Az alábbi oldal a 2008. évi állapotot tükrözi, tehát adatai részben már nem aktuálisak.

Munkatársak

Dr. Zágorhidi Czigány Balázs – levéltárvezető (2001)

Dr. Zágorhidi Czigány Balázs

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1984: győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, érettségi. 1986-1991: KLTE BTK történelem-latin szakos hallgató, 1991-1995: történész-muzeológus, 1995-1998: KLTE BTK Történeti Doktoris Iskola (PhD) hallgatója, 1998: Lublini Katolikus Egyetem, Soros-ösztöndíj, 1999: doktori (PhD) fokozat, 1998- történész-muzeológus, 2001-2004: Bolyai-ösztöndíj.

Levéltári munkakörök: 2001-től A Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény vezetője.

Egyéb megbízatások: 1991: Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága Helytörténeti Múzeum Vasvár, történész-múzeológus. 1992: igazgató uo. 1995-1998: KLTE BTK Történeti Doktoris Iskola, PhD-ösztöndíjas, 1999-től Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága Helytörténeti Múzeum Vasvár, igazgató; 1999-től: óraadó a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Medievisztika Tanszékén.

Egyesületi tagság: 1985: az oszkói Hegypásztor Kör alapító tagja; 1988: a debreceni Varjúvár kulturális egyesület alapító tagja; 1998: a szombathelyi Panniculus Régiségtani Egylet tagja; 2003: Vasvári Domonkos Kolostor Alapítvány titkára.

Kutatási terület, érdeklődés: középkori településtörténet és egyháztörténet, a domonkos rend magyarországi története.

Publikációk:

Önálló kötetek:

Források Savaria-Szombathely történetéhez, Szombathely, 1994. 145 p.; (Acta Savariensia 9.) (Tóth Endrével közösen);

Savaria-Szombathely története a város alapításától 1526-ig, (Szombathely története I, szerk. Engel Pál). Szombathely, 1998. (Kiss Gáborral és Tóth Endrével közösen);

Szombathelyi urbáriumok és inventáriumok a 16. századból, Szombathely, 2000. 217 p. (Acta Savariensia 16.);

Oszkó, [Budapest, 2002] 182. p. (Száz magyar falu könyvesháza).

Tanulmányok:

Krisztus Teste-társulat a középkori Vasváron. Adalék a város középkori vallási életéhez, in Vasi Honismereti Közlemények 1993/2. 37-39.;

Vasvár város középkori oklevelei és pecsétje, in Lapok Vasvár történetéből. 5. sz. 1993.;

Vasvár város privilégiumlevele, in Savaria. A Vas megyei múzeumok értesítője 22/1 (1995) 7-13.;

Oklevelek Vasvár történetéhez. 13. század, in Vasi Szemle 50 (1996) 109-115.; [6 p.];

Az Árpád-kori Vasvár topográfiája, in Vasi Szemle L (1996) 389-397.;

A sorokpolányi kora Árpád-kori temető és település etnikuma, in A népvándorláskor fiatal kutatói 8. konferenciájának előadásai, szerk. Perémi Ágota. Veszprém 1999. 179-204. (Kiss Gáborral és Kustár Ágnessel közösen).

A domonkosok a középkori Beregszászon. Fehér Mátyás kritikája, in A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 42 (2000) 79-83.;

A Domonkos Rend konventjei a XIII. századi Magyarországon. (Bernardus Guidonis kolostorjegyzékének értelmezése), in Tanítvány. A magyar domonkosok lapja 2001/2. 81-95.;

A megyetörténetírás lehetőségei és a középkorkutatás helyzete Vas megyében, in Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2003/3-4. 62-89.;

Püspöki tizedborok a 16. századi szombathelyi várban, in Előadások Vas megye történetéből IV, szerk. Mayer László-Tilcsik György. Szombathely, 2004. 29-35. (Archivum Comitatis Castri Ferrei I.);

Korai uradalmak Vas vármegye délnyugati részén (1187-1213). Topográfiai rekonstrukció, in „Hadak útján …” XV. A népvándorláskor kutatói 15. konferenciájának előadásai. Tatabánya, 2004. október 4-6, szerk. László János – Schmidtmayer Richárd. Tatabánya, 2006. (Tatatabányai Múzeum tudományos füzetek 8.) (Kiss Gáborral közösen);

Egy mikrotáj történeti helynévanyaga, in Helynévtörténeti tanulmányok 2, szerk. Hoffmann István – Tóth Valéria. Debrecen, 2006. 129-157. (Kiss Gáborral közösen);

Rendi élet a XIX–XX. század fordulóján Glasics Egyed OP Krónikája nyomán. in A domonkos rend Magyarországon, szerk. Illés Páll Attila – Zágorhidi Czigány Balázs. Piliscsaba – Budapest – Vasvár, 2007. 148-164. (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák 3.);

Egy Szent László előtti katonaszent: Szent Vencel, in Arrabona 46/1. (2008) A Szent László-herma Győrbe érkezésének 400. évfordulóján megtartott tudományos konferencia előadásai. 75-84. (Kiss Gáborral közösen);

Szerkesztés: A domonkos rend Magyarországon. Piliscsaba – Budapest – Vasvár, 2007. 573 p. (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák 3.) (Illés Pál Attilával közösen)

Kiállítás rendezés: Kapuk a múlta – Képek Vas vármegye középkorából (2000: Kiss Gáborral közösen);

A domonkos rend Magyarországon (2001);

Nusser Péter – egy domonkos szerzetes életútja (2002);

Barokk domonkos kolostorok Magyarországon (2003: Zsámbéky Monikával közösen).

Adatközlés: 2008. december, szerk. Lakatos Andor