Az alábbi oldal a 2008. évi állapotot tükrözi, tehát adatai részben már nem aktuálisak.

Munkatársak

Dr. Sipos Gábor – igazgató (1977)

Dr. Dáné Veronka – levéltáros (2000)

Ősz Sándor Előd – levéltáros (2006)

Dr. Sipos Gábor

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1966-70: Krasznai Gimnázium, 1970–1974: Babes-Bolyai TE Kolozsvár, Történelem szak. 1998: PhD fokozat a szegedi JATE Régi magyar irodalom tanszékén.

Levéltári munkakörök: 1977-től: ERE kolozsvári Gyűjtőlevéltára, főlevéltáros.

Egyéb megbízatások: 1974–1977: Noszolyi Általános Iskola. 1998-tól: BBTE Kolozsvár, Középkortörténeti tanszék, docens másodállásban. Egyházi megbízatások: a kolozsvár-alsóvárosi ref. egyházközség presbitere 1983-tól, a Romániai Református Egyház Zsinatának tagja 2001-től.

Egyesületi tagság: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület alelnöke, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság tagja. 2002: a MELTE intézőbizottságának póttagja

Kutatási terület, érdeklődés: az erdélyi református egyház története, könyv- és könyvtártörténet, magyar művelődéstörténet. Publikációk száma 93. Egyháztörténeti szempontból fontosabbak:

A kolozsvári református egyházközség klenódiumai a XVII. században. in Református Szemle 1986. 5–6. sz. 486-493.

A krasznai kókuszdió-pohár, in Hűség és szolgálat. Emlékkönyv D. Nagy Gyula püspöki szolgálatának 25 éves évfordulójára. szerk.: Gálfy Zoltán, ~ ~, Vetési László. Kolozsvár, 1987. 274–280.

Kecskeméthy István irathagyatéka. in Református Szemle 1988. 5-6. sz. 586-589.

Bethlen Miklós és a református egyház, in Erdélyi Múzeum 1993. 1-2. sz. 13-20.

A reformáció továbbélése a hátszegi románok között. in Europa. Balcanica-Danubiana-Carpathica. Annales. 2/A Budapest, 1995. 236-243.

Az erdélyi református egyház zsinati jegyzőkönyveinek kiadásáról. in Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. szerk.: Kovács András, ~ ~, Tonk Sándor. Kolozsvár, 1996. 460-469.

Szőnyi Nagy István apológiája. A kolozsvári reformátusság az 1690-es években, in Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. szerk.: Balázs Mihály, Font Zsuzsa, Keserű Gizella, Ötvös Péter. Szeged, 1997. (Adattár 35) 533-544.

Die ungarischen protestantischen Kirchen Siebenbürgens zur Zeit von Stephan Báthory 1571-1586, in Mediaevalia Transilvanica. tom II. 1998. nr. 1 153-160.

A krasznai presbitérium születése, in Emlékkönyv Imreh István születésének 80. évfordulójára. szerk.: Kiss András, Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár, 1999. 510-522.

Die oberste Kirchenleitung der Reformierten Kirche in Siebenbürgen (1690-1713), Siebenbürgen in der Habsburgermonarchie. Vom Leopoldinum bis zum Ausgleich (1690-1867). Hgg Zsolt K. Lengyel, Ulrich A. Wien. (Siebenbürgisches Archiv Bd. 34) Köln; Weimar; Wien, Böhlau Verlag, 1999. 119-133.

Apafi-Bethlen-Wesselényi. Az erdélyi református egyházkormányzat három nemzedéke. in A különbözés ajándéka. szerk.: Bálint Ágnes. Kolozsvár, Koinónia Könyvkiadó, 1999. 185-212.

Az Erdélyi Református Főkonzisztórium kialakulása 1668–1713–(1736), Kolozsvár, 2000. (Erdélyi Tudományos Füzetek 230) 112.

