Az alábbi oldal a 2008. évi állapotot tükrözi, tehát adatai részben már nem aktuálisak.

Munkatársak

Czenthe Miklós – igazgató (1996)

Dr. Böröcz Enikő – tudományos munkatárs (1993)

Dr. Zsigmondy Árpád Gusztáv – tudományos munkatárs (1994)

Kovács Krisztina – levéltári kezelő (1995)

Zomboryné Bazsó Rozália – tudományos munkatárs (?)

Zábori László – tudományos munkatárs (2005?)

Kertész Botond – levéltáros, muzeológus

Czenthe Miklós

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1982: Toldy Ferenc Gimnázium Budapest, érettségi. 1983-1989: ELTE BTK, történelem-levéltár szak, középiskolai történelem tanár és levéltáros diploma 1991-1996: németországi (tübingeni) kutatási és promóciós ösztöndíj. 2002-ben beíratkozik az ELTE BTK Történelem doktori tanfolyamára.

Levéltári munkakörök: 1989-1991: Magyar Tudományos Akadémia, Történettudományi Intézet, Kiadványszerkesztő Csoport, tudományos segédmunkatárs. 1996: Evangélikus Országos Levéltár (EOL), igazgató. A magyarországi evangélikus levéltárak szakfelügyelete (mint az EOL igazgatója).

Egyéb megbízatások: A Budavári Evangélikus Egyházközség presbitériumának tagja 2001 óta

Egyesületi tagság: 1989-1991: Rákóczi Szövetség (a felvidéki magyarság támogatására 10 éve létesült egyesület) szervező titkára. 1998-2002: MELTE intézőbizottság tagja, titkár.

Publikációk:

Szakdolgozat:

Szepesi lándzsások autonómiája a középkorban. 1989. (Bíráló: Fügedi Erik prof.)

Disszertáció (befejezés előtt):

A szepesi szászok autonómiája a középkorban. Konzulens: Harald Zimmermann prof. (Tübingen).

Tanulmányok:

”Mihályfalusi Forgon Mihály és a gömöri helytörténet”, in Vály-völgy. szerk.: B. Kovács István (Népismereti Könyvtár, 1), Pozsony -Rimaszombat-Felsővály. 1991. 211-229.

Melanchthon levele Nádasdy Tamásnak (1537), in Credo. Evangélikus Műhely (Budapest), 3 (1997), 1-2. sz., 19-25.

Az Ordass-per sajtóvisszhangja, in Evangélikus naptár az 1998. évre. Budapest, 1997. 47-51.

Az evangélikus levéltárak és a történetírás, in Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete konferenciája. Nyíregyháza, 1997. augusztus 27., Nyíregyháza: Görögkatolikus Püspöki Levéltár, 1998. 99-105.

Evangélikus arcképcsarnok, szerk. Tóth-Szőllős Mihály, Budapest: Evangélikus Sajtóosztály, 2002 egyes életrajzai (Hajnóczy József, Illésházy István, Thököly Imre, Thurzó család),

Evangélikusok a számok tükrében, in Credo. Evangélikus Műhely, 2002/3-4, 22-40.

Cikkek: „Magyar-szlovák kulturális kapcsolatok”, in Egyetemi Lapok (Budapest) 27, 1985/16. 3.

Egymásra utalt kis népek sorsközösségben”, in Rubicon. Történelmi magazin (Budapest) 1, 1990/4, 16-17.

Itthon és otthon”, in Hét. A Csemadok képes hetilapja. Bratislava/Pozsony) 31, 1991/23, 6-7.

A Lelkipásztor keletkezésének 75. évfordulójára 1924-1999, in Lelkipásztor 2000/1. 2-3.

Az európai protestáns gyűjtemények találkozója Franciaországban, in Evangélikus Élet, 2002.VI.9.

Zarándoklat a reformáció szülőhelyén, in Evangélikus Élet, 2003.VI.15.

