Az alábbi oldal a 2008. évi állapotot tükrözi, tehát adatai részben már nem aktuálisak.

Munkatársak

Dr. Varga Lajos – levéltárvezető (1978-1995) prefektus (2004)

Petrik Herold – levéltáros (2003)

Papanek Ferenc – levéltáros (2005)

Evva Ferencné – levéltári kezelő (1992)

Dr. Varga Lajos (Miklós)

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1965-1969: Budapesti Piarista Gimnázium. 1969-1974: Egri Hittudományi Főiskola. 1974-1979: Római Katolikus Hittudományi Akadémia, Bp. 1979: teológiai doktorátus. 1973: OSZK egyházi könyvtáros tanfolyam (Országos Könyvtártudományi és Módszertani Központ). 1996-1997: ösztöndíj a Pápai Magyar Intézetben, két szemeszter posztgraduális képzés a római Szent Gergely Egyetem egyháztörténeti fakultásán.

Levéltári munkakörök: 1978-1995: Vác, Egyházmegyei Könyvtár és Püspöki Levéltár vezetője, 1991-1996: Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, könyvtári és levéltári szakreferense. 2004: Váci Egyházmegyei Könyvtár és Püspöki Levéltár prefektusa.

Egyéb megbízatások: Káplán 1974: Dunakeszi, 1974-75: Bp. Újpest-Főplébánia, 1975-78: Hatvan-Újváros, 1978-1985: Vác-Székesegyház. 1985: püspöki titkár, 1993: irodaigazgató, 1995: pásztói plébános. 1992-1995: Vácott az Egri Hittudományi Főiskola Levelező tagozatának igazgatója, az Ars Sacra tanára (keresztény művészetek története). 2005_ A Váci Egyházmegyei Történeti Bizottság elnöke. 2005-2006: Vác, Ars Sacra tanára az Egri Hittudományi Főiskola előkészítő évfolymán, és óraadó, a liturgika tanára az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. XIV. Benedek pápa 2006. május 27-én sicca ceneriai címzetes püspökké nevezte ki, júl. 15-én szentelték püspökké a váci székesegyházban. Püspöki kinevezése óta az egyházmegye általános helynöke, pápai káplán. 2006: Vác-Alsóváros, Kosd plébánosa, Szent Kereszt, Vác-Hétkápolna templomigazgatója.

Egyesületi tagság: Szent Jeromos Bibliatársulat, Váci Múzeumi Egyesület, Magyar Börtönpasztorációs Társaság, a Jeruzsálemi Szentsír Lovagrend tagja, piarista konfráter. Több alapítvány kuratóriumi elnöke, a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) és a MELTE tagja.

Kutatási terület, érdeklődés: váci egyházmegyés templomok, plébániák története.

Publikációk:

Kötetek:

A Váci Egyházmegye történeti földrajzaVác, 1997. 578 pp.

A pásztói plébánia története, Bp., 2007. 224 pp.

Tanulmányok és egyéb írások:

Bűnbánati liturgia gyermekeknek (Dúl Gézával együtt). in Teológia 1974/2. 130-132p.

Magyar Katolikus Almanach 1984, A szerkesztő munkatársa. Bp. 1984.

A bűnbánattartás lélektani és lelkipásztori szempontból. in Teológia 1985/3 168-171p.

A magyarországi katolikus egyház levéltári anyagának fondjegyzékei (Plébániai levéltárak „B”), A kötet szerkesztésében munkatárs. Bp. 1987.

A Váci Egyházmegyei Könyvtár. in Pest Megyei Könyvtáros 1988/2 14-20p.

Az ecsegi Szent Kereszt Céh iratai, in Katolikus Egyháztörténeti Konferencia. Keszthely 1987, Bp. 1989.

A 18. századi katolikus oktatás történeti forrásai. in Iskola-egyház-művelődés-. Iskolatörténeti források az egyházi levéltárakban. Bp. 1990.

A XVII. századi Vác történetének egyik forrása (Rusvay Tiborral közösen). in Váci Füzetek Vác 1992. 52p.

Nováczky András Endre váci egyházmegyés pap bécsi kapcsolatai és könyvgyűjteménye. in Magyarok Kelet és Nyugat metszésvonalán. Nemzetközi történsz konferencia előadásai. Esztergom 1994. 379-385p.

Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek és dr. Pétery József váci püspök együttműködése. in In ministerio. Nemzetközi történész konferencia előadásai 1995. május 24-26. Esztergom 1996. 95-102p.

A curia romana és a Vatikáni Levéltár. in Magyarországi Levéltárosok Egyesülete konferenciája Nyíregyháza 1997. augusztus 27. Nyíregyháza 1998. 55-61p.

