Munkatársak

Krisch András

Tóthné Szlavkovszky Mariann

korábbi munkatársak

Dr. Krisch András

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1989-1993: Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum), 1994-2001: PTE BTK, történelem, német nemzetiségi szak, 1998/1999: Erasmus ösztöndíj TU Braunschweig, 1999-2002: Nemzetközi Bankárképző Központ, 2001: történelem diploma, 2002-2009: PTE BTK, "Európa és a magyarság" történelem doktori iskola, 2009: a történettudomány doktora (PhD).

Levéltári munkakörök: 2001-2014 Soproni Levéltár, 2014- SEL, gyűjteményvezető

Egyesületi tagság: Scarbantia Társaság vezetőségi tag, Soproni Tudós Társaság, MELTE

Kutatási terület, érdeklődés: Magyarország és a napóleoni háborúk, az evangélikus gyülekezet Sopronban, a soproni németek története, a soproni bor története

Fontosabb publikációk:

A soproni németek kitelepítése 1946, Sopron, Escort Kiadó, 2006. 159 p.

Francia megszállás Magyarország szabad királyi városaiban 1809. PhD Disszertáció.  Pécs, 2009 (kézirat).

Krisch András-Mechle Károly-Mizser Gyula-Tóth Imre: 120 év története: A Soproni Ipartestület, Sopron, 2013.

A soproni szőlőtermelők a 19. század utolsó évtizedeiben, in Soproni Szemle 58. (2004) 142-158. p.

Die Ödenburger Weinbauern, in Aus der Pforte 2005 Juni. 40-44. p.

Süttör és Eszterháza története 1790-től 1848-ig, in Fertőd, Süttör-Eszterháza évszázadaiból, H.n., Hazánk Kiadó, 2006. 78-89.p.

Egy mentesítési kísérlet kudarca: A soproni németek kitelepítése, in Kisebbségkutatás 15. (2006) 642-659. p.

Soproni Cuvee. Fejezetek a soproni borvidék történetéből, in Rubicon 2007/6-7. 64-70. p.

Die ethnische Geoprafie von Ödenbrug (Sopron), in Geographisches Jahrbuch 2009, Band 33, 85-102. p.

Religionsgeschichte einer Multikonfessionellen Stadt, in Geografisches Jahrbuch 2009, Band 33, 102-111. p.

Ellenforradalmi megmozdulás Sopronban? Gazdapolgár-tüntetés 1919. április 3., in Vörös és fehér: A vörös és a fehér uralom hátországa. 1919 vidéken, szerk. Nagy Szabolcs, Veszprém, 2013. 59-68. o.

Jakob Wittman, nagymartoni jegyző krónikája, in Lymbus, magyarságtudományi forrásközlemények, Bp., 2004. 205-221. p

Egy ismeretlen győri futár naplója 1809, in In labore fructus: Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből, szerk. Nemes Gábor-Vajk Ádám. Győr, 2011, 299-307.

Gerengel Simon 450 éve alapította a soproni evangélikus gyülekezetet, in Christophoros 2015/1, 8-9.o.

„Mergitur, non submergitur” – „Alámerül, de el nem süllyed”: Gyülekezetünk története 1571 és 1674 között, 2. rész. in Christophoros 2015/2. 2-4. o.

Az „ázott” evangélikusok: Gyülekezetünk története 1674 és 1681 között, 3. rész. in Christophoros 2015/3. 4-5. o.

A soproni országgyűléstől a Türelmi rendeletig. Gyülekezetünk története 1681 és 1781 között, 4. rész. in Christophoros 2015/4. 6-7.o.

A soproni evangélikus gyülekezet a 19. században. Gyülekezetünk története, 5. rész. in Christophoros 2015/5. 8-10. o.

A soproni evangélikus gyülekezet a 20. században. 6., befejező rész. in Christophoros 2015/6. 8-9. o.

Tóthné Szlavkovszky Mariann

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1997-2003: Patrona Hungariae Gimnázium, 2003-2009: ELTE BTK Történelem szakos bölcsész és tanár, 2003-2006: ELTE BTK Középkori latin filológia program, 2004-2009: ELTE BTK Latin nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, 2004-2007 Eötvös József Collegium, 2014: MOKK Kiállításrendező képzés

Munkakörök: 2014- : Soproni Evangélikus Egyházközség Gyűjteményei, muzeológus

Egyesületi tagság: MELTE, EME

Korábbi munkatársak

Alpárné dr. Szála Erzsébet

Tanulmányok, ösztöndíjak: ELTE történelem-népművelés szak, Evangélikus Teológia, PHD, könyvtár, népművelési előadó, történelem tanár

Levéltári munkakörök: Evangélikus Gyűjtemény (múzeum, könyvtár, levéltár), megbízott gyűjteményvezető.

