Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár

 Az alábbi oldal a 2008. évi állapotot tükrözi, tehát adatai részben már nem aktuálisak.

Munkatársak

Dr. Lakatos Andor – segédlevéltáros (1989-1990), levéltárvezető (1995)

Csongrádi Gabriella – segédlevéltáros (2005)

Lakatos Adél – levéltáros (1997-2002), alkalmankénti segítő (2002)

Dr. Lakatos Andor

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1987: kecskeméti Piarista Gimnázium, érettségi. 1990-1995: ELTE BTK történelem-levéltár-történeti muzeológia szakos hallgató, 1995: történelem tanár, 1997: levéltáros-történeti muzeológus. 1996-1999: ELTE BTK XIX-XX. sz-i Magyar Történeti Doktori Iskola (PhD) hallgatója, 2004: PhD fokozat megszerzése (ELTE, történelemtudományok, 19. századi magyar történelem szakterületen). 1992: Osztrák Külügyminisztérium ösztöndíja a Bécsi Egyetem nyári egyetemén (Strobl), 1995: Osztrák Magyar Akció ösztöndíja a Osztrák Állami Levéltárban. 1997-1999. Faludi Ferenc Akadémia ösztöndíja. 2002-2003: MTA-Sasakawa Alapítvány ösztöndíjasa, 2004: Janineum kutatói ösztöndíj Bécsben. 2007: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Tudományos Díja.

Levéltári munkakörök: 1989-1990: Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, segédlevéltáros. 1995-től levéltárvezető ugyanott.

Egyéb megbízatások: 1998: levéltári szakfelügyelő a nyilvános magánlevéltárakban, 2000: gyűjteményvezető a Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjteményekben, 2006-2008: megbízott kincstárvezető a Kalocsai Érseki Kincstárban.

Egyesületi tagság: 1996: MLE, MELTE tagság, 1998-2002: MELTE IB póttagja, 2000-2008: MLE választmányának tagja, 2002-2006: MELTE titkár, 2006: MELTE gazdasági ügyintéző. 2006: MTA-SZAB Modernkori Egyháztörténeti Munkabizottsága, alelnök. 2008: Egyházi Muzeológusok Egyesülete (EME) tagja.

Kutatási terület, érdeklődés: XIX-XX. sz-i egyháztörténet, helytörténet.

Publikációk:

Könyvek, önállóan megjelent kiadványok:

A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára (repertórium), Kalocsa, 1998. 174 o. Kalocsai Múzeumi Értekezések 4. (Megjelent a káptalan újjászervezésének 260. évfordulóján, történeti bevezetőt, levéltárismertetőt és káptalani archontológiát is tartalmaz.)

Ki kicsoda az egyházi levéltárakban? Egyházi levéltárosok, egyházi levéltárak az ezredfordulón, MELTE, Kalocsa, 2000. 104 o. A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének kiadványai 2.

1848/49 és ami utána következett... Válogatott dokumentumok a Kalocsai Érseki Levéltár 1848-1851 közötti anyagából (Forráskiadvány), Kalocsa, 2001. 246 o. (Szerk. Sarnyai Csabával együtt.) A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 1.

A Kalocsai Érseki Levéltár, Levéltárismertető. Kalocsa, 2002. 341 o. (Szerk. Lakatos Adéllal és Szabó Attilával együtt.) A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 2.

A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye történeti sematizmusa 1777-1923, Kalocsa, 2002. 486 o. A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 3.

Ki kicsoda az egyházi levéltárakban? Egyházi levéltárosok, egyházi levéltárak 2003-ban, MELTE, Kalocsa, 2003. 128 o. A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének kiadványai 4.

A Kalocsai Érseki Kincstár – ismertető füzet, (Szerk. Lakatos Adéllal együtt) Kalocsa, 2008. 24 o. Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 5.

Tanulmánykötetekben, folyóiratokban és Interneten megjelent munkák:

Haynald Lajos közéleti és politikai tevékenysége. in Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 7. évf. (1995) 3-4. sz. 97-150. o.

