Az alábbi oldal a 2008. évi állapotot tükrözi, tehát adatai részben már nem aktuálisak.

Munkatársak

Lukácsi Zoltán – igazgató (2000)

Vajk Ádám – levéltáros (2000)

Nemes Gábor – levéltáros (2006)

Lukácsi Zoltán

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1982-1986: Pannonhalmi Bencés Gimnázium. 1987-1991: Pannonhalmi Szent Gellért Hittudományi Főiskola. 1991-1996 ELTE BTK magyar, 1993-1997: levéltáros szak.

Levéltári munkakörök: 1996-2000: győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, levéltáros. 2000: Egyházmegyei Levéltár – Győr, igazgató.

Egyéb megbízatások: 1996-2000: gimnáziumi tanár, diákotthoni prefektus, könyvtáros a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban. 2000: a Prohászka Ottokár Katolikus Általános Iskola és Gimnázium püspöki biztosa. 2003: a győri Szent Orsolya Rend Szent Anna templomának templomigazgatója.

Egyesületi tagság: MELTE tag

Érdeklődés, kutatási terület: bencés rendtörténet, különösen Vajda Sámuel (1718-1795) tihanyi apát élete, a bencés úriszékek működése, a Győri Bencés Rendház Könyvtárának (ún. „Jezsuita Könyvtár”) története, a győri egyházmegye története.

Publikációk:

Vajda Sámuel élete és irodalmi munkássága. Pannonhalma, 1997.

„Árkon kívül hegymesterkedem”, in Pannonhalmi Szemle 1996. IV./2-3.

Vajda Sámuel tihanyi apát, a kései barokk próza elfeledett mestere, in Tihanyi Kalendárium 1998.

A Győri Egyházmegyei Levéltár (Vajk Ádámmal) in Levéltári Szemle 52 (2002/1) 45-48.

Tycho Brahe ismeretlen levéltöredéke, in Hitvallás kalendárium 2002, szerk. Albán József, Győr, 2001. 157-159.

Rimay János négyszáz éves levele, in Hitvallás 2003, IV/7, 17.

Győri Életrajzi Lexikon, 2003, szerk. Grábits Frigyes, Horváth Sándor Domonkos, Kucska Péter (társszerzőként).

Dr. Nádasi Alfonz OSB, Hadifogolynapló, Győr, 2004.

Egy ismeretlen Apor: Apor József (1759–1813) prédikációi, in ItK, 2005, 4-6, 494-503.

Nádasi Alfonz Hadinaplója, in Cum honore Cs. Varga István, Eger, 2006, 222-240.

Mosonmagyaróvár 1956, Győr, 2006. (Vajk Ádámmal)

200 éves a „Stella”, in Hitvallás Kalendárium 2008, szerk.: Albán József, Győr, 2007, 106-107.

Szószék és világosság, A magyar katolikus prédikáció a 18-19. század fordulóján, in Prima manus, Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából, szerk.: Keszeg Anna, Vaderna Gábor, Ráció Kiadó, 2008, 61-73.

Történeti kiadványok a három folyó városából: A Győri Egyházmegyei Levéltár könyvsorozata, Győri Múzsa, 2008, 5, 22. (Vajk Ádámmal).

Sombori József egyházi beszédei, avagy a katolikus prédikáció útkeresése a felvilágosodás korában, in Egyháztörténeti Szemle 9(2008):1, 3-24.

Vajk Ádám

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1994. Budapesti Piarista Gimnázium, érettségi. 2000/2002: diploma történelem-angol-medievisztika szakon, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK.

Levéltári munkakörök: 2000: Egyházmegyei Levéltár – Győr, levéltáros.

Egyesületi tagság: MELTE tag, Castrum Bene várkutató egyesület-tag

Érdeklődés, kutatási terület: helytörténet, későközépkori egyház- és társadalomtörténet.

Publikációk:

Collectio Diplomatica Benedictina – A Pannonhalmi Bencés Főapátság középkori oklevelei, (szöveg-előkészítő munkatárs inter al.) CD-ROM adatbázis, szerk. Dreska Gábor. Nagykanizsa, 2001.