Egyéb megbízatások: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely. Soproni Egyetem, jelenleg: Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara, intézetigazgató

Egyesületi tagság: MELTE, Egyházi Könyvtárak Egyesületének tagja.

Publikációk:

Több mint hetven cikkben, tanulmányban foglalkozott egyháztörténettel, Sopron város és környéke helytörténetével, kultúrtörténetével, tudomány- és technikatörténetével.

Önálló kötetek:

Fejezetek a magyar művelődés történetéből. I. Főiskolai jegyzet, Szombathely, 1993, második kiadás Sopron, 1995, 2000.

Sopron tudomány- és technikatörténetéből, Sopron, 1997.

Id, Szinnyei József (1830-1913) könyvtártudós, akadémikus életművének bibliográfiája. Sopron-Piliscsaba, 2002.

Az ismeretlen Benedek Elek, Sopron-Piliscsaba, 2006.

Az ismeretlen Benedek Elek, Második gyűjtés. Sopron-Piliscsaba, 2007.

Hanzmann Károly: Helyzetrajz és adalékok a soproni evangélikus egyházközség 1900-1950. évi történetéhez I-II-III. Sopron, 2000, 2003, 2005.

Id. Szily Kálmán, a tudománytörténész. Bp. 2008.

A múlt magyar tudósai, Az 1825-1945 között élt tudós akadémikusaink munkássága. Válogatás az emlékbeszédekből. CD-ROM. Arcanum, 2006.

Egyháztörténeti tanulmányok:

A soproni evangélikusság élete a XVII. században, in Új kegyesség. Fejezetek az osztrák-magyar protestáns kapcsolatok történetéből. Vác, 1997. 64-79.

Pietismus und Frühaufklärung in Sopron – Der Einfluss Jakob Speners und August Hermann Franckes is der ungarischen Bildungsgeschichte, in Pedagogische Grenzgänger in Europa (Hrsg. Elmar Lechner) Frankfurt am Main, 1997.

Payr Sándor élete és munkássága (1861-1938), in Soproni Szemle, 1998. Payr Sándor (1861-1938), Várhely, 1998.

A soproni evangélikusság életének néhány vonása a 17. században, in Berzsenyi Dániel Liceum Évkönyve. Sopron, 1999.

Prédikátorok emlékezete, Várhely, 1999. Soproni evangélikusok szerepe a 18-19. század városfejlődésében, in Dunántúli Harangszó, 1999.

A Seltenhofer család szerepe a soproni városfejlődésben, in Credo 2000/1-2. 45-48.

Pietizmus és a korai felvilágosodás Sopronban, in Óvó- és tanítóképzés az ezredfordulón. Kaposvár, 2000. 67-76.

Fejezetek a magyar művelődés történetéből I. Főiskolai jegyzet, Sopron, 2000. 106 o.

Sopron tudományos élete a 17-18. században, különös tekintettel a természettudományok megjelenésére, in A Civitas Fidelissima diskurzusa.

Kulturális, történeti és gazdasági tanulmányok Sopronról, Sopron, 2001. 31-38.

A tudományos és lelki élet nagyjai a 17-18. századi Sopronban, in Várhely 2001/3-4. 137-150.

Irodalmi arcképek Sopronban a felvilágosodás idején, in Tudomány Napja 2001. Sopron, 2002. 21-28.

Sopron iparfejlődése a 19. sz. első felében, in Közművelődés és felnőttképzés. írások Maróti Andor 75. születésnapjára. Budapest, 2002. 229-236.

A Torkos testvérek tudományos munkássága, in Tudománytörténet-Technikatörténet. Évkönyv. 1995.

Evangélikus mecénások Sopronban, in Közgyűjteményi Tudományos Napok I. Bp. 2005. OSZK . pp: 47-54.

Gyökerek és oktatás = Lelkipásztor, 2005/10, sz. pp: 327-330.

Geschichte des Schulwesens in Loipersbach „Aus der Pforte, 2005.3.sz. pp: 26-29.