A Kalocsai Érseki és Főkáptalani Levéltár bemutatása. in Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete konferenciája 1997. Nyíregyháza, 1998. 75-87. o.

Papi sorsok 1848-49-ben a Kalocsa-Bácsi Főegyházmegyében, in Vigilia 63. évf. 1998/10. 746-752. o.

Plébániák szervezése a dualizmus kori Kalocsa-Bácsi Főegyházmegyében, in Fiatal egyháztörténészek írásai, szerk. Fazekas Csaba. Miskolc, 1999. 160-171.o.

A Kalocsai Érseki és Főkáptalani Levéltár gyűjteménye, feltárása, in Helyismereti könyvtárosok V. országos tanácskozása (Kiskunhalas-Kalocsa, 1998. július 15-17.) MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete, Szentendre, 1999. 46-54.o.

Közvetítés és kiegyenlítés - Haynald Lajos szerepe az autonómia mozgalom 1868-1871 közötti szakaszában, in Állam és egyház a polgári átalakulás korában Magyarországon (1848-1918), szerk. Sarnyai Csaba Máté, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Budapest, 2001. (METEM könyvek 29.) 119-130.o.

Megjegyzések egy készülő forráskiadvány margójára, (Sarnyai Csabával együtt) in Egyháztörténeti Szemle II/2. (2001) 93-102.o.

Beszámoló a katolikus levéltárak közelmúltjáról (adatok és feladatok, kiadványok, segédletek alakulása az elmúlt évtizedben), in „Hogy mindnyájan egyek legyenek…” Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete – tíz év az egyházi levéltárak szolgálatában, szerk. Szabadi István, MELTE, Debrecen, 2003. 33-38.o.

A Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár története évszámokban, in A levéltárügy múltja, jelene, jövője. VII. Levéltári Nap, 2002. szeptember 3, szerk. Dr. Dobos Gyula, Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára, 2003. 62-70.o.

Haynald Lajos kalocsai érsek és az I. Vatikáni Zsinat, in Kút (Az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola kiadványa) 2. évf. 2-4. szám, Fiatal egyháztörténészek konferenciájának előadásai 2003. okt. 28. 7-33.o.

A katolikus levéltárak. Múlt és jelen, in Levéltári Szemle LIV. évf. 2004/2. 51-59.o.

Thousand years in Europe” Church Archives of Hungary, Edited by the Association of Hungarian Church Archivists (MELTE), Debrecen, Hungary, 2004. 16 o. (A magyar szöveg írása Dr. Horváth Erzsébettel és Dr. Szabadi Istvánnal együtt.)

Internet és levéltár, (Katona Csabával, Körmendy Lajossal, Kerekes Dórával együtt) in Levéltári Szemle LV. évf. 2005/1. 3-24.o.

Ismertető a katolikus egyházi levéltárakról, in Magyarországi levéltárak. Magyar Levéltárosok Egyesülete (MLE), 2004. (Felelős szerkesztő: Bana József) 92-110.o.

Haynald Lajos mint erdélyi püspök (1851-1864), in Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 17. évf. (2005) 1-2. sz. 83-120.o.

Forintos Attila: A Székesfehérvári Székeskáptalan. Adattár 1777-2004, Könyvismertető in Levéltári Közlemények 76. évf. (2005) 1. szám, 232-234.o.

Patachich Ádám mint főpap - a nagyváradi püspöki és kalocsai érseki széken (1759-1784). in Patachich Ádám érsek emléke. Szerk. Lakatos Adél, Kalocsa, 2005. 25-39.o.

Ezer éve Európában...” Egyházi levéltárak Magyarországon. Magyarországi Levéltárosok Egyesülete, Debrecen, 2005. [2006] (Az információs-ismeretterjesztő füzet szövegének írása Horváth Erzsébettel és Szabadi Istvánnal együtt.)

Kalocsa bíboros érseke, Haynald Lajos (1816-1891) és az oktatásügy, in Szent László Általános Művelődési Központ Évköny 2006, Baja. 8-16.o.

