Az alábbi oldal a 2008. évi állapotot tükrözi, tehát adatai részben már nem aktuálisak.

Munkatársak

Nagy Edit – levéltár igazgató (1983)

Dr. Szatmári Judit – levéltáros (1991)

Nagy Edit

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1979: Debreceni Református Theologiai Akadémia, okleveles lelkész. 1982: ELTE Történelem Segédtudományok, levéltár kiegészítő szak. 1983-tól dolgozik a levéltárban. Korábban debreceni levéltári gyakornokoskodás és tiszántúli gyülekezetekben való szolgálat után 1982/83-ban a birminghami Selly Oak Colleges-ban a URC (angliai egyesült református egyház) ösztöndíjasa volt.

Levéltári munkakörök: levéltár igazgató

Dr. Szatmári Judit

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1986: Bolyai János Gimnázium, Ócsa, érettségi. 1991: ELTE BTK történelem szakos középiskolai tanár, levéltáros. 1995-1998: ELTE BTK XIX-XX. sz-i Magyar Történeti Doktori Iskola, témavezető Szabad György. 2001: A református egyház az önkényuralom éveiben 1850-1860 doktori disszertáció megvédése summa cum laude minősítéssel, PhD fokozat. Osztrák Magyar Akció Alapítvány ösztöndíja 2000. október-december Bécs, Klebelsberg ösztöndíj 2002. május Bécs, levéltári kutatások.

Levéltári munkakörök: 1991-től levéltáros a Ráday Levéltárban

Egyesületi tagság: MLE, MELTE tag

Kutatási terület, érdeklődés: XIX. sz-i protestáns egyháztörténet.

Publikációk:

Török Pál útja a püspökséghez 1850-1860, in Protestáns Szemle. 1998/4. 228-240.

A magyarországi protestáns egyházak az önkényuralom éveiben. Az egyházi autonómia megtartásáért vívott harc. 1850-1860, in Fiatal egyháztörténészek írásai. Miskolci Egyetem BTK Újkori Magyar Történeti Tanszék. Miskolc, 1999. 149-159.

A református egyház és a passzív rezisztencia 1850-1852, in Egyház és politika a XIX. századi Magyarországon. Nemzetközi történész konferencia előadásai 1998. máj. 27-28. Esztergom, 1999. 117-130.

Török Pál útja a püspökséghez 1850-1860, in Fiatal Egyháztörténészek Kollokviuma. (1998. november 3.) Tanulmányok. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Művelődéstörténeti Tanszék. Budapest, 1999. 105-120.

A református egyház 1848-ban, in Politika, politikai eszmék, művelődés a XIX. századi Magyarországon. ELTE BTK Újkori Magyar Történeti Tanszék. Budapest, 2000. 35-45.

A református egyház előkészületei az 1848-as miniszteriális konferenciára. in Egyháztörténeti Szemle 2000/1. 74-92.

„Az álladalmi tiszt viselői kar kiegészítő része” - avagy lelkész és hatóság az 1850-es években. in Ráday Gyűjtemény Évkönyve X. Bp. Szerk. Petrőczi Éva. 2002. 163-174.

Báthori Gábor, a gyülekezetalapító és templomépítő prédikátor, in Protestáns Szemle. 2003/4. 174-183. p.

Református egyházkerületi protokollumok a Dunamelléken - az 1700-as évek kevésbé ismert forrásai, in Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6. Szerk. S. Lackovits Emőke-Mészáros Veronika. Veszprém, 2003-2004. I-II. k. I. 83-98.

Die ungarnländische reformierte Kirche in den Jahren des Neoabsolutismus (1850-1860)In Südost-Forschungen. Band 61/62 (2002/2003) Seite 141-169.

"Domesticum Protocolluma a Generalis Notariusnak" avagy Tormássy János dunamelléki református szuperintendendens ünnepélyes beiktatása 1808-ban, Acta Papensia. A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei V. évf. (2005) 3-4. sz. 289-302

Báthory Gábor, a gyülekezetalapító és templomépítő prédikátor, in Reformátusok Budapesten. Tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról. I-II. Szerk. Kósa László. Bp. 2006. 483-494.

Török Pál pesti lelkészsége, in u.o.495-501.

Szász Károly pesti lelkész, a „költő-püspök”, in u. o. 503-510.

„Én senkinek, sem boltokban, sem mester embereknek adós nem vagyok…” Báthori Gábor pesti református pap háztartása 1796-1839 in A fogyasztás társadalomtörténete. Rendi társadalom – polgári társadalom 18. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája Pápa, 2004. augusztus 27-28. Bp.-Pápa, 2007.13-24.

Ravasz László egyházlátogatásai, in Ravasz László emlékezete. Emlékülés Ravasz László születésének 125. évfordulóján 2007. szeptember 29. Bp. 2008. 50-66.

Adatközlés 2008. december, szerk. Lakatos Andor