Erdélyi református zsinatok iratai. III. 1771–1789. IV. 1790–1800. Sajtó alá rendezte Buzogány Dezső, Dáné Veronka, Kolumbán Vilmos József, Sipos Gábor. (Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok I/3, I/4.) Kolozsvár, 2001. 308, 236.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltárának ismertető leltára, Összeállította Dáné Veronka, Sipos Gábor. Kolozsvár 2002. (Erdélyi Református Levéltári Kiadványok 1.) 104.

Az erdélyi református egyház a Rákóczi-szabadságharc korában. in A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa. Szerk. Tamás Edit. Sárospatak 2003. II. 243–251.

Az erdélyi református püspöki levéltár XVIII, századi rendje, Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Pál-Antal Sándor, Sipos Gábor, W. Kovács András, Wolf Rudolf. Kolozsvár 2003. Az EME kiadása. 517–534.

Bocskai István a magyar református egyháztörténet-írásban, in „Frigy és békesség legyen...” A bécsi és a zsitvatoroki béke. Szerk. Papp Klára és Jeney-Tóth Annamária. Debrecen 2006. 183–189.

Dr. Dáné Veronka

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1989–1991: Mihai Eminescu Elméleti Líceum, Nagyvárad; 1991–1993: Ady Endre Elméleti Líceum, Nagyvárad; 1993–1997: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Történelem szak; 1997–2000: BBTE Könyvtár- és Levéltártudományi Főiskolai Szak. 2006: PhD Debreceni Egyetem BTK Történeti Doktori Iskola. 1997–1998: Professor Juhász István Stichting ösztöndíja; 1999: Domus Hungarica Scientiarum et Artium, Budapest; 2000–2002: Országos Tudományos Kutatási Alap. 2008–2009: Habsburg Történeti Intézet ösztöndíja.

Levéltári munkakörök: 1997–1998: Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára, ösztöndíjas gyakornok, 1998–2000: Erdélyi Múzeum-Egyesület könyvtáros-kézirattáros; 2000: Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára, levéltáros.

Egyesületi tagság: Erdélyi Múzeum-Egyesület, MELTE, RELTE tag

Kutatási terület, érdeklődés: Az erdélyi református egyház 17–18. századi története, fejedelemségkori közigazgatás-, jog- és társadalomtörténet.

Publikációk:

„Az Őnagysága széki így deliberála” Torda vármegye fejedelemségkori bírósági gyakorlata. Debrecen-Kolozsvár 2006.

Erdélyi református zsinatok iratai IV. 1790–1800. (Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 1/4.), társszerző, Kolozsvár, 2001.

Erdélyi református zsinatok iratai III. 1771–1789, (Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 1/3.) Kolozsvár, 2001, társszerző

Az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltárának ismertető leltára. (Erdélyi Református Levéltári Kiadványok 1.) Összeállította ~, Sipos Gábor

Az Erdélyi Református Főkonzisztórium Levéltárának mutatója 1700–1750, (Erdélyi Református Levéltári Kiadványok Tanulmányok, ösztöndíjak: Összeállította ~, Kolozsvár, 2002.

Tasnádi Ruber Mihály püspökről és családjáról, Református Szemle 2007/4. 746–759.

A Bocskaiak Erdélyben. Törvénytelen liber bárók?, in „Frigy és békesség legyen”. A bécsi és a zsitvatoroki béke. (Szerk. Papp Klára, Jeney-Tóth Annamária) Debrecen, 2006. 111–118.

Torda vármegye fejedelemségkori tisztségviselői, Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LV. (Történeti Tanulmányok XII.) (2004). 33–58.

Hogy gyászos állapotjok vigasztalást vehessen” Bocskai István kiváltságlevele az erdélyi református lelkészözvegyek és árvák javára, in „Nincsen nekönk több hazánk ennél…” Tanulmányok a Bocskai felkelés történetéhez. (Szerk. ifj. Barta János, Papp Klára) Budapest, 2004. 174–184.

A Trauznerek a fejedelemség korában, in Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára, (Szerk. Pál Antal Sándor, Sipos Gábor, W. Kovács András, Wolf Rudolf.) Kolozsvár, 2003. 81–93.

„Isten engemet különösön a papi hivatalra hívutt”. Adatok Borosnyai Lukács Simon életéhez. in Református Szemle 2002/1. 40–52.