Kalocsa bíboros érseke, Haynald Lajos (1816-1891) életútjának forrásai, in Magyar Levéltárosok Egyesülete 2005. évi vándorgyűlése Eger, augusztus 22-24, szerk. Bilkei Irén. MLE, Budapest, 2006. 107-114.o.

Tájékozató a határon túli elnéptelenedő egyházközségeknél lévő magyar irategyüttesek megmentésének 2002-2005. évi NKÖM pályázati támogatásáról, in Magyar Levéltárosok Egyesülete 2006. évi vándorgyűlése Veszprém, augusztus 28-30, szerk. Bilkei Irén. MLE, Budapest, 2007. 277-281.o.)

Gróf Zichy Gyula a kalocsai érseki széken (1923-1942), in Emlékkötet Zichy Gyula tiszteletére, szerk. Horváth István – Kikindai András. Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány – Pécsi Püspökség, Budapest-Pécs 2007. 111-133.o.

Szép Ferencz a kalocsai források tükrében, in Meggyőződésem parancsolja. Szép Ferencz emlékére Szerk.: Biacsi Antal, Keresztény Értelmiségi Kör megbízásából kiadja az Agapé Könyvkiadó Kft. Szabadka, 2007. 85-128.o.

Egyházi levéltárak Magyarországon a 21. század elején – fordulóponton?, in Levéltári Szemle LVII. évf. 2007/3. szám 4-16. o.

A számítógép használatának tapasztalatai és lehetőségei a levéltárakban, A 2007. ápr. 17-én, az OKGYK levéltári szakmai napán, Esztergomban elhangzott előadás szövege közölve az OKGYK honlapján.

Az anyakönyvek kutatásának tapasztalatai és lehetőségei az egyházi levéltárakban. in A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2007. évi vándorgyűlése (Nyíregyháza, 2007. aug. 22-24.) Szerk. Bilkei Irén, MLE, Bp. 2008. 155-167.o.

A Kalocsai Érseki Kincstár - ismertető (Lakatos Adéllal együtt) in Magyar Múzeumok 2007/4. 30-33.o.

Ein Blick in die Welt der Ungarischen Kirchenarchive nach 2000 – allgemeine Übersicht der Ungarischen Kirchenarchive, in Scrinium – Zeitschrift des Verbandes Österreichischer Archivarinnen und Archivare Band 61/62. (2007/2008) 232-246 pp.

Fejezetek a Főegyházmegye 20. századi történetéből – történeti áttekintés. in A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye almanachja. Kalocsa, 2008. 13-47.o.

Az egyházi levéltárak (nyilvános magánlevéltárak adatbázisai), in Levéltári adatbázisok összefoglaló elemzése (az NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma megbízásából alakult munkabizottság jelentése) Budapest, 2008. február – 52-60.o.

Az egyházi anyakönyvek digitalizálásának lehetőségei. Módszertani tanulmány, Az NKA megbízásából készült módszertani tanulmány levéltárunkban készült, társszerzői Biszak Sándor és Vajk Ádám. Közölve a Magyar Levéltárosok Egyesülete honlapján: http://www.leveltaros.hu/akvi_tanulmany.pdf

Kiállítások rendezése:

A Kalocsai Főszékeskáptalan 260 éve, Időszaki kiállítás rendezése a kalocsai Viski Károly Múzeumban 1998. augusztus 14-1999. június 28.

A Szent Korona évezrede, Koronázási ékszereink és a királykoronázások története, irodalma. A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár milleniumi időszaki kiállításának rendezése 2000. október 23- november 24.

Az ezer éves Kalocsai Főegyházmegye, Az Érseki Kincstár új állandó kiállítása Kalocsán, Katona István történetíró-kanonok házában. (Részvétel a rendezésben.) Megnyílt 2002. május 15-én.

A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár története, Állandó kiállítás a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban. (Részvétel a rendezésben.) Megnyílt 2002. augusztus 25.

„Nándorfehérvár emlékezete 1456-2006” c. időszaki kiállítás rendezése az Érseki Kincstárban, a nándorfehérvári diadal 550. évfordulójának tiszteletére. 2007. május 15-június 30.

