Az alábbi oldal a 2008. évi állapotot tükrözi, tehát adatai részben már nem aktuálisak.

Munkatársak

Mózessy Gergely – levéltáros (1995), gyűjteményigazgató (1998)

Mózessy Gergely

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1990: Budapesti Piarista Gimnázium, érettségi. 1990-95: ELTE BTK történelem-levéltár szak. 1995: történész diploma, 1997: levéltáros diploma. 1994: Faludi Ferenc Akadémia belföldi kutatási ösztöndíja. 1995: Osztrák-Magyar Akció ösztöndíjával egy hónapos tanulmányút a Osztrák Állami Levéltárban.

Levéltári munkakörök: 1995: Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, részmunkaidős levéltáros, 1997: főállású levéltáros.

Egyéb megbízatások: 1995-1999: a Ciszterci Rend József Attila Gimnáziuma, óraadó tanár (egyháztörténet). 1998: Egyházmegyei Gyűjtemény, igazgató. (Ez a levéltáron túl a püspöki és a káptalani-szemináriumi könyvtár valamint az 1998. november 25-én újra megnyitott Egyházmegyei Múzeum vezetését jelenti.) 2005: OKGYK levéltári referens

Egyesületi tagság: MLE és a MELTE tag, utóbbi Intéző Bizottságának munkájában is részt vesz. Alba Civitas Történeti Alapítvány (ACTA) kuratóriumi tag.

Publikációk:

Monográfiák:

Egyetemi lelkészségek Magyarországon a 20. század első felében. A katolikus egyetemi lelkészségek története, Bp., 1997. 163 o. (Fejezetek az Eötvös Lóránd Tudományegyetem történetéből 17. kötet. Sorozatszerkesztő: Szögi László.)

Egyetemi lelkészek Magyarországon, in Fiatal egyháztörténészek írásai. szerk.: Fazekas Csaba. Miskolc, 1999.

Az első egyetemi lelkészség története, in Vigilia (LX. évf.) 1995/10. 740-748.o.

Török József, ~ ~, Legeza László: Jubilaeum Dioecesis Albaregalensis; Budapest, 2002. 72 o.

Fontosabb szakcikkek:

A Székesfehérvári Hittudományi Főiskola Levéltára, in Magyar egyetemi és főiskolai levéltárak fond- és állagjegyzékei I. szerk.: Heilauf-Kiss-Szögi, Bp. 1997. 187-189.

A székesfehérvári egyházmegyei zsinatok, in Prohászka ébresztése II. Bp., 1998. 158-168.

Prohászka és a székesfehérvári székeskáptalan, in Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2000/1-4., 211-232.o.

Prohászka Ottokár a püspöki kar tanácskozásain, in Szabó Ferenc, ~ ~, szerk.: Prohászka Ottokár, Magyarország apostola és tanítója. Tanulmányok Prohászka eszmevilágáról; Szeged, 2002. 119-151.o.

Prohászka Ottokár és a püspökkari pásztorlevelek, in Távlatok 2000/3., 49.sz.; 461-469.o.

A székesfehérvári egyházmegye 1848-49-ben, in Árgus 1999/4.

A székesfehérvári egyházmegye kulturális értékmentő munkája a harmincas években, in Honismeret 2000/3. 74-83.o.,

Egyházmegyei Gyűjtemény, Székesfehérvár;, in Zombori István szerk.: Katolikus múzeumok és kincstárak Magyarországon; Szeged, 2001. 61-64.o.

Prohászka Ottokár a püspöki kar tanácskozásain. in Szabó Ferenc, ~ ~, szerk.: Prohászka Ottokár, Magyarország apostola és tanítója. Tanulmányok Prohászka eszmevilágáról. Szeged. 2002- 119-151. o.

Egyházi levéltáraink szakkönyvtárai. in Bana József, Breinrich Gábor, Káli Csaba szerk.: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2001. évi vándorgyűlése. Esztergom, 2001. május 23-25, Budapest, 2002. 195-198. o.

A székesfehérvári székesegyház fél évszázada. in Csurgai Horváth József, Kovács Eleonóra, ~ ~ szerk..: Szarka Géza: A székesfehérvári belvárosi plébánia története. Székesfehérvár, 2003. 393-441. o.

Prohászka Ottokár és a székesfehérvári szeminárium. in Kút 2003/3-4., 69-79. o.

Marginális jegyzetek, avagy a marxista egyháztörténet-írás egykorú csendes kritikája. in Csurgai Horváth József, Kovács Eleonóra szerk.: Acta – Tanulmányok I, Székesfehérvár, 2004. 199-214. o.

