Hírolvasó

Új kiadványunk sikere

Pannonhalmi Főapátsági Levéltár -


A Magyar Levéltárosok Egyesülete által meghirdetett „Az év levéltári kiadványa" 2018. évi pályázatán a monográfiák és tanulmánykötetek kategóriájában 3. díjat kapott levéltárunk kiadványa, a Bencések Magyarországon a pártállami diktatúra idején III. Szerk. Dénesi Tamás – Boros Zoltán. Pannonhalma, 2018. Az ünnepélyes díjátadóra 2019. március 7-én kerül sor Budapest Főváros Levéltárában.

A kötet megvásárolható az apátsági termékek budapesti boltjában, és megrendelhető itt.

Pápa a sokhagyományú város - Kávéházi beszélgetések

Dunántúli Református Egyházkerület -

A Pannonia Reformata Múzeum ad otthont a Pápai Művelődéstörténeti Társaság által szervezett beszélgetéssorozatnak 2019. március 14-én, 17:30-kor. Az alkalom vendégei: Mayerné Pátkai Tünde, a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma igazgatóhelyettese és Vadász Márta, az intézmény vezető vallástanára. Részletek a tovább mögött.

Gedenknachmittag zum 15. Todestag von Kardinal König: 14.3.2019 im Haus St. Katharina

Referat für die Kulturgüter der Orden in Österreich -

Am Donnerstag, 14. März 2019 findet um 15.00 Uhr im Haus St. Katharina (Wien-Gumpendorf) ein Nachmittag im Zeichen von Kardinal König anlässlich seines 15. Todestages statt.

Zu den Programmpunkten gehören eine Gesprächsrunde zum Thema „Kardinal König – seine Spuren in meinem Leben“ mit Wegbegleitern und eine Filmvorführung.
Ein Raum der Wohnung, in der der Kardinal beinahe zwei Jahrzehnte gelebt hat, wurde fast unverändert belassen. Im Rahmen der Veranstaltung wird auch die exklusive Besichtigung des Kardinal König Gedenkzimmers (siehe Fotos) möglich sein.

Kategorien: Nachrichten aus den OrdenVeranstaltungenVeranstaltungshinweiseTerminvorschau

A hónap dokumentuma: Laskai Osvát nagyböjti prédikációs gyűjteménye

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár -

A Rendtörténeti Könyvtár régi könyves állományának féltett kincse az intézmény legrégebbi kötete, Laskai Osvát ferences szerzetes 1506-ban megjelent prédikációs gyűjteménye. A Quadragesimale Bigae salutis című, nagyböjti beszédeket tartalmazó kötetet az elzászi Hagenauban, azaz a Német-Római Császárság egyik birodalmi városában (ma Haguenau, Franciaország) adták ki.

Laskai Osvát (1450k–1511) és művei

Laksai Osvát (Osvaldus de Lasko), a 15–16. század fordulójának Temesvári Pelbárt (1435k–1504) mellett a legkiemelkedőbb obszerváns ferences teológusa és hitszónoka volt Magyarországon. Feltételezések szerint 1440–50 között született a Baranya megyei Laskón. Első ismert állomáshelye 1493-ban a Bihar megyei Szalárd kolostora volt, melynek az elöljárói (gvárdiáni) címét viselte. Ezt követően az esztergomi őrség (custodia, 6–10 kolostorból álló ferences közigazgatási egység) őre lett (1495), 1497-ben pedig a központi jelentőségű pesti kolostor élén találjuk. Ennek gvárdiánjaként választották meg ebben az évben a magyarországi obszerváns vikáriátus vezetőjének. Két ciklus után 1501-ben ért véget első vikáriusi megbízatása, majd 1507-ben két évre újra őt választották. A kettő között – ha nem is végig – újra pesti gvárdiánként tevékenykedett. Élete utolsó két évét valószínűleg a budai kolostorban töltötte.

