Az alábbi oldal a 2008. évi állapotot tükrözi, tehát adatai részben már nem aktuálisak.

Munkatársak

Dr. B. Kovács István – igazgató (2002)

Dr. B. Kovács István

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1972: szakközépiskolai érettségi Kassán (Košice), 1977: régész-néprajzos diploma Budapesten, az ELTE Bölcsészettudományi Karán, 1994: bölcsészdoktorátus ugyanitt.

Levéltári munkakörök: 2002: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tudományos Gyűjteményei, Rimaszombat (mb. igazgató)

Egyéb megbízatások: 1977-1988: Gömöri Múzeum, Rimaszombat (régész-muzeológus), 1988-1990: „Új Élet” EFSz, Rimaszécs – Honismereti Ház (m.b. igazgató), 1990-1995: Gömöri Múzeum, Rimaszombat (igazgató), 1995-1999 – Konstantín Filozófus Egyetem, Nyitra (egyetemi adjunktus), 2000-2002: Gömör-kishonti Múzeum, Rimaszombat (régész-muzeológus, osztályvezető), 1999-2003: Óraadó tanár (történelem) a Tompa Mihály Református Gimnáziumban (Rimaszombat)

Egyesületi tagság: 1990-2002, 2008-: önkormányzati képviselő Rimaszombatban (tanácstag, alpolgármester), 1991–: Gömör-kishonti Múzeum Egyesület elnöke, 1991-1996: a Duna TV kuratóriumi tagja, 1997 –: A „Rimaszombat és Vidéke Polgári Társulás” elnöke, 1997–: A „Gömör-Kishonti Téka” c. könyvsorozat szerkesztője, 1999– A „Simonyi Alapítvány” igazgatótanácsának elnöke, 2000–: A „Gömörország” c. évnegyedes folyóirat alapító főszerkesztője, 2003 –2004: A rimaszombati Petőfi-szoborbizottság elnöke

Kutatási terület, érdeklődés: Ős- és középkori régészet, népköltészet, társadalomnéprajz, történeti néprajz, művelődéstörténet.

Publikációk:

Önálló kötetei:

Vály-völgy, Népismereti Könyvtár 1. Pozsony-Rimaszombat-Felsővály, 1990. (összeállító-szerk.)

Malac Julcsa. Gömöri népmesék, Madách, Bratislava 1990. Baracai népköltészet, ÚMNGY XXV. Madách-Posonium, Bratislava - Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995.

Gömörország. Tények és képek az egykori Gömör-Kishont vármegyéről, Kalligram, Bratislava, 1997. (2. kiadás: 2004, 3. kiadás: 2005)

Hervadatlan rózsagyüker. Gömör-Kishont magyar népköltészete, Szlovákiai Magyar Tájak Népköltészete 1. Dunaszerdahely, 1998.

Szőlő-Szűlt Kálmány. Öt gömöri hősmese. Madách-Posonium, Bratislava, 1999.

Megnyílt a Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat, 1999.

A méhi istentriász és népe. Madách-Posonium, 2002.

Sajó-völgyi népmesék (válogatta, nyelvileg gondozta és az előszót írta) Madách-Posonium, 2002.

Gömörológia. Írások Gömör és Kishont vármegye múltjából és jelenéből. Madách-Posonium, Pozsony, 2003.

Iskola a nyelvhatáron. Emlékezések az Egyesült Protestáns Gimnáziumra, (összeállította, szerkesztette és az előszót írta) Rimaszombat, 2003.

Gemersko. Črty tváre regionálnej vlasti vo faktoch, obrazoch a myšlienkach. Gemer–malohontský muzeálny spolok, Rimavská Sobota, 2005. Rimaszombat.

A gyükerek városa. Rendhagyó városkalauz. Madách-Posonium. Pozsony, 2005.

A helyi, regionális és országos lapokban, folyóiratokban közölt írásainak a száma meghaladja a másfélszázat. Jelenlegi munkaköréhez szorosabban kötődő közlései:

Egy múlt századi kéziratos egyháztörténeti munka néprajzi vonatkozásai. Honismeret, Budapest, 1984/5, 33-36.

Sebesi Jób népköltészeti gyűjtőútja Gömörben. Irodalmi Szemle, 1985/2, 167-172.

Gömöri adalékok a szlovák-magyar interetnikus kapcsolatokhoz. in Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. Kiegészítő kötet. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 1985, 53-57.

Néprajzi tájékozódás a gömöri kisnemesek utódai között. in A III. Békéscsabai Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia Előadásai III. 809-822. Budapest-Békéscsaba 1986.

