Az alábbi oldal a 2008. évi állapotot tükrözi, tehát adatai részben már nem aktuálisak.

Munkatársak

fr. Kálmán Peregrin OFM– munkatárs (2004), gyűjteményvezető (2007)

Dr. Dreska Gábor – levéltáros (2007)

Fr. Kálmán Peregrin ofm

Tanulmányok, ösztöndíjak: Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (2002) - bakkalaureatust a S. Anselmo állította ki 2003, PPKE-BTK művészettörténet (2003), ELTE (főiskolai kar) magyar-könyvtár, PPKE régi magyarországi irodalom spec. képzés.

Levéltári munkakörök: gyűjteményvezető

Egyéb megbízatások: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanársegéde, PPKE-BTK eszmetörténeti iskolájának doktorandusza. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Lénárd Ödön Közalapítványának Kurátora, a Fontes historici Ordinis Fratrum Minorum in Hungaria / Magyar ferences források sorozatszerkesztője, a rendi boldoggá avatások felelőse, lelkipásztor.

Kutatási terület, érdeklődés: 1945 utáni egyháztörténet, ars sacra.

Publikációk:

Te meztelen Krisztus, hol hagytad az ingedet – Ferencesek a feloszlatás idején, Fontes Historici OFM in Hungaria, F.H. OFM Series D, Numerus 4, 2000. Budapest, Vigilia.

Chronos e Kairos[A ferencesek kultúrateremtő szerepe a XV-XX. században konferencia ismertetője), in Kultura e Fede [Kultúra Pápai Tanácsa lapja] 10(2002):4.

Két front között – A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány helyzete 1944-1950 között, in A Ferencesek kultúrateremtő szerepe a XV-XX. században, nemzetközi rendtörténeti konferencia a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2002, Tanulmánykötet 2005, Piliscsaba)

Szatmári Irgalmas Nővérek Kínában, in Essays in Church History in Hungaria, 2003/1-1 77-88. (Forrásközlés)

Szakrális művészet, in Culmen et Fons, Bibliotheca Liturgica, Szent István Társulat, Budapest, 2004.

Lombos László A magyar ferencesek Kínai missziója, in Vigilia, 2004/7 552-553 (Forrásközlés)

A Paokingi Apostoli Prefektúra rövid története, Fontes Historici OFM in Hungaria, F.H. 2. OFM Series D, Numerus 4, 2005, Budapest, Kairosz. (Forrásközlés)

Kosztolányi Sándor: Vízkereszt napján, in Régi magyar prédikációk 16 – 18. század, egyetemi szöveggyűjtemény, összeállította: Szelestei N. László, SZIT, 2005., 236-241. (Forrásközlés)

Kosztolányi Sándor: Nagypénteken, in Régi magyar prédikációk 16 – 18. század, egyetemi szöveggyűjtemény, összeállította: Szelestei N. László, SZIT, 2005., 242-246. (Forrásközlés)

Nyilt levél Ungváry Krisztiánhoz, ÉS 50. évf. 08.

Utak és útvesztők – könyvkritika az Új Ember 2007.01.07.

Szentendre, mint a megmaradás lehetősége, in A Szentendrei Ferences Gimnázium Jubileumi Évkönyve 1950-2000., Szentendre, 2006. 120 – 123.

Úrnapi körmenet teherautón, avagy a Szent Gettó, in Vigilia 72. évf. 2007 / 11. 869 – 872. (Forrásközlés)

Megállapodás-tervezet 1956-ból, in Vigilia 71. évf. 2007 / 10. (Forrásközlés és tanulmány)

Múltfeltárás Lengyelországban, Beszélgetés Józef Puciłowskival, in Vigilia 71. évf. 2007 / 10.

A nemzeti egyház létrehozásának terve 1957-ben, in Summa Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére, Pázmány Irodalmi Műhely Tanulmányok, Piliscsaba, 2007. 147-150.

Ferencesek 1956-ban, in Magyar Katolikus Egyház, 1956. A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve 2007, Új Ember – LÖKA, Budapest, 2007. 163 – 179.

Az egyház 1956 után, in Magyar Katolikus Egyház, 1956. A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve 2007, Új Ember – LÖKA, Budapest, 2007. 207 – 235.

Rejtély Öskün, a gyilkos rágalom áldozatai, in Új Ember, 2007. 12. 23, LXIII. évf. 51-52. (3097-98.) Kahler Frigyes: Rejtély Öskün, Szekuli Pál segédlelkész titokzatos halála - Kairosz Kiadó, 2007. 120 old., 2200 Ft recenzió.

Az egyház szentélye – tanulmány a II. Vatikáni Zsinat után szentély-átalakításokról. a Magyar Építőművészet folyóirat konferenciája, Budapest, Károli G. Református Egyetem, 2008. október 2. Megjelent: MÉP, Post Scriptum 2008/6. 46. sz. 32-44.

A Magyar Katolikus Lexikon ferences vonatkozású, tartományfőnöki közlés jelzetű szócikkei.

Kiállítások rendezése:

Plébániatörténeti kiállítás (20. sz.) – Budapest-Pasarét

Kapisztrán Európában – Nemzetközi kiállítás és konferencia Kapisztrán Szent János születésének 550. évfordulója alkalmából, Kapisztrán Rendtartomány- Hadtörténeti Intézet.

Dr. Dreska Gábor

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1987--1991: Pannonhalmi Bencés Gimnázium, 1991--2000: ELTE BTK történelem-levéltár-latin szak, 1997--2000: ELTE medievisztikai doktori iskola, 2008: PhD fokozat, 1999: két hónap kutatói ösztöndíj Bécsben, 2007: egy hónap kutatói ösztöndíj Rómában.

Levéltári munkakörök: 2007 óta a Magyar Ferences Levéltár levéltárosa.

Egyéb megbízatások: 1998-tól az ELTE BTK Történeti Intézetének tanársegédje; 1999-től a FONS (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) című történeti folyóirat szerkesztőbizottságának tagja; 2000--2004: a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium nevelőtanára és óraadója; 2004--2007: az Eötvös József Collegium Történész Műhelyének vezetőtanára.

Kutatási terület, érdeklődés: Középkori magyar történelem forráskutatása, intézménytörténete. Jelentősebb publikációk:

A pannonhalmi konvent hiteleshelyének működése a Zsigmond-korban, (A pannonhalmi konvent hiteleshelyének 1387 és 1437 között készült kiadványai a Pannonhalmi Bencés Főapátsági Levéltárban). Levéltári Közlemények 68 (1997) 3--61.;

Monumenta Ecclesiae Strigoniensis. Tomus quartus. Ab anno 1350. ad annum 1358, Ad edendum praeparaverunt Gabriel Dreska -- Geysa Érszegi -- Andreas Hegedűs -- Tiburtius Neumann -- Cornelius Szovák -- Stephanus Tringli. Strigonii -- Budapestini, 1999.;

Collectio Diplomatica Benedictina. A Pannonhalmi Bencés Főapátsági Levéltár középkori oklevelei, Szerkesztette és a szöveget gondozta: Dreska Gábor. Nagykanizsa -- Pannonhalma, 2001. (Szöveges adatbázis);

A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára I. (1244--1398), (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai 6.) Győr, 2007.;

A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára II. (1399--1438), (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai 8.)

Adatközlés: 2008. december, szerk. Lakatos Andor