Tanulmányok:

Die Reformation in Oberungarn bei den Zipser Sachsen, in Konfessionsbildung und Konfessionskultur in Siebenbürgen in der Frühen Neuzeit, hg. Volker Leppin-Ulrich A. Wien (Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa, Band 66), Franz Steiner Verlag 2005, 153-163

Czenthe Miklós-Zábori László-Zombory Anikó: Az Evangélikus Élet hetven éve, in Evangélikus Élet jubileumi különszám, 2005 szept.24., 3-14

Az egyházi közelmúlt feldolgozásának történeti kérdéseihez, in Igazság és kiengesztelődés. Az egyházi közelmúlt feldolgozásának teológiai, történeti, etikai és gyakorlati kérdései. Előadások 2005 őszén, szerk. ifj.Fabiny Tibor, Budapest: Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület 2006, 30-68.o.

Fordítás:

Dr.Helmut Baier előadásai a MELTE-vándorgyűléseken /kéziratban/

Melanchthon: A határok legyőzése. Philipp Melanchthon európai jelentősége Wittenbergtől Erdélyig. A bretteni Melanchthon Akadémia nemzetközi kiállítása, szerk. A. de Lange-G. Frank, 2008 /magyar nyelvű katalógus/

Cikkek:

A rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnázium alapításának 150. évfordulóján, in Evangélikus Élet, 2003/43.sz.

Hugenották és katarok nyomában, in Evangélikus Élet, 2004/28.sz.

A múzeumalapító köszöntése, in Evangélikus Élet, 2004.okt.3.

A határontúli magyarokról – evangélikus szempontból, in Evangélikus Élet, 2004/48.sz.

Életmű papírdobozokban. Találkozás Nagy Gyula nyugalmazott püspökkel, in Evangélikus Élet, 2005.márc.6.

Trianon: emlékezni – vagy nem lenni, in Evangélikus Élet, 2005.jún.12.

Egyházi gyűjtemények kincseinek védelme, in Evangélikus Élet 2005/48.sz.

Egyházi iskolák – a múltban és a jelenben, in Evangélikus Élet, 2006.jan.1-8. (újraközölve: in Miskolci Keresztény Szemle. A KÉSZ miskolci csoportjának ökumenikus kulturális folyóirata, 15.sz., IV.évf., 2008/3.sz., 18-21.o.)

Régi egyházkerületek nyomában, in Evangélikus Élet 2006.febr.5.

A rendszerváltás titkos története, in Evangélikus Élet, 2006/16.sz.

Magyar evangélikusok Nyugaton. hazatértek Pósfay György iratai, Evangélikus Élet, 2006.júl.2.

Egyházi levéltárosok találkozója, in Evangélikus Élet, 2006/30.sz.

Ünnep – katarzis nélkül, in Evangélikus Élet, 2006/44.sz.

Budavár '56-ban, in Evangélikus Élet, 2006/46.sz.

Czenthe Miklós-Zomboryné B. Rozália: Százéves az Üllői úti országos székház, in Evangélikus Élet 2006.dec.24.

Emlékezés dr.Schulek Tiborra 1904-1989. Emlékezés egy könyvbemutató ürügyén, in Keresztyén Igazság, Új folyam, 73.sz., 2007.tavasz, 17-23

Koronaőr és egyetemes felügyelő. Báró Radvánszky Albert 1880-1963 emlékezete, in Evangélikus Élet 2007.aug.19-20.

Thököly-konferencia Hajdúszoboszlón, in Evangélikus Élet, 2007.okt.7.

Az evangélikus Maléter, in Evangélikus Élet, 2007.okt.28.

„Sziklából vágott ember” /Raffay Sándor püspök emlékezete/, in Evangélikus Élet, 2007.nov.18.

Torokszorító csillagóra. Antall József miniszterelnök halálának 14. évfordulója elé, in Evangélikus Élet, 2007.dec.9.

Igehallgatóként az igehirdetésről, in Evangélikus Élet 2008.febr.10.