Modern egyházi szfragisztika. in Takács Edit szerk.: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2004. évi Vándorgyűlése. Piliscsaba. 2004. október 26-28, Budapest, 2006. 192-199. o.

Káldor Márk, ~ ~: Adalékok Prohászka Ottokár egyetemi tanári tanári működéséhez. in ~ ~ szerk.: Prohászka Ottokár – püspök az emberért, Székesfehérvár–Budapest, 2006. 75-82. o.

Adalékok Prohászka Ottokár egyházkormányzati munkásságának értékeléséhez. in ~ ~ szerk.: Prohászka Ottokár – püspök az emberért, Székesfehérvár–Budapest, 2006. 83-95. o.

Az 1956-ot követő megtorlás hatása Kisberk Imre püspök életútjára, in Szabó Csaba szerk.: Magyar Katolikus Egyház 1956, A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve 2007. Budapest, 2007. 123-141. o.

Prohászka Ottokár és Szent Imre. in Kerny Terézia szerk.: Szent Imre 1000 Éve. Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából, A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum Kiadványai 1. Székesfehérvár, 2007. 152-153. o.

„…Érdemei elismeréséül…” Székesfehérvári adalékok az egyházi kitüntetések pártállami befolyásolásához. in Acta Papensia VII. 2007/3-4. 287-305. o.

Hányattatások egy Historia Domus miatt?, in Vigilia 73. évf. (2008) 1. sz. 63-70. o.

Könyvnyomtatás. Ősnyomtatványok, ősnyomdászok. in.: Smohay András szerk.: Bibliai találkozások. 2008. május 24 – november 9, A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 3. [Budapest] 2008. 24-25. o.

A lelkipásztori jelentések forrásértékének változásai a székesfehérvári egyházmegyében. in Bilkei Irén szerk.: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2007. évi Vándorgyűlése. Nyíregyháza 2007. augusztus 22-24, Budapest, 2007. 168-179. o.

Szerkesztett művek:

A Székesfehérvári Egyházmegye névtára 1998, Székesfehérvár, 1998. 202 o.

A Székesfehérvári Egyházmegye ünnepi névtára dr. Takács Nándor Jusztin OCD pappá szentelésének 50., megyés püspöki szolgálatának 10. évében, az Úr 2001. esztendejében; Székesfehérvár, 2001. 240 o.

Szabó Ferenc, ~ ~ szerk.: Prohászka Ottokár, Magyarország apostola és tanítója, Tanulmányok Prohászka eszmevilágáról. Szeged, 2002. 240 o.

Szarka Géza: A Székesfehérvári Belvárosi Plébánia története, Szerk.: Csurgai Horváth József, Kovács Eleonóra, ~ ~. Székesfehérvár, 2003. 447 o.

Forintos Attila: A székesfehérvári székeskáptalan, Adattár 1777-2004. szerk.: Csurgai Horváth József, ~ ~. Alba Civitas Történeti Alapítvány – Közlemények 1.; Székesfehérvár, 2005. 229 o.

Prohászka Ottokár – Püspök az emberért, szerk.: ~ ~. Székesfehérvár–Budapest, 2006. 356 o.

Forráskiadványok:

Shvoy Lajos: Önéletrajz, szerk.: ~ ~. Források a Székesfehérvári egyházmegye történetéből I. Székesfehérvár, 2002. 180 o.

Inter Arma 1944-1945. Válogatás a második világháború egyházmegyei forrásaiból, szerk.: ~ ~. Források a Székesfehérvári egyházmegye történetéből II. Székesfehérvár, 2004. 354 o.

Lelkipásztori jelentések 1924-1926, szerk.: ~ ~. Források a Székesfehérvári Egyházmegye Történetéből III. Székesfehérvár, 2008. 532 o.

Kisebb forrásközlések:

Csíky Balázs, ~ ~: Rendi hagyomány és modernitás konfliktusa – diktatúrák szorításában, in Egyháztörténeti Szemle 2001/2; 125-133.o.

~ ~ – Noteszlapok Shvoy Lajos fogságából. in Soproni Szemle 2006/1. 24-34 o.

~ ~ – Kisberk Imre székesfehérvári segédpüspök fogsága. in Acta Papensia 2006/1-4. 213-226 o.

Közreműködő forrásközléssel:

Források Székesfehérvár történetéből I. Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc forrásai, szerk.: Csurgai Horváth József, Hudi József, Kovács Eleonóra. Székesfehérvár, 1998. 513 o.

Czaga Viktória, Garbóczi László, Szabó Csaba szerk.: Dokumentumok Budafok–Tétény történetéhez, 1731-1950, Budapest, 2002. 423 o.

Adatközlés: 2008. december, szerk. Lakatos Andor