Az őraljaboldogfalvi Kendeffy alapítású iskola (1808–1809, 1824–1848). in Erdélyi Múzeum 2002/3–4. 46–69.

Az erdélyi fejedelemségkori vármegyei jegyzőkönyvek kiadásáról, Mediaevalia Transsilvanica (tom. V–VI), 2001–2002. nr. 1–2. 192–196.

„Let the Lord educate his nation's children and strenghten them in their faith” (Religious education in Transylvanian reformed elementary schools of the 16–19 th century) Colloquia. Journal of Central European History. Institute for Central European Studies (Cluj-Napoca). VIII–IX, no. 1–2, 2001–2002. 60–70.

Kiss István: A Hunyad-Zarándi református egyházmegye papjai és tanítói. Sajtó alá rendezte ~, Sipos Gábor. in Református Szemle 1998/ 3. sz. 210–222. 4. sz. 304–322.

Kiss István: A Dési református egyházmegye történeti névtára. Sajtó alá rendezte ~, Sipos Gábor. in Református Szemle 1999. 2. sz. 142–157., 3. sz. 215–231., 4. sz. 305–319.

Ősz Sándor Előd

Tanulmányok, ösztöndíjak: Salamon Ernő Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós (1996–2000), Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár (2000–2005), Babes-Bolyai Tudományegyetem, Református Tanárképző Kar, magiszteri (2005–2006), doktori iskola (2008–).

Levéltári munkakörök: 2006–2007-ben a Kolozsvári Református Egyházmegye levéltárosa, 2007-től levéltáros-segédlelkész.

Egyéb megbízatások: 2005–2007 segédlelkész a Kolozsvár–Alsóvárosi Református Egyházközségben.

Egyesületi tagság: A Kolozsvári Akadémiai Bizottság Teológiai és Egyháztörténeti Szakosztályának titkára.

Kutatási terület, érdeklődés: Egyháztörténet, gyülekezettörténet, iskolatörténet, felekezetközi kapcsolatok.

Fontosabb publikációk:

Kötetek:

A Szászvárosi Református Kollégium diáksága 1669–1848, Kolozsvár 2006.

A hunyad–zarándi református egyházközségek történeti katasztere. 1686–1807, I. Algyógy–Haró. Kolozsvár, 2003., társszerző

A hunyad–zarándi református egyházközségek történeti katasztere. 1686–1807, II. Hátszeg–Marosillye. Kolozsvár 2005., társszerző

A hunyad–zarándi református egyházközségek történeti katasztere. 1686–1807, III. Marosnémeti–Zeykfalva. Kolozsvár 2007., társszerző

A Hunyad–Zarándi Református Egyházmegye Parciális Zsinatainak végzései 1686–1719. 1815–1820, Kolozsvár 2007., társszerző.

Szakkönyv szerkesztése:

Alma Mater. Az Erdélyi református Egyházkerület kollégiumainak története a két világháború között. Kolozsvár 2006., társszerkesztő.

Szakfolyóiratban megjelent cikkek, tanulmányok:

Tordai Sándor András. Az erdélyi reformátusok harmadik püspöke. in Református Szemle, Kolozsvár 2004. 2. sz. 199–211.

Éneklő pulpitusok a Hunyad–Zarándi Református Egyházmegyében. in Magyar Egyházzene, Budapest 2003. 5. sz.

Beszámolók egy érdekes templomfoglalásról. in Református Szemle, Kolozsvár 2006. 3. sz. 307–323.

Herepei István (1715–1780) és a Herepei-dinasztia indulása. in Református Szemle; Kolozsvár 2006. 6. sz. 736–754.

Mócvidéki reformátusok. Református mócok?, in Református Szemle, Kolozsvár 2007. 4. sz. 881–897.

Éneklőpulpitusok az erdélyi református gyülekezetekben. in Református Szemle, Kolozsvár 2008. 4. sz. 411–420.

Éneklőpulpitusokra vonatkozó levéltári források. in Református Szemle, Kolozsvár 2008. 4. sz. 421–460.

Adatközlés: 2008. december, szerk. Lakatos Andor