Egyházi kulturális intézmények prés alatt. Hogyan érinti országos gyűjteményeinket a támogatáscsökkentés, in Evangélikus Élet, 2008.febr.10. /egyik nyilatkozó/

Mária Kegár és a titkos segélyakció, in Híd. Evangélikus magazin, 2008/II.sz., 38-39.

Az egyházi iskolák államosítása, in Evangélikus Élet, 2008.szept.14.

Cipszerek nyomában, in Magyar Nemzet, 2008.nov.8.

Sóhaj a lőcsei temető megmentéséért, in Evangélikus Élet, 2008.nov.30.

Dr. Böröcz Enikő

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1966: József Attila Leánygimnázium, Sopron, érettségi. 1966-68: ápolónőképző, Győr. 1970-1975: Evangélikus Teológiai Akadémia, 1976: lelkészvizsga, 1979: papszentelés. 1987-88 és 1989-1990: svájci tanulmányutak [gyakorlati teológia, újszövetség, rendszeres teológia, egyháztörténelem témákban] St.Chrishona és Bázel.

1994: Lutheránus Világszövetség ösztöndíj, angol nyelvkurzus Londonban és Birminghamban.

Külföldi levéltári kutatás s tanulmányút: 2003: szeptembertől-decemberig tanulmányút az USA négy államában (Illinois, Minnesota, Maryland és Pennsylvania). 2004: egyháztörténeti kutatás Genfben, 2005: Berlinben. Beszámoló: Böröcz Enikő: Ordass-kutatás Chicagóban, Genfben és Berlinben, I-III.rész, in Keresztyén Igazság. Az Ordass Lajos Baráti Kör folyóirata, Új folyam 77-79.szám, 2008.tavasz, 25-30.o., 2008.nyár, 21-24.o., 2008.ősz, 17-20.o.

Levéltári és egyéb megbízatások: 1975-1989 segéd, majd parókus lelkész a Dunántúlon lévő Kisbabot-Mérges-Bodonhely-Rábaszentmihályi evangélikus társgyülekezetekben. 1990: fél éven át félállásban kisegítő lelkész Budahegyvidéken, ugyanebben az időben fél állásban az Evangélikus Országos Levéltárban, ahol egy évvel később egész állású, 1993-tól pedig tudományos munkatárs.

2006. novemberében védte meg az Evangélikus Hittudományi Egyetemen [EHE] Budapesten az Ordass Lajos második, aktív püspöksége. A Magyarországi Evangélikus Egyház története 1956-1958. című doktori értekezését. Doktori disszertációját továbbfejlesztve jelenleg könyvén dolgozik: Egyházfő viharban. Ordass Lajos evangélikus hitvalló püspöki szolgálata [1945-1978]. címmel (az utolsó két fejezete van még hátra).

Egyesületi tagság: Ordass Lajos Baráti Kör, Antall József Baráti Társaság; Két Birodalom Evangélikus Polgári Kör vezetője. Választások alkalmából a keresztyén-nemzeti-polgári oldal munkáját segíti.

Publikációk

Önálló kötet: Az Evangélikus Országos Levéltár kéziratkatalógusa - 1850 előtti kéziratok. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 1993.

Fordítások:

1/ Dietrich Bonhoeffer: Követés [Nachfolge]. Budapest, Evangélikus Sajtóosztály, 1966;

2/ Luther Márton: Négy vígasztaló zsoltár Mária magyar királynéhoz [Vier Trostspsalmen an die Königin von Ungarn, 1526]. Magyar Luther Könyvek 5. Fordítás és bevezető Luther tanulmány. Magyarországi Luther Szövetség, 1996. Sorozatszerkesztő: ifj. Fabiny Tibor.

3/ Gritsch, Eric W.: Lutheranizmus. Bevezetés az evangélikusság történetébe és tanításába. [Introduction to Lutheranism, 1994]. Magyar Luther Könyvek 7. Magyarországi Luther Szövetség. Budapest. 2000. Sorozatszerkesztő: ifj. Fabiny Tibor.