Legjelentősebb műveiként két prédikációgyűjtemény-sorozatot tartunk számon. A három kötetben megjelent Biga salutis (Az üdvösség szekere) még az 1497 előtti években, talán évtizedekben írt prédikációit tartalmazza. Az egyes kötetekbe az egyházi ünnepek különböző fajtái szerint rendezte össze szónoklatait: az 1497-ben megjelent Sermones de sanctis c. kötetbe a szentek ünnepnapjaira, az 1498-ban kiadott Sermones dominicales-ba a vasárnapokra szánt beszédeket helyezte el. Ugyanebben az évben látott először napvilágot a sorozat harmadik tagja, a könyvtárunkban is megtalálható nagyböjti prédikációgyűjtemény a Quadragesimale. 1516-ig mindhárom kötetet többször is újra megjelentették, a szóban forgó harmadikat például 1501-ben, 1506-ban és 1516-ban. A kiadás meglepő helyszínére az ad magyarázatot, hogy egy német kiadó, az augsburgi Johannes Ry(n)mann ekkortájt Magyarországra jött új, közlésre alkalmas művek felkutatására. Ő vitte magával Pestről Laskai kéziratait, majd Heinrich Gran nyomdásszal együttműködve jelentette meg őket Temesvári Pelbárt munkáihoz hasonlóan. 1507-ben napvilágot látott Laskai Gemma fidei című újabb gyűjteménysorozatának első, nagyböjti kötete is, de ennek folytatására a szerzetes újabb vikáriusi megbízatása majd halála miatt már nem került sor.

A Quadragesimale Bigae salutis

A biga szó a két lóval húzott, kétkerekű római harci szekeret jelenti. A furcsa címadást Laskai a Sermones dominicales előszavában azzal indokolta, hogy az egyes alkalmakra rendszerint két-két prédikációt közölt a kötetekben, de a teológia különféle területein fennálló hasonló kettősségekre szintén utalt: Isten- és emberszeretet, törvény és próféták, Krisztus isteni és emberi természete. Ebből a szempontból azonban kivételes a harmadik kötet, mivel ennek fő témája a Tízparancsolat, és egy-egy parancshoz négy prédikáció tartozik. Az első parancsról szóló további néggyel együttvéve tehát Laskai a mű első felének közel 300 oldalán összesen 44 beszédet szerepeltet. Továbbá a teljes sorozatnak ez az egyetlen darabja, amelyben a szerző kifejezetten utal rá, hogy szóban elmondott prédikációkról van szó, ahogy ezt azok szóhasználata és stílusa is mutatja. Munkájának második felében száz oldalon 88, köztük több, a ferences rendhez kötődő csodát beszél el Exempla sive miracula címmel. A kötet végén abc-rendbe szedett tárgymutató szerepel a prédikációkhoz.

Idősebb, teológiailag mélyebb műveket jegyző rendtársával, Temesvári Pelbárttal szemben Laskai Osvát inkább a szociális kérdésekre volt feltűnően érzékeny. Nagyböjti prédikációiban például a kortárs magyarországi ferencesek körében tapasztalható fegyelmi problémákra is gyakran reflektált. Az egyik történetéből kiderül, hogy egyes szerzetesek a rendi engedelmességgel a Krisztushoz és országához való hűséget állították szembe. „Én, sze­retett atyám, engedelmességemmel Krisztus urunknak köteleztem el magam, érette és országá­ért, de bizony kevesek értik ezt…” – válaszolta egy fráter az őt épp megintő gvárdiánnak. Ugyanebben a beszédében név szerint is megemlített egyes aposztata (rendből kilépett) testvéreket.

Könyvtárunk kötete

A nálunk őrzött kötet előlapján három possessori bejegyzés található: Chrystophorus Coriarius neve, egy 1546-as évszám a C.L. monogrammal, valamint a Monasterium Schyrensis helyjelölő bejegyzés. Ez utóbbi alapján biztosra vehető, hogy korábban a bajorországi Scheyernben található bencés kolostor könyvtára mondhatta magáénak.

A kötet állapota a 2014-ben történt restaurálás előtt

2014 őszéig a könyv jelentősen sérült állapotban volt, gerince teljesen elvált, fatáblás kötése meggyengült, erősen megkopott, a táblákat valaha összefogó fémkapcsok leszakadtak, elvesztek. A könyvlapok sötét vízfoltokkal szennyezettek voltak, több helyen rovarrágás nyoma is mutatkozott rajtuk. A kötet fűzése megtört, emiatt a könyvtest szétnyílt, az elülső kötéstábla le is vált. A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásával és a Pre-Con Bt. restaurátorműhelyének köszönhetően azonban a rossz állapotban lévő, több mint 500 éves kötet visszanyerte régi fényét. A teljes restaurálás során a könyvtestet kiemelték a kötésből, majd ívekre és lapokra szedték, a papíranyagot és a kötést egyaránt megtisztították. A sérüléseket, apró rovarrágásokat kézi javítással, japán papír felhasználásával javították ki. Ezt követően az eredetivel megegyező módon újrafűzték, és kialakították a könyvtest gerincét. A kijavított fatáblák felhasználásával betáblázták, majd az eredeti bőrborítást visszaillesztették a táblákra. A hiányzó kapcsokat analógiák alapján a kötet korának megfelelően készítették el és szerelték fel. A restaurált könyv ez által kezelhetővé, raktározása és kiállítása biztonságossá vált.

