Az alábbi oldal a 2008. évi állapotot tükrözi, tehát adatai részben már nem aktuálisak.

Munkatársak

Molnár B. Lehel – levéltárvezető (1996)

Molnár B. Lehel

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1983-1987: Orbán Balázs Gimnáziumban, Székelykeresztúr. 1990-1995: Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Kara, Kolozsvár 1995: lelkészi oklevél. 1996-1997: az Erdélyi Múzeum Egyesület ösztöndíjasaként a debreceni Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárban, Dr. Szabadi István igazgató irányításával elméleti és gyakorlati levéltáros képzés. 2000: PhD hallgató a szegedi József Attila Tudományegyetemen.

Levéltári munkakörök: 1996: levéltáros az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárában.

Egyéb megbízatások: 1996: a levéltárosi munkakör mellett két évig gyakorló segédlelkész a kolozsvári Belvárosi Unitárius Egyházközségnél. 1997-1998: a kolozsvári Unitárius Kollégiumban vallástanár. 1998-99: Dr. Szabó Árpád püspök úr megbízásából havi rendszerességgel a dévai és a vajdahunyadi unitárius egyházközségekben végzett lelkészi szolgálatot. 1999/2000 tanévben helyettesítő tanárként tanít a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán. 1998 és 2001 között a Soros Alapítvány Egy Nyílt Társadalomért kolozsvári fiókjának a levéltárát rendezte.

Egyesületi tagság: 2004-től a Románia Egyházi Levéltárosok Egyesületének elnöke, 2006-tól a Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesületének intézőbizottsági tagja. Az Erdélyi Múzeum Egyesület első szakosztályának választmányi tagja, Dávid Ferenc Egylet tagja és az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége választmányának tagja.

Kutatási terület, érdeklődés: egyháztörténet, rendszeres teológia. Publikációi a Keresztény Magvetőben, az Unitárius Közlönyben, a Korunkban, a Művelődésben, nemzetközi szakfolyóiratokban, valamint az unitárius teológiai hallgatók önképzőköri lapjának hasábjain jeletek meg.

Publikációk:

Az őszi hálaadási úrvacsoraosztás időpontja, = Keresztény Magvető 99. évf. (1993.) 4. sz. 235-236.

Gaal György: Magyarok utcája, (Recenzió).= Keresztény Magvető 102. évf. (1996.) 1. sz. 74-75.

Balázs Ferencnek egy levele. = Keresztény Magvető 103. évf. (1997.) 2. sz. 107-108.

Kelemen Lajos önéletrajza, = Keresztény Magvető 103. évf. (1997.) 3-4. sz. 228-236.

210 éve jelent meg Szentábrahámi L. Mihály „Summa”-ja, = Unitárius Közlöny 1997. 6. sz. 4.

1848 márciusa a kolozsvári Unitárius Kollégiumban, = Művelődés 1998. 10. sz. 1-2.

A szentlélekről szóló tanítás unitárius hittantörténeti áttekintése, = Keresztény Magvető 104. évf. (1998.) 2. sz. 142-155.

Az Erdélyi Unitárius Egyház anyakönyvei, = Keresztény Magvető 105. évf. (1999.) 1-2. sz. 23-27.

Az Udvarhelyköri Unitár[ius] Ekkl[ézsi]ák javainak conscriptiója 1715. dec. 10-én, = Keresztény Magvető 105. évf. (1999.) 3-4. sz. 150-168.

A keresztény időszámítás rövid története, = Unitárius Naptár. Kolozsvár, 1999. 42-46.

Kelemen Lajos történész munkássága, = Lakiteleki unitárius emléknap. Kiadja az Unitárius Egyház. Kolozsvár, 1999. 29-33.

Imre Gellérd: A History of Transylvanian Unitarianism through Four Centuries of Sermons, Translated by Judit Gellérd, M. D. Printed in Romania by the Unitarian Printing House. Kolozsvár, 1999. A jegyzeteket ellenőrizte és kiegészítette Kovács Sándor és Molnár Lehel.

A 2000. év margójára, = Unitárius Naptár. Kolozsvár, 2000. 34-37.

Emlékezés Kőváry Lászlóra. = Művelődés 2000. 5. sz. 28-30.

Szentmihály vértanúi kettős tükörben, = A szent szabadság oltalmában. Erdélyi unitáriusok 1848-49-ben. Szerk. Gaal György. Kolozsvár, 2000. 195-237.

Szigety Csehi Miklós önéletrajza, = A szent szabadság oltalmában. Erdélyi unitáriusok 1848-49-ben. Szerk. Gaal György. Kolozsvár, 2000. 345-349.

A kolozsvári Unitárius Kollégium szabadságharcos diákjai, = A szent szabadság oltalmában. Erdélyi unitáriusok 1848-49-ben. Szerk. Gaal György. Kolozsvár, 2000. 372-376.

Vázlatpontok a Magyarországon és Erdélyen kívüli unitarizmus történetéről, = Unitárius Naptár. Kolozsvár, 2001. 99-118.

Role of the Unitarian Church of Transylvania, (Társszerző: Szabó Árpád) = Centennial Reflectoins. International Assotiation for Religious Freedom, 1999–2000. Assen, 2001. 107-111.

Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának rövid története, (Társszerző: M. Bodrogi Enikő) = Korunk. 2001/9. 50-58.

The Transylvania Archives Project: Documenting the History of a Unitarian Community (Társszerző: Deborah J. Youngman) = The Journal of Unitarian Universalist History. Volume XXVIII, 2001, Part 2. 1-8.

Az Erdélyi Unitárius Egyház intézményrendszere, = Korunk. 2002/4. 31-38.

Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára alakulásának történeti áttekintése, (Társszerző: M. Bodrogi Enikő) = Keresztény Magvető 108. évf. (2002) 1. sz. 3-12.

A vallási türelem előzményei Erdélyben. = A Láng. Unitárius teológiai hallgatók lapja. 2002/2. 3-5.

Heltai Gáspár emlékezete = Partium. Irodalmi , művészeti folyóirat. 14. évf. Tél. 2002. 40-44.

Körmöczi János emlékezete = Unitárius Naptár. Kolozsvár, 2003. 160-167.

Tiboldi István, (magyar és angol nyelven) = Tiboldi István (1793-1880) Szentgerice 1819-1844. Marosvásárhely, 2003. 2-15.

Unitarian Heritage in Transylvania. Digitizing the Documents at the Unitarian Archives and Library in Cluj, (Társszerző: Deborah J. Youngman) = ZEITSCHRIFT FUR SIEBENBURGISCHE LANDESKUNDE 26. (97.) Jahrgang (2003), Heft 1. 83-87.

Kelemen Lajos és az Unitárius Múzeum gondolata, = Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, 2003. 380-392.

Kultúra, történelem, írás. Kulturális, történelmi örökségünk írott emlékeinknek megőrzése és védelme mint a lelkészi szolgálat fontos része, = Keresztény Magvető. 110. évf. (200Levéltári munkakörök: 1. sz. 59-67.

Az Erdéyli Unitárius Egyházi Múzeum gondolata, = Keresztény Magvető. 110. évf. (2004.) 2. sz. 187-198.

Az Erdélyi Unitárius Egyház szerepe az Unitárius Világszövetség megalakulásában, és részvétele a szövetség munkájában, = Acta Transylcanica. Anuarul Centrului de Istorie a Transilvaniei. Editura Scriptoru. Buciureşti. vol. I. (2004) 163-170.

Pákei Lajos és a dévai Dávid Ferenc-templom = Keresztény Magvető. 111. évf. (2005.) 1. sz. 45-51.

Újabb adatok a „medgyesi mozgalomról” Pál Tamás tollából, = Keresztény Magvető. 111. évf. (2005.) 3. sz. 228-235.

Vademekum. Contemporary History Romania. A Guide through Archives, Research Institutions, Libraries, Societies, Museums and Memorial Places. Edited by Stejărel Olaru and Georg Herbstritt. Berlin, Bucharest: Stiftung zurAufarbeitung der SED-Dictatur. 2004. 108 Sieten, (Recenzió) = ZEITSCHRIFT FUR SIEBENBURGISCHE LANDESKUNDE 28. (99.) Jahrgang (2005), Heft 1. 85-86.

Aranyosmenti unitárius egyházközségek, = Művelődés 58. évf. 2005. 10. sz. 25-28.

Unitarian Heritage in Transylvania. Digitizing the Documents at the Unitarian Archives and Library in Cluj, = Acta Transylcanica. Anuarul Centrului de Istorie a Transilvaniei. Editura Scriptoru. Buciureşti. vol. II. (2005) 177-184.

Scholae Militantes. Ismeretlen epizód a tordai unitárius iskola történetéből, = Keresztény Magvető. 112. évf. (2006.) 4. sz. 418-430.

Unitárius püspöki vizitációs jegyzőkönyvekés néhány Aranyos menti unitárius egyházközség ezek tükrében, = Aranyos-vidék magyarsága. Kriterion Könyvkiadó. Kolozsvár, 2006.131-135.

Erdő János egyházunk és népünk szolgálatában, = Isten és Ember szolgálatában. Erdő János emlékezete. Kolozsvár, 2007. 9-36.

Brassai Sámuel emlékezete, = Unitárius Élet. 61. évf. 2007. 5. sz. 6-9.

A pályakezdő Kelemen Lajos, = Keresztény Magvető.113. évf. (2007) 4. sz. 420-427.

Reformáció napi gondolatok a Házsongárdi temetőben, = Unitárius Közlöny 2008. 10. sz. 1., 4.

Kötetek:

Boros György unitárius püspök naplója 1927-1941, Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai. 1. Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta: Kovács Sándor és ~ ~. Kolozsvár, 2001. 245. p.

Két könyv az Egyedülvaló Atyaistennek, a Fiúnak és a Szentléleknek hamis és igaz ismeretéről, Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai. 2. Bevezető tanulmánnyal ellátta Balázs Mihály. Szerkesztette: Kovács Sándor és ~ ~. Kolozsvár 2002. 302. p.

Gál Kelemen: Káli Nagy Elek élet és jellemrajza, Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai. 3. Szerkesztette és sajtó alá rendezte Kovács Sándor és ~ ~. Kolozsvár, 2003. 171. p.

Kénosi Tőzsér János - Uzoni Fosztó István: Az Erdélyi Unitárius Egyház története. I, Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai. 4/1. Fordította Márkos Albert. A bevezető tanulmányt írta Balázs Mihály. Sajtó alá rendezte Hoffmann Gizella, Kovács Sándor és ~ ~. Kolozsvár, 2005. 1015. p.

Heltai Gáspár imádságos könyve (1570-1571), Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai. 5. Bevezető tanulmánnyal közzéteszi Balázs Mihály. Szerkesztette: Kovács Sándor és ~ ~. Kolozsvár, 2006. 342. p.

Előkészítés alatt: Kénosi Tőzsér János, Uzoni Fosztó István, Kozma Mihály: Az Erdélyi Unitárius Egyház története II, A megjelent első és az előkészület alatt álló második kötet a Balassi Kiadó gondozásában, 2002-ben megjelent szintén két kötetes Unitariao-Ecclesiastica Historia Transylvanica magyar fordítása és kiegészített változata.

Adatközlés: 2008. december, szerk. Lakatos Andor