4/ Fordítóként közreműködött Csokonai Attila és Szegedi Eszter mellett: Carsten Peter Thiede: Péter apostol nyomában. A titkos Péter-akta, c. könyv fordításában. [Geheimakte Petrus. Auf den Spuren des Apostels. 2000.] Trivium Kiadó, Budapest, 2005.

5/ Gritsch, Eric W.: Isten udvari bolondja. Luther Márton korunk perspektívájából. [Martin, God's court jester. Luther in Retrospect.] Luther Márton Könyvkiadó, Budapest, 2006.

Tanulmányok, cikkek, előadások:

Tanulmányai, recenziói, cikkei, interjúi jelentek meg az Evangélikus Élet, Lelkipásztor, Credo, ill. Keresztyén Igazság című evangélikus folyóiratokban hasonló témákban. Több hazai és nemzetközi konferencián és tudományos találkozáson tartott referátumokat: Budapesten, Hódmezővásárhelyen, Németországban, Ausztriában, Dániában, Norvégiában, Szerbiában. Két, evangélikus-protestáns egyháztörténeti tárgyú filmben, Szabó Eszter és Mátis Lilla rendezők mellett szakértői szerepet vállalt.

Tanulmányai:

Die Geschichte der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Ungarn zwischen 1945 und 1989, in Die ungarischen Kirchen. Ihre jüngste Geschichte und aktuelle Probleme. Schriftenreihe des Instituts für vergleichende Staat-Kirche-Forschung. Heft.17. 1.Auflage, 2005. Berlin.

A Magyarországi Evangélikus Egyház – 1956 „prolongált haszonélvezője” és az Ordass ügy, in „Együtt az ország népével.” Evangélikusok 1956-ban. Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok 3. Luther Kiadó, Budapest, 2006.

Lajos Ordass: A Christian and a consistent adversary of the totalitarian systems, in Christianity and Resistence in the 20th Century. From Kaj Munk and Dietrich Bonhoeffer to Desmond Tutu. Edited by S?ren Dosenrode, in International Studies in Religion and Society.Volume 8. Brill. Leiden – Boston 2009.

Tanulmányai kéziratban:

„A Magyarországi Evangélikus Egyház története az ÁEH-irattárban megmaradt anyagok tükrében [1951-1957]. A 10. doboz tartalma, című munkáját az Ordass Lajos Baráti Kör [OLBK] anyagi okok miatt még nem tudta megjelentetni

A keresztyénség találkozásai a diktatúrákkal illt. A Bányai Evangélikus Egyházkerület első találkozásai a baloldali diktatúrával Raffay Sándor püspökségének utolsó hónapjaiban [1944. október-1945 július]. (A doktoranduszként tartott előadások kéziratban hozzáférhetők)

Cikksorozata az evangélikus közelmúltról: A Magyarországi Evangélikus Egyház története a II. világháború után címmel a SZÓZAT című lapban [1998-2000].

2007 óta ír cikk-sorozatot: Prolongált kegyelmi időszak. A Magyarországi Evangélikus Egyház története 1956 és 1958 között, Erős vár című, amerikai magyar evangélikus lapba (Cleveland).

Könyvismertetés: Két válasz – négy magatartás. H.D. Baer könyvéről, in keresztyén Igazság, Új folyam 74.szám, 2007.nyár, 38-45

Dr. Zsigmondy Árpád Gusztáv

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1940-1948: Budapesti Evangélikus Gimnázium (“Fasor”). 1948-50: Pécsi Tudományos Egyetem Evangélikus Hittudományi Kar, Sopron. 1950-53: Evangélikus Teológiai Akadémia Sopron, majd Budapest. 1963-65: Petrik Lajos Vegyipari Technikum, Budapest. Mikrofilmes céltanfolyam, Budapest. 1979-1982: ELTE BTK, levéltár kiegészítő szak. 1987: bölcsészdoktor. MOL kiküldetések 1982: Athén, 1984, 1985, 1986: Ljubljana.