Sümeghy József, Megemlékezés. = Soproni Szemle, 2008. 4. sz. pp:448-452.

Varga Imréné

Tanulmányok, ösztöndíjak: Közgazdasági technikum, szakképzett statisztikus, könyvelő, MOL középfokú levéltári szakképesítés.

Levéltári munkakörök: 1958: Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, levéltáros, 1996: munkáját nyugdíjasként, részmunkaidőben folytatja, SEL, levéltáros.

Egyéb megbízatások: Soproni Szemle titkára

Egyesületi tagság: MELTE-tag, Soproni Úszók Vécsei Körének titkára

Publikációk:

Több mint tíz helytörténettel foglalkozó tanulmánya jelent meg, elsősorban a Soproni Szemle, Vasi Szemle hasábjain, illetve más soproni kiadványokban.

Adalékok a Sopronban és Sopron megyében megjelent magyar nyelvű újságok történetéhez, in Soproni Szemle, 1968. 155-160.

Soproni hirdetmények felszabadulásunk időszakából, Soproni Szemle 1970. 49-56.

Sopron város igazgatásának szervezeti változása 1949-1956-ig, Levéltári Szemle 1. (1970.)

A soproni városi levéltár naptárgyűjteménye 1581-1805, in Soproni Szemle, 1984. 193-230, 289-311.

Házi Jenő hagyatéka a Soproni Levéltárban, Házi Emlékkönyv, Sopron, 1993. 27-63.

Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez (Iratok a Győr-Sopron Megyei Levéltárból) II. füzet, 1994.

Sarród és Fertőszéplak községek története, in Győr-Moson-Sopron megye kézikönyve. Győr, 1998.

Adalékok a Virágvölgy történetéhez, in Soproni Szemle, 1999. 30-45.

Emlékezés Beyer Pál ev. lelkészre, in Soproni Szemle, 1999. 409-410.

Hanzmann Károly: Helyzetrajz és adalékok a soproni ág. hitv. f. egyházközség történetéhez I, (lektorálás) Sopron, 2000. 275 o.

Győr-Moson-Sopron megye időszaki sajtójának bibliográfiája, Szerk.: Horváth József, a soproni részt gyűjtötte ~ ~,. Győr, 2000. 912 o.

Adalékok a soproni felső ev. egyházmegyéhez tartozó három gyülekezet történetéhez, Soproni Szemle, 2001. 2. sz. 180-183.

Adatok a 20. századi soproni temetkezési vállalkozók történetéhez. in Soproni Szemle, 2003. 3. sz. 247-262.o.

A kitelepítés Balf, Harka, Sopronbánfalva és Ágfalva községekben az evangélikus lelkészek feljegyzései alapján, in Soproni Szemle, 2004. 3. sz. 256-260.o.

Heimler Károly szerepe a Soproni Szemle életre hívásában, Emlékülés a Soproni Szemle újraindításának 50. évfordulójára (1955-2005), in Soproni Szemle 2005. 4. sz. 345-348.o.

„Az oltárt, a híveket még életem veszélyeztetése során sem hagytam el…” Adatok a soproni és Sopron környéki evangélikus lelkészek 1944-45. évi leveleiből. in Soproni Szemle 2006. 1. sz. 54-61.o.

Adományok és adományozók az evangélikus egyházban a 19-20. században, Előadás 2006. nov. 9-én, a Tudomány Napja alkalmából rendezett közgyűjteményi napon.

A balfi kitelepítés 60. évfordulójára emlékeztek Uffenheimben, in Soproni Szemle 2006. 4. sz. 426-428.o.

Mennyeiné Várszegi Judit: Ki kicsoda Győr-Moson-Sopron megye helytörténeti kutatásában? Győr, 2006. Könyvismertetés, in Soproni Szemle 2006. 4. sz. 470.o.

Emlékezés Tirnitz Józsefre, in Soproni Szemle 2007. 2. sz. 123-124.o.

Hanzmann Károly: Helyzetrajz és adalékok a soponi ágostai hitvallású evangélikus egyházközség 1900-1950. évi történetéhez. III. rész. Mutatók, Sopron, 2007. Anyaggyűjtés és összeállítás

Szentgyörgyi (Amminger) Kálmánra emlékezve, in Soproni Szemle 2008. 1. sz. 216-217.o.

Adatközlés: 2008 december, szerk. Lakatos Andor; Koltai András, 2016.