok. Szerkesztette: Kósa László. Budapest 1999. 21-39.

Bingeni Szent Hildegárd: Látomás a nyári hónapokról, (Fordítás, jegyzet.) in Pannonhalmi Szemle 2001/2. 3-6.

Remeték a veszprémi egyházmegye területén a XVIII. században, in Népi vallásosság a Kárpát-medencében 5. Konferencia Pápán 1999 június 22-24. Szerk. S. Lackovits Emőke, Mészáros Veronika. Veszprém 2001. II. 79-111.

A Szent Mauríciusz Monostor Alapítólevele (1230-1240, 1330). (Fordítás) in A Béli Szent Mauríciusz Monostor története 1018-1998, 166-171. Bakonybél 2002.

Korreferátum/Korreferat, in „docete”. Bencések a magyar oktatás és nevelés szolgálatában (1802-2002). A 2002. október 29. és 31. között Pannonhalmán rendezett nemzetközi konferencia előadásainak és korreferensi hozzászólásainak írásos anyaga, szerk. Varga Mátyás, Pannonhalma, 2003, 244-253.

Forgách I. Ferenc 1607. július 4. – 1615. október 16, in Esztergomi érsekek 1001-2003, szerk. Beke Margit. Szent István Társulat, Budapest 2003, 277-284.

Licenciátusok a veszprémi egyházmegyében, in Népi vallásosság a Kárpát medencében 6. Szerk. S. Lackovits Emőke és Mészáros Veronika. Veszprém 2004. 51-68.

Pannónia szőlőskertje: Monostori szőlő- és borkultúra Pannonhalmán / The Vineyard of Pannonia: Monastic Viticulture in Pannonhalma, Katalógus a Pannónia szőlőskertje. Monostori szőlő- és borkultúra Pannonhalmán című időszaki kiállításhoz / Exhibition Catalogue, rendezte Dénesi Tamás és Csoma Zsigmond, Pannonhalma 2004.

Ferences harmadrendi remeték a veszprémi egyházmegyében a XVIII. században, in A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. Művelődéstörténeti Műhely – Rendtörténeti konferenciák. 1/1. Szerk. Őze Sándor – Medgyesy – Schmikli Norbert. Piliscsaba – Budapest 2005. 323-339.

Das Archiv der Erzabtei Pannonhalma und sein Urkundenbestand, in Alte Archive – Neue Technologien. Old Archives – New Technologies. Hg.: Aigner, Thomas und Winter, Karin. St. Pölten 2006. 201-208.

Szőlő- és borkultúra Szent Márton hegyén, in Rubicon 2007/6-7. 72-81.

Esperesi koronák a 18. századi veszprémi egyházmegyében, in Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2007/3-4. 5-18.

Kultusz és egyházi irányítás. A Szentháromság tisztelete a 18. századi veszprémi egyházmegyében, in Portré és imázs: Politikai propaganda és reprezentáció a kora újkorban, szerk. G. Etényi Nóra és Horn Ildikó. Budapest 2008. 93-124.

Adatközlés: 2008. december, szerk. Lakatos Andor