Levéltári munkakörök: 1977-1986: MOL Reprográfiai Osztály, levéltáros. 1986-1991. Budapesti Egyetemi Könyvtár (BEK) kézirattár. Nyugdíjazás és a megözvegyülés után, 1994 óta EOL-ban tudományos munkatárs, félmunkaidővel.

Egyéb megbízatások: Segédlelkészség 1953-1963: Miskolc, Ózd, Olcsva (Szatmár m.), Tordas (Fejér m.), Fehérvárcsurgó, Kissomlyó, Veszprém, Debrecen, Soltvadkert. 1963-1967: Egyesült Gyógyszer-és Tápszergyár, betanított munkás, technikus-csop.vez. 1967-1977: Technikus-asszisztens, MTA Mikrobiológiai Kutató Csoport. Fizetetlen igehirdető helyettesítések után a Buda(vár)i Ev. Egyházközség német nyelvű szolgálati ágának vezetése és másodmagával ellátása a hatvanas évek közepétől kilencven tájáig, 1992/93: helyettesítés Budafokon. 1994 után helyettesített, ill. besegített az Ev. Teol. Akadémián az újszövetségi tanszéken, és oktatott az EKE Bibliaiskoláján. Alkalmi lelkészi helyettesítés: Hatvan, Bagolyirtás.

Egyesületi tagság: MELTE tag. A „Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend” alapító tagja, majd választott priorja (h.vezető). E minőségében tevékenykedik a teremtett, épített és szellemi környezet védelmének ügyében. A priorságtól kora, egészségi állapota és változott körülményei miatt fölmentést kért.

Publikációk:

Doktori disszertációja (a történettudomány segédtudományai tárgyköréből): Egy felvidéki honorácior család genealógiája (Zsigmondy-család).

Tudományos igényű, önálló levéltáros munkája nem jelent meg. Félbemaradt átadott munkája volt a MOL török mikrofilmjeinek repertóriuma. Meghalt első felesége, Kozma Éva Mária, nyomtatástörténeti kutatásában (Jo. Manlius, XVI.sz.) részt vett, és néhány naptár-meghatározást együtt publikáltak.

Teológiai témái: A törvény az Újszövetségben, különös tekintettel Pál apostolra. A törvény szerepe a keresztyén ember életében. Genesis 1-3. A Jézus élete-kutatás.

Kidolgozott egy (a Szabványügyi Hivatal szervezése folytán kárbaveszett) javaslatot az összes sémi írás transzliterációja ISO szabványára.

Befejezés előtt átadta BEK kézirattára „A” sorozat új katalógusát. Foglalkozott a szellemi környezetszennyezés ügyével.

Kutatta Sréter Ferenc századunk evangélikus evangelizátora életét és szolgálatát, erről népszerű megemlékezését közölte az Evangélikus Élet. (1998. X. 25.)

A Magyarországi Evangélikus Egyház első új szabad törvényhozó zsinatának 1991-97-ben tagja, a missziói szakbizottság elnöke, a teológiai és a struktúra szakbizottság tagja, a szociáletikai nyilatkozat megfogalmazója.

Textusfeldolgozások, prédikácók, teológiai, építő, kulturális cikkek főleg az Evangélikus Életben és a Lelkipásztorban; számítógépes kéziratok az EOL-ban letéve;

életrajz/vallomás in Aranydiplomás lelkészek vallomásai, Madocsai Miklós összeállításában, Piliscsaba 2003.

Könyvismertetés: “Podibá”. Keveházi László Podmaniczky-kötetéről, in Keresztyén Igazság, Új folyam 75.sz., 2007.ősz, 37-41

Kovács Krisztina

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1994: Kézműipari Szakközép és Szakmunkásképző Intézet, érettségi

Levéltári munkakörök: 1995: első munkahely, EOL, levéltári kezelő

Egyéb megbízatások: Kutyakiképző

Zomboryné Bazsó Rozália

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1970: Teleki Blanka Gimnázium, Székesfehérvár, érettségi, 1975: Tanárképző Főiskola, Pécs, történelem-orosz szakos tanár, 1998: Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, evangélikus hittanár.