A Győri Egyházmegyei Levéltár (Lukácsi Zoltánnal) in Levéltári Szemle 52. (2002/1.) 45-48.

A pápoci prépostság iratai, (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Segédletek Tanulmányok, ösztöndíjak: Győr, 2003.

A Guary-levéltár oklevelei 1490-1541, (Társszerző: Neumann Tibor). Fons 10. (2003) 119-167.

Kanizsai III. János, in Esztergomi érsekek 1001-2003, szerk. Beke Margit. Budapest, 2003. 196-200.

Kálmán püspök, Szócikk. in Győri Életrajzi Lexikon (2. átdolgozott kiadás), szerk. Grábics Frigyes, Dr. Horváth Sándor Domonkos, Kucska Ferenc. Győr, 2003. 155.

Végrendeleti sorozatok – Testamentarische Reihen, Repertórium (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Segédletek 4.). Győr 2004.

Házi Jenő levéltárosi tevékenysége Győrben, Forrásközlés. Archivnet 2004/2. (április 15. – www.archivnet.hu).

Jövevény levéltárak Győrben, Archivnet 2004/4. (augusztus 15.).

A csornai premontrei prépostság alapítása, Soproni Szemle 58. évf. 2004/4. 386-395.

Rejtőzködő levéltárak – A veszélyeztetett magángyűjtemények miniszteri biztosának tevékenysége Győrött a II. világháború után, Levéltári Szemle 56(2006):1, 27-32.

Mosonmagyaróvár 1956 (Társszerkesztő Lukácsi Zoltánnal – A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 4.) Győr, 2006.

Egyházközségi iratok beszállítása a Győri Egyházmegyei Levéltár háza tájáról, Levéltári Szemle 57. (2007/3) 17-23.

Az egyházi anyakönyvek digitalizálásának lehetőségei – módszertani tanulmány, (Biszak Sándorral és Lakatos Andorral közösen) 2008. www.leveltaros.hu.

Történeti kiadványok a három folyó városából: A Győri Egyházmegyei Levéltár könyvsorozata, Győri Múzsa, 2008, 5, 22. (Lukácsi Zoltánnal).

Nemes Gábor

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1996–2000. Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Győr. 2000–2006: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, művészettörténet–történelem–medievisztika.

Levéltári munkakörök: 2006: Egyházmegyei Levéltár – Győr, levéltáros.

Egyesületi tagság: MELTE tag.

Kutatási terület: a győri egyházmegye középkori története, Magyarország és a Szentszék 15-16. századi kapcsolatrendszere.

Publikációk:

Az Atyusz nemzetség, in A XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humántudományi Szekció, Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar, 2003. április 22-23. – Összefoglalók, Veszprém, 2003., 222.

Fazekas István – Beke Margit: A bécsi Pázmáneum, szerk.: Zombori István, Budapest, 2002. (METEM Könyvek 37.) – Rec.: (Nyikus Norbert Krisztiánnal) Századok 137. (2003), 983–987.

Salánki Ágoston győri püspök pályakezdése, in A Prohászka Ottokár Orsolyita Oktatási Központ Évkönyve 2005. Győr, 2006. 33–48.

Az Atyusz nemzetség, in Tanulmányok fél évezred magyar történelméből (Pázmány történelmi műhely 2) Piliscsaba, 2006. 7–29.

Varga Lajos, A Pásztói Plébánia története. Pásztó, 2007. (Sajtó alá rendezte: Nemes Gábor)

La Bibliografia di Lajos Pásztor. A cura di Gábor Nemes, in Gli archivi della Santa Sede ed Ungheria (sec. 15–20), (Collectanea Vaticana Hungariae I/4), a cura di G. Platania, M. Sanfilippo, P. Tusor, Budapest–Roma, 2008. 293–310.

Salánki Ágoston győri püspök Itáliában, in Hitvallás kalendárium 2009, szerk. Albán József. Győr, 2008. 152–154.

Adatközlés: 2008. december, szerk. Lakatos Andor