Az alábbi oldal a 2008. évi állapotot tükrözi, tehát adatai részben már nem aktuálisak.

Munkatársak

Bernád Rita – levéltáros (2001)

Barabás Kisanna – levéltáros, Marosvásárhely (2005)

Pénzes Lóránd – levéltáros, Sepsiszentgyörgy (2008)

Bernád (Csala) Rita Magdolna

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1991-1995: Gyergyószentmiklós - „Salamon Ernő Elméleti Líceum” matematika-fizika szak. 1995-1998: Gyulafehérvár - „1 Decembrie 1918” Egyetem múzeológia szak. 1998-2001: Gyulafehérvár - „1 Decembrie 1918” Egyetem történelem-régészet szak. 2001-2005: Budapest - ELTE BTK levéltár szak. 2005-től PhD hallgató a Gyulafehérvári Egyetemen.

Levéltári munkakörök: 1998-1999: tanár, 2001-től: levéltáros a GYFL-ban. 2006-tól gyesen.

Egyesületi tagság: Egyesületi, társulati tagságok, közéleti tevékenység: 2001-től: MELTE és MLE tag. 2004- től RELTE tag.

Kutatási terület, érdeklődés: az erdélyi római katolikus egyházmegye levéltárainak története, a történelem segédtudományai.

Publikációk:

XVI. századi magyar könyvek a gyulafehérvári Batthyaneum Könyvtár gyűjteményeiben (román nyelven) in Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, Gyulafehérvár, 1998.

Gyulafehérvári nyomtatványok a gyulafehérvári Batthyaneum Könyvtárban. XVI-XVII. század (román nyelven) in Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, Gyulafehérvár, 2000.

A jezsuiták könyvei a gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Hittudományi Főiskola könyvtárában – XVI.-XVII. század - (román nyelven) in Erasmus, Bukarest, 2001.

A gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Hittudományi Főiskola könyvtára (román nyelven) in Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, Gyulafehérvár, 2001.

Betekintés a Gyulafehérvári Érseki- és Főkáptalani Levéltárba”, in Gyulafehérvár, az erdélyi püspökök székhelye, Gyulafehérvár, 2003.

Hogyan adjuk ki a levéltári forrásokat? (román nyelven) in Cum scirem istoria? Apelul la ştiinţe şi dezvoltările metodologice contemporane, Gyulafehérvár, 2003.

Szent Miklós templomai az erdélyi egyházmegyében, in Keresztény Szó, 12. sz., Kolozsvár, 2003.

Szent Mihály templomai az erdélyi egyházmegyében, in Keresztény Szó, 9. sz, Kolozsvár, 2004.

A Gyulafehérvári Érseki és Főkáptalani Levéltár története és mai állapota, in Levéltári Szemle, 2. sz, Budapest, 2004.

A gyulafehérvári főegyházmegye templomainak titulusa (Szent Péter és Pál apostolok), in Halmok és havasok. Tanulmányok a hatvan esztendős Bárth János tiszteletére, Kecskemét, 2004.

Egyházközségi pecsétjeink Szent Borbála ábrázolásával, in Turul, 1-2. sz, Budapest, 2006.

A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára II. Oklevél és iratjegyzék. Canonica Visitatiok mutatója, Budapest, 2006.

Aurelian Sacerdoţeanu, a Román Nemzeti Levéltár nagyformátumú egykori igazgatója és a Román Nemzeti Levéltár jelenlegi problémái: Munteanu, Vilică-Mihalcea, Eugenia- Mărioara: Opinii privind evidenţa fonduliror şi colecţiilor din depozitele Arhivelor Naţionale. Boar, Liviu: Inventarul archivistic, instrument de bază pentru evidenţa documentelor, ... Lungu, Corneliu-Mihail: Aurelian Sacerdoţeanu, .., , in Levéltári Szemle, 2. sz, 2006.

Adatközlés: 2008. december, szerk. Lakatos Andor

Barabás Kisanna

Kutatási terület, érdeklődés: 1999–2003 Babeş-Bolyai Tudományegyetem, történelem–művészettörténet szak, 2003–2004 ugyanott magiszteri képzés, 2004–2006 ugyanott épített örökség felújítására szakosító posztgraduális képzés.

Egyéb megbízatások: 2003–2005 tanár, 2005 szeptemberétől: muzeológus és levéltáros a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia egyházművészeti múzeumában és gyűjtőlevéltárában.

Levéltári munkakörök: Érdeklődés: erdélyi barokk szakrális építészet, a marosvásárhelyi római katolikus egyházközség története a 20. század első felében, a helyi római katolikus leányiskola története.

Publikációk:

Adalékok a marosvécsi református templom építés- és berendezéstörténetéhez, in Korunk. 2005/2. 96–100.

A csejdi református templom. in Református Szemle, 2005/2. 206–211. Márton Judittal

Biserica romano-catolică Sfântul Ioan Botezătorul din Târgu-Mureş, in Vatra. 2005/9–10. 111–112. Benedek Évával és Bíró Emesével

Elnéptelenedő egyházközségekből összegyűjtött könyv és levéltári anyag állománymegőrző munkálatai a marosvásárhelyi római katolikus Keresztelő Szent János plébánián, in Isis. Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 6. 40–45.

Adatközlés: 2008. december, szerk. Lakatos Andor

Pénzes Lóránd

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1999-2003: Sepsiszentgyörgy -,,Székely Mikó Kollégium”, 2003-2007: Kolozsvár - Babes-Bólyai Tudományegyetem római katolikus teológia-történelem szak, 2004-2007: Nagyvárad - Ady Endre Sajtókollégium újságíró szak, 2007-2008: mesteri teológiából, 2007-től: II. éves magiszteri hallgató történelem (kulturális örökségvédelem).

Levéltári munkakörök: 2008. február-július: levéltáros-helyettes a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltárban. 2008. október: a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Sepsiszentgyörgyi Gyűjtőlevéltárának munkatársa.

Egyéb megbízatások: 2008-tól: középiskolai történelem tanár.

Egyesületi tagság: Rákóczi Szövetség Sepsiszéki Szervezetének tagja, a kolozsvári Erdélyi Római Katolikus Státus Szakkollégiumának tagja.

Kutatási terület, érdeklődés: Erdélyi Római Katolikus Státus uradalmainak története, Erdély újkori története

Publikációk:

A kettős honfoglalás elmélete, in Történelmi Magazin 2005

Szent László a lovagkirály, in: Keresztény Szó 2004

Háromszéki harangok, in Keresztény Szó 2008

A kolozsmonostori Státus uradalom kezelésében bekövetkezett 1868-as változás, in Fejezetek az Erdélyi Római Katolikus Státus történetéből c. gyűjteménykötetben (szerk. Holló László), Kolozsvár, 2007.

Adatközlés: 2008. december, szerk. Lakatos Andor