Levéltári munkakörök: EOL, tudományos munkatárs

Egyéb megbízatások: 1971-1973: Ált. iskola, Vértesboglár, 1973-1975: Ált. Isk. Sárosd, 1975-1982: Zentai úti Ált. Iskola, Székesfehérvár, 1982-1994: Petőfi Sándor Ált. Iskola és Gimnázium, Budapest, 2000: iskolatörténész

Publikációk:

A pesti evangélikus oktatás krónikája 1788-1823-1998. Budapest, 2000. 141 o.

Evangélikus arcképcsarnok (Pecz Samuval) Evangélikus Sajtóosztály, Budapest, 2002. 185 o.

A Deák Téri Evangélikus Gimnázium évkönyveinek 1992-1996: munkatársa, 1996-2000: szerkesztője.

Az Evangélikus Élet c. lapban rendszeresen publikál az iskolai élettel kapcsolatban.

Czenthe Miklós-Zomboryné B.R.: Százéves az Üllői úti országos székház, in Evangélikus Élet, 2006.dec.24.

Nagy idők tanúja – Zomboryné B. Rozália beszélgetése dr.Martos Józsefné Sztrokay Piroskával, in Keresztyén Igazság, Új folyam 74.szám, 2007.nyár, 20-30.

Zábori László adatai???

Dr. Kertész Botond

Tanulmányok, ösztöndíjak: ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola, ELTE BTK történelem-levéltár szak, Evangélikus Hittudományi Egyetem hitoktató szak, 2003: ELTE BTK történelem PhD.

Levéltári munkakörök: Evangélikus Országos Múzeum, Budapest 2007. január 1-től. Korábban az Evangélikus Országos Levéltár munkatársa volt.

Egyéb megbízatások: Kántor Erdőkertesen, országos kántorképző tanfolyam vezetése nyaranként. 2004 óta tagja annak a tényfeltáró bizottságnak, melyet a Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata bízott meg az állambiztonsági szolgálatokkal együttműködő egyházi munkatársak szerepének vizsgálatával. Egyházi Muzeológusok Egyesülete titkára 2008. tavasza óta, MELTE IB tag.

Kutatási terület, érdeklődés: XIX. és XX. sz-i magyar evangélikus egyháztörténet.

Publikációk:

Protestáns uniókísérlet Magyarországon az 1840-es években, in Protestáns Szemle 59. (6. új) évf., 1997/4. 256-281.

Az evangélikus egyház 1848-ban, in Protestáns Szemle 60. (7. új) évf., 1998/2.

Az evangélikus egyház 1848-ban. A soproni líceum "forradalma", in Fiatal egyháztörténészek kollokviuma 1998. nov. 3. Tanulmányok. szerk.: KÓSA László. Bp., ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék, 1999. 59-69.

Protestáns uniókísérlet Magyarországon az 1840-es években, in Egyház és politika a XIX. századi Magyarországon. Nemzetközi történészkonferencia előadásai 1998. május 27-28. szerk.: Hegedűs András és Bárdos István. Esztergom, 1999. 33-44.

Az evangélikus egyháztörténet 19. századi forrásai az Evangélikus Országos Levéltárban, in Egyháztörténeti Szemle (Miskolc-Sárospatak) 1. évf. 1. sz. 93-104.

Szeberényi Gusztáv püspöki működése, in Lelkipásztor, Evangélikus lelkészi szakfolyóirat. 77. (2002/7.) 242-247. p.

Evangélium és szabadság; Az evangélikus egyház Magyarországon 1848-49-ben, Bp. 2002. 196 o.

Székács József emlékiratai (szerk.) Bp. 2009. (megjelenés alatt)

Adatközlés: 2008. december, szerk. Lakatos Andor