Csongrádi Gabriella

Tanulmányok: 1999: bajai III. Béla Gimnázium, érettségi. 2000-től a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola angol-történelem szakos hallgatója, levéltártechnikus képzés.

Levéltári munkakörök: 2005-től Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, segédlevéltáros

Egyesületi tagság: 2006: a Magyar Levéltárosok Egyesülete (MLE) tagja

Érdeklődés: helytörténet, genealógia

Lakatos Adél (sz. Kiss Adél)

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1990: Patrona Hungariae Gimnázium, Bp., érettségi. 1990-1995: ELTE BTK történelem-levéltár-történeti muzeológia szak, 1995: történelem tanár, 1996: levéltáros, történeti muzeológus. 1995: Osztrák Magyar Akció ösztöndíja a Osztrák Állami Levéltárban, 2004-2005: középfokú műtárgyvédelmi asszisztensi tanfolyam (Magyar Nemzeti Múzeum)

Levéltári munkakörök: 1997: Kalocsai Érseki Gazdasági Levéltár, levéltáros. 2001-2002: Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, levéltáros. 2002-től a levéltárban alkalmanként kisegít.

Egyéb megbízatások: 1995-1997: Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár, segédkönyvtáros. 2002: a Kalocsai Érseki Kincstár vezetője.

Egyesületi tagság: 2002: MELTE tag, 2008: Egyházi Muzeológusok Egyesülete (EME) tag, az EME gazdasági ügyintézője.

Kutatási terület, érdeklődés: Érdeklődés: XIX. sz-i nőnevelés, nőtörténet, dualizmus kori kultúrtörténet.

Publikációk:

Kalocsa lakossága a 18. századi anyakönyvek tükrében, in Kalocsa történetéből, szerk.: Dr. Koszta László, Kalocsa, 2000. 209-241.o.

A Kalocsai Érseki Levéltár. Levéltárismertető, Szerk.: ~ ~, Lakatos Andor, Szabó Attila, Kalocsa, 2002. A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 2. 341 o.

Veranchich Antal, Kollonich Lipót, Keresztély Ágost, in Esztergomi érsekek 1001-2003, szerk. Beke Margit, Szent István Társulat, Budapest, 2003. 261-268, 319-326, 326-331.

Géderlak rövid története, Géderlak, 2004. 193 o.

Patachich Ádám érsek emléke. Zajezdai báró Patachich Ádám, kalocsai érsek (1776-1784) halálának 220. évfordulója alkalmából rendezett konferencia és kiállítás emlékkönyve. Kalocsa, 2004. nov. 17, Szerk. Lakatos Adél, Kalocsa, 2005. A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 4. 126 o.

A Kalocsai Érseki Kincstár - ismertető (Lakatos Andorral együtt) in Magyar Múzeumok 2007/4. 30-33.o.

A Kalocsai Érseki Kincstár – ismertető füzet, (Szerk. Lakatos Andorral együtt) Kalocsa, 2008. 24 o. Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 5.

Szakdolgozatok:

"Fürdőre kéne menni..." Társasélet az Osztrák-Magyar Monarchia gyógyfürdőiben 1867-1918, (ELTE, Bp. 1995.)

A Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek története Magyarországon 1860-1950, (ELTE, Bp. 1996.)

Kiállításrendezés:

Az ezer éves Kalocsai Főegyházmegye, Az Érseki Kincstár megújult állandó kiállítása (Katona István ház), megnyílt 2002. május 15-én.

A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár története Állandó kiállítás, megnyílt 2002. aug. 25-én.

Patachich Ádám életútja (időszaki kiállítás), Érseki Kincstár, 2004. nov. 2-dec. 3.

Igazmondó Merkúr - 300 éves a magyar sajtó, Válogatás a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár sajtótörténeti gyűjteményéből. Érseki Kincstár, 2005. szeptember 1-2006. július 31.

„Nándorfehérvár emlékezete 1456-2006” c. időszaki kiállítás rendezése az Érseki Kincstárban, a nándorfehérvári diadal 550. évfordulójának tiszteletére. 2007. május 15-június 30.

 

Adatszolgáltatás: 2008. december, szerk. Lakatos Andor