Az alábbi oldal a 2008. évi állapotot tükrözi, tehát adatai részben már nem aktuálisak.

Munkatársak

Dr. Dienes Dénes – igazgató (1994)

Szentimrei Márk – levéltáros (2001)

Jósvay Klára – levéltáros (2007)

Dr. Dienes Dénes

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1971-1975: Berzeviczy Gergely szakközépiskola, Miskolc; 1979-1985: Debreceni Hittudományi Egyetem; 1995-1997: ELTE, levéltáros kiegészítő képzés; 1998-2001: Debreceni Egyetem; 1997: teológiai doktor, 1998: PhD; 2003: habilitált egyetemi tanár.

Levéltári munkakörök: 1994-től: SRKL, igazgató.

Egyéb megbízatások: 1981-1994: református lelkész (Ároktő, Alsóvadász) 1998: Sárospataki Református Teológiai Akadémia Egyháztörténeti Tanszékének vezetője.

Egyesületi tagság: Tagja a Kazinczy Ferenc Társaságnak, MELTE tag

Kutatási terület, érdeklődés: Egyháztörténet (17-18. századi református teológiatörténet, Tiszáninneni Református Egyházkerület történeti forrásainak feltárása, református iskola- és neveléstörténet.) Több mint 50 tanulmány szerzője, a Sárospataki Füzetek és az Egyháztörténeti Szemle szerkesztője.

Publikációk:

Könyvek:

Fejezetek Ároktő történetéből, Ároktő, 1994. 112 p. (Második kiadás 200Tanulmányok, ösztöndíjak:

A keresztyénség Magyarországon 1526 előtt, Sárospatak, 1997. 189 p. (Második, átdolgozott kiadás, Sárospatak, 2001.)

Tanulmányok a Tiszáninneni Református Egyházkerület történetéből (Az első püspökválasztás a Tiszáninneni Református Egyházkerületben, Felsővadász református egyháza, A sárospataki református egyházközség a XVII. századi egyházlátogatási jegyzőkönyvek tükrében, Patak és Erdély) Sárospatak, 1998. 144 p.

Alsóvadász. Egy abaúji község históriája, Sárospatak, 1998. 126 p. Keresztúri Bíró Pál (1594?-1655) Sárospatak, 2001. 185 p. A református kegyesség jellemző vonásai a 18. században, Sárospatak, 2002. 164 p.

Forráskiadványok jegyzetekkel, tanulmányokkal, bevezetőkkel:

Miként a csillagok… Dr. Koncz Sándor emlékére, Alsóvadász, 1993. 75 p.

„Szelíden és rendíthetetlenül” Koncz Sándor memoranduma 1956, Alsóvadász, 1994. 31 p.

Rákóczi-iratok a Sárospataki Református Kollégium Levéltárában 1607-1710, (Balogh Judittal és Szabadi Istvánnal) Sárospatak, 1999. 235 p.

Minthogy immár schola mestert tartanak… Református iskolák Felső-Magyarországon 1596-1672, Sárospatak, 2000. 318 p.

Református egyházlátogatási jegyzőkönyvek 16-18. század, Budapest, 2001. Osiris

Isten Anyaszentegyházának emlékezetire.. Református egyházlátogatás a Borsod-Gömör-Kishonti egyházmegyében 1753-1759, 1764, Sárospatak, 2001. 271 p.

Megkívántatik a rectorban, hogy légyen kevélység nélkül való… A Sárospataki Református Kollégium partikulái 1773-1826, Sárospatak, 2001. 160 p.

Az Isten is megszerette pedig ezt a helyet, és ide vetette az Evangeliomnak hálóját mindjárt a Reformatiokor… A Zempléni Református Egyházmegye összeírása 1782, Sárospatak, 2003. 145 p.

Szentimrei Márk

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1991-1995: Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma; 1995-2001: Sárospataki Református Kollégium Teológiai Akadémiája; 2002-2007: Eszterházy Károly Főiskola történelem szak.

Levéltári munkakörök: 2001: SRKL, megbízott levéltáros

Egyéb megbízatások: lelkipásztor

Egyesületi tagság: MLE tagság

Kutatási terület, érdeklődés: rendszeres teológia, a Sárospataki Református Kollégium története.

Jósvay Klára

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1975-1979: Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola; 1981-1984: Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Kar – Budapest; 1985-1989: Bessenyei György tanárképző Főiskola biológia szak; 1995-1997: ELTE – BTK levéltár szak.

Levéltári munkakörök: 2007: SRKL, levéltáros

Egyesületi tagság: MELTE tag

Adatközlés: 2008. december, szerk. Lakatos Andor