Honlap www.leveltar.baptist.hu
Cím 1068 Budapest, Benczúr u. 31.
Telefon (1)352-9993
Fax (1)352-9707
E-mail bleveltar(contra)freemail.hu
Nyitvatartás hétfő-péntek 9–13 óra

Az egyház története

A levéltár története [ Segédletek | Kiadvány ]

Munkatársak

A magyarországi baptista egyház története

A baptistákat 1905-ben ismerték el törvényes vallásnak Magyarországon, de gyülekezeteik már 1873-tól folyamatosan léteztek hazánkban. A baptista egyháznak nincsen jogfolytonossága a történeti előzményeket jelentő, 16–17. századi anabaptistákkal. A magyarországi baptista egyház legfőbb vezető szerve az országos közgyűlés, amely évenként beszámoló, négyévenként pedig választó gyűlést tart. Két közgyűlés közötti időszakban az egyháztanács a fő tanácskozó- és határozathozó szerv. A folyamatos ügyintézést a 13 tagú központi tanács biztosítja, amely szükség szerint, de legalább havonta ülésezik. A baptista egyház ügyvezető és képviseleti szerve a 4 tagú elnökség (egyházelnök, két alelnök és országos titkár).

lapkezdet

A levéltár története

Az 1948-ban létesült levéltár alapítója Kirner A. Bertalan (1884–1973) lelkész, egyháztörténeti kutató volt. Az intézmény célja a hazai és a határon túli magyar baptista vonatkozású történeti dokumentumok gyűjtése, megőrzése, tudományos feldolgozása és a kutatók rendelkezésére bocsátása. A levéltárhoz tartozik az a Történelmi Emlékgyűjtemény, melyet Szebeni Olivér (1928–) lelkipásztor és egyháztörténész hozott létre 1963-ban. Ez a gyűjtemény egyébként az írásos- és fényképanyag mellett több neves egyházi elöljáró tárgyi emlékeit is őrzi. A levéltár vezetője az új Baptista Missziói Központban állandó egyháztörténeti kiállítást rendezett, melyet neves állami és egyházi személyiségek jelenlétében 2000. március 19-én nyitottak meg.

A levéltár 1844-től kezdve őriz iratokat. Az egyházkormányzati iratok az 1870-es évektől, az egyházi közgyűlések, a bel- és külmissziós tevékenység iratai, jegyzőkönyvei 1912-től 1990-ig találhatók meg. Gazdasági és telekkönyvi ügyiratokat 1896-tól őriz a levéltár. Jelentős forrásértékű az 1874 és 1965 közötti időszak anyakönyvi sorozata, melynek adatai 1874-től a trianoni békediktátumig kiterjednek az egész történelmi Magyarország területére. Itt találhatók a Baptista Teológiai Akadémia dokumentumai is. Nem hiányoznak az anyaországtól elszakított területek és a nyugati világ magyar baptista gyülekezeteinek emlékei sem: lelkipásztorok és más missziómunkások kéziratai, illetve azok másolatai. A levéltár jelentős egyházi sajtógyűjteménnyel is rendelkezik. A levéltári anyag terjedelme 112 ifm, rendezettsége és kutatottsága közepes.

Nyomtatott segédletek
  • Kiss Emil, Baptista Levéltár, in A levéltári forráskiadás; Az egyházi levéltárak: A Levéltári Szekció tanácskozása az MKE XIII. vándorgyűlésén, Kaposvár, 1981, szerk. Bán Péter, Budapest, 1983, 111-112. – (Magyar Könyvtárosok Egyesülete Levéltári Szekció füzetei, 1).
  • A baptista, görögkeleti, izraelita és unitárius egyházak levéltári anyagának fondjegyzékei, szerk. Dóka Klára, Budapest, 1986, (Magyarországi egyházi levéltárak fondjegyzékei, 4), 4-7.
  • Kiss Béla, A Baptista Teológiai Akadémia iratai, in Iskola, egyház, művelődés: Iskolatörténeti források az egyházi levéltárakban, szerk. Dóka Klára, Budapest, 1990 [!1991], 135-138.
  • Kiss Emil, Főbb kutatási irányok a Baptista Levéltárban / Die wichtigeren Forschungsrichtungen im Archiv der Baptisten, in Egyházi Levéltárosok Nemzetközi Szövetsége magyarországi tagozatának megalakulása, szerk. Kormos László, Debrecen 1994 (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltár kiadványai / Editiones Archivii Districtus Transtibiscani Ecclesiae Reformatae Hungaricae, 3), 65-66, 135-136.
  • Szebeni Olivér, A magyarországi baptista egyház történeti és levéltári kapcsolatai / Die historischen und archivarischen Beziehungen der Baptistenkirche in Ungarn, in Egyházi Levéltárosok Nemzetközi Szövetsége magyarországi tagozatának megalakulása, szerk. Kormos László, Debrecen, 1994 (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltár kiadványai / Editiones Archivii Districtus Transtibiscani Ecclesiae Reformatae Hungaricae, 3), 67-68, 137.
  • Szebeni Olivér, Változások a baptista egyházi levéltáraknál, in Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete Konferenciája: Nyíregyháza, 1997. augusztus 27., szerk. Janka György, Nyíregyháza, 1998 (A Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspöki Levéltár kiadványai, 2), 107-109.
  • Zágoni Jenő, Jelentés a Levéltár 1997. évi tevékenységéről, in A Magyarországi Baptista Egyház Országos Jubileumi Közgyűlése, 1998. ápr. 17-18., Budapest , 1998, 97-98.
  • Szebeni Olivér, A baptista egyház történeti gyűjteményei, in Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 10(1998):1-2, 175-178.
  • Zágoni Jenő, Baptista Levéltár, in Magyarországi Baptista Egyház Országos Beszámoló és Választó Közgyűlés, 2000. ápr. 14-15., Budapest, 2000, 168-171.
Kiadvány
  • Bethlen Gábor és a baptisták: Alvinci kéziratok 1623-1644. Szerk.: Zágoni Jenő, Baptista Levéltár, Budapest, 2003.

2008. lapkezdet