A 14. századi német misztika. in Vigilia 64. évf. 199/2. 113-118p.

Adatok a pásztói plébánia történetéhez. Küzdelem a totális diktatúra ellen. in Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1999/1-2. 203-224p.

Malmok a pásztói egyház szolgálatában. in Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 26. köt. Balassagyarmat-Salgótarján, 2002. 81-104p.

A pásztói hívek kapcsolata a templommal és a lelkipásztorral a XV. századtól napjainkig. in uo.389-395p.

Rátót nembéli Mátyás [esztergomi érsek élete], in Esztergomi érsekek 1001-2003. Bp. 2003. 104-105p.

Báncsa nembéli I. István [esztergomi érsek élete], in uo. 106-111p

Szalkai I. László [esztergomi érsek élete], in Uo.. 234-249p.

Dunakeszi egyháztörténetének vázlatos ismertetése. Dunakeszi 2004. 27p.

Pásztó városának kísérlete a kegyúri jog megszerzése a XIX. században, in Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (METEM, 2006. 18. évf. 1-2. szám)

Váci káptalan Báthory Miklós püspök idejében. in Báthory Miklós emlékezete (Vác, 2007. 73-109. old.)

A művészet szerepe a vallásos nevelésben, in Művészetek a személyiségfejlesztésben. Vác: Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2008. 39-48. p.

Dokumentumok Kenyeres Lajos vértanúságának történetéhez, in Vigilia 2008/11 867-871. p.

Mindszenty József bíboros, hercegprímás és Pétery József váci püspök együttműködése, in Egyháztörténeti konferencia. A Magyar Katolikus Egyház huszadik századi történetéből. Badalik Bertalan veszprémi püspök elhurcoltatásának 50. évfordulójára. Veszprém, 2007. nov. 22. 53-66p.

Jelenleg a Váci Egyházmegye történeti bibliográfiájának összeállításán dolgozik. Levéltári kutatást végzett különböző levéltárakban a pásztói plébánia történetére vonatkozóan, melyből monográfia készül.

Publicisztika

Egy újabb emléktábla városunkban, in Váci Polgár 2008. okt. 9. p.

Pétery József püspök emlékezete, in Váci Polgár 2008. nov.

Tanácskozások, konferenciák:

Az Egyházi Levéltárosok Egyesületén belül, de más helyeken is előadást tart. Pl. A népi vallásosság levéltári forrásai (Balassagyarmat, Palóc Múzeum 1995.); Pásztó városának küzdelme a kegyúri jog megszerzésére a XIX. században (Pásztó, 2003. a tudomány napján); A misealapítványok levéltári forrásanyaga (MELTE, 2004. Bp.): A váci püspöki szeminárium kánoni megalapítása 1720-ban (Vác, 2004); II. Rákóczi Ferenc és Berkes András nagyprépost (Vác, 2004.); A rózsa szimbolikája a katolikus egyházban (Vác, 2004.)

Nemzetközi kapcsolat: az Egyházi Levéltárosok Egyesülete révén az Osztrák Egyházi Levéltárosok Egyesületével. Ui. 2007-ben előadást tart, címe: „Az I. Ferenc által 1795-ben elnyert jubileumi búcsú”.

Kutatások: az Igazságügyi Minisztériummal kötött szerződés alapján az 1944-1989-ig terjedő injúriák kutatása, Kahler Frigyesnek leadva.

Petrik Herold

Tanulmányok, ösztöndíjak: történész, 1997-2003: Pécsi Tudományegyetem

Kutatási terület, érdeklődés: 1945-1948 közötti időszak

Levéltári munkakörök: 2003: VPKL levéltári kezelő

Egyesületi tagság: A MELTE-vel való kapcsolatfelvétel folyamatban van.

Papanek Ferenc

Tanulmányok, ösztöndíjak: Piarista Gimnázium, Vác 1992-1996 érettségi; PPKE BTK történelem-szlovák szak 1996-2003; 1999 Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied (Besztercebánya, 1 szemeszter)

Levéltári munkakörök: 2005 VPKL levéltáros

Kutatási terület, érdeklődés: Szlovák-magyar interetnikus kapcsolatok a 19-20. században.

Publikációk:

A felföldi helységnév-változtatások sajtóvisszhangjából az első világháború előtt. in A Duna vallomása : Tanulmányok Käfer István hetvenedik születésnapjára, szerk. Ábrahám Barna, Pilecky Marcell, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar; Pilicsaba; 2006. p.132-139.

Dr. Evva Ferencné

Tanulmányok, ösztöndíjak: ELTE TTK, vegyész

Levéltári munkakörök: 1992: VPKL, levéltárkezelő

Egyesületi tagság: Váci Múzeum Egyesület

Adatközlés: 2008. december, szerk. Lakatos Andor