Erkölcs és fegyelmezés a felsövályi egyházban a jobbágyfelszabadítás előtt. in A Miskolci Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXIV (1986), 99-102.

Egyházi intézmények - világi közösségek. Adalékok a Vály-völgy társadalmi életéhez a jobbágyfelszabadítás előtt. in Új Mindenes Gyűjtemény 6 (1986), 78-103. Madách, Bratislava.

A Vály-völgyi népélet történeti rajza. in Vály-völgy. 33-119. Népismereti könyvtár l. CsMNT, 1991.

A két Bodon emléke. in Vály-völgy. 79-103. Népismereti Könyvtár l. CsMNT, 1991. (Társszerző: Erdélyi Géza):

Műemlékek Alsókálosától Felsővályig. in Vály-völgy. 231-246. Népismereti Könyvtár l. CsMNT, 1991.

Egy 19. század eleji kéziratos vőfélykönyv. Adalék a gömöri lakodalmi szokásokhoz. in Szolgálatban. Folklorisztikai tanulmányok a 70 esztendős Ág Tibor tiszteletére. Notitio Historico-Ethnologico 1. Lilium Aurum 1998. 56-76.

Előzetes jegyzetek Gömör magyar paraszti népességének táji tagolódásához. in A Gömör-Kishonti Múzeumegyesület Évkönyve. II. évfolyam. 112-131. Méry ratio, Somorja, 1998.

Gondolattöredékek a Gömör-kutatás múltjáról és jelenéről (tekintettel a kisebbségkutatásra). II. Nemzetiségkutató konferencia előadásai. in Források és stratégiák. A II. Összehasonlító magyar kisebbségtörténeti szimpózium előadásai, Székelyudvarhely 1997. augusztus 21-22. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999. 281-295.

Latiatuc feleym zumtuchel mic vogymuc…“ Gömörország, I. évfolyam, 2000/1, 3-11.

Végjáték a Rima mentén. Az Egyesült Protestáns Gimnázium utolsó heteinek krónikája. Gömörország, I. évfolyam, 2000/3-4, 5-11.

Imák amagyar Babilon-ból. Gömörország, I. évfolyam, 2000/3-4, 38-40.

Die etnokulturelle Gliederung der Region Gömör und Kleinhont. Acta Ethnologica Danubiana 2-3 (2000-2001). Komárom-Komárno, 133-138. (magyar összefoglalás).

Egy hanvai népmonda és balladai párhuzamai. in HOMÉ XL (2001) 537-542.

A Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület és Múzeuma 120 éve. Gömörország III. II. évfolyam 2002/3, 2-13.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tudományos Gyűjteményei. Gömörország III. évfolyam, 2002/3, 41-42.

Adalék középkori krónikáink és a gömöri népmesék kapcsolatához. Gömörország IV. évfolyam, 2003/2, 22-30.

Számvetés a társadalomtudományok törekvéseiről és eredményeiről Gömörben – a magyar hagyományra való figyelemmel. in A Gömör-kishonti Múzeum Egyesület Évkönyve. III. évfolyam, 2003. Rimaszombat, 26-51.

Egy sorsfordító félszázad. Gömörország VI. évfolyam, 2005/2, 1.

Tóthék Rimaszombatban (Család és művelődéstörténeti vázlat.) Gömörország VI. évfolyam, 2005/3, 2-7.

Trianoni tanulságok – mai lehetőségek. Gömörország VII. évfolyam, 2006/2, 1-3.

Bartók Béla hét találkozása Gömörrel. Gömörország VII. évfolyam, 2006/3, 1-3.

(Társszerzőként): Magyar Református Egyházak Javainak Tára. II. Zempléni Református Egyházmegye I-II. Debrecen, 2007.

Egy ismeretlen magyar író. Adalékok Gömöry Olivér életéhez és művészetéhez. Gömörország, VIII. évfolyam, 2007/3, 2-21.

Sunt latrones in silvis, Domine Dimén?Jegyzetek a palócokról. Gömörország, VIII. évfolyam, 2007/4, 16-23.

Küzdelem azEgész-Világi-Vitézcíméért – a hősepikától a legendán át a meséig Arrabona. Muzeumi Közlemények 46/1 (2007). Győr, 335-354.

Rimaszombat, anno 1907 – s arról, ami megelőzte és ami követte, 11 tételben. in Dajkáld völgy eme várost. in memoriam Apor Elemér. Eger, 2008.

(Társszerző: Gaál Lajos): Számvetés a gömörológia eredményeiről. in Borovszky Samu (szerk.): Gömör-Kishont vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. (reprint). Rimaszombat, 2008. 721-744, 753-799.

Adatközlés: 2008. december, szerk. Lakatos Andor