Régisége, antikva-jellege, valamint a possessori bejegyzések alapján feltételezhető könyvtár- és könyvtörténeti érdekessége által a kötet méltán sorolható könyvtárunk legértékesebb kincsei közé.

Siptár Dániel

Felhasznált irodalom:

Horváth Richárd OCist: Laskai Ozsvát. Budapest, 1932.

Szűcs Jenő: Ferences ellenzéki áramlat a magyar parasztháború és reformáció hátterében. Irodalomtörténeti Közlemények 78. (1978) 409-435.

Pál József: Temesvári Pelbárt munkásságának hatása és kutatásának története. Irodalomtörténeti Közlemények 120. (2016) 191-206.

Az év levéltári kiadványa (2019.03.04.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

A Magyar Levéltárosok Egyesülete által meghirdetett „Az év levéltári kiadványa" 2018. évi pályázatán a monográfiák és tanulmánykötetek kategóriájában 1. díjat kapott levéltárunk kiadványa, a Folyamatosság és változás: Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16–17. században, szerk. Karlinszky Balázs – Varga Tibor László. Veszprém, 2018. (A veszprémi egyházmegye múltjából 32.)

Az ünnepélyes díjátadóra 2019. március 7-én 10:30 órától kerül sor Budapest Főváros Levéltárában (1139 Budapest, Teve utca 3–5.). Köszöntőt mond Dr. Kenyeres István, a Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke és Dr. Hermann Róbert, a Magyar Történelmi Társulat elnöke.

A díjátadó programja

Europa baut eine Zeitmaschine – Big data der Vergangenheit wird real

International Centre for Archival Research (ICARUS) -

Die Europäische Kommission hat entschieden: Das Time Machine-Projekt kommt als eines von sechs exzellenten Projekten mithilfe einer großzügigen Anschubfinanzierung in die nächste Ausarbeitungsphase. Zur Erstellung eines detaillierten, strategischen Vorschlages für die nächsten 10 Jahre stellt die EU 1 Million Euro zur Verfügung. Ziele sind die Erstellung und Nutzbarmachung großer Datenmengen – Stichwort „Big Data of […]

Az osztrák jezsuita provincia térképe a 18. századból

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

Különleges 18. századi térképpel bővült Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya Levéltárának állománya a Hold Alapkezelő Zrt. adománya által. A Georg Mättheus Seutter által készített Provincia Austriaca Societatis Iesu című színezett térkép az osztrák jezsuita rendtartományt ábrázolja sokrétű módon.

A térkép ismertetését lásd a levéltár honlapján: http://leveltar.jezsuita.hu

P. Bőle Kornél OP: Utaim – Egy domonkos szerzetes visszaemlékezései 1887–1944

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

P. Bőle Kornél OP: Utaim – Egy domonkos szerzetes visszaemlékezései 1887–1944 Szerző Sági György Kanász Viktor 2019. 02. 27., sze - 23:23 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

A vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény vezetőjének, Zágorhidi Czigány Balázsnak a szerkesztésében megjelenő Magyar Domonkos Rendtörténet sorozat harmadik köteteként jelent meg 2018-ban P. Bőle Kornél (1887–1961) domonkos szerzetes 1944-ig terjedő visszaemlékezése.

Külső link P. Bőle Kornél OP: Utaim – Egy domonkos szerzetes visszaemlékezései 1887–1944 Kulcsszavak XX. század könyvbemutató domonkos rend

Erster Beitrag für MiRKO 4/2019 ist online!

Referat für die Kulturgüter der Orden in Österreich -

Wir freuen uns, auf den ersten online-Beitrag für die neue Ausgabe von MiRKO 4/2019 hinweisen zu können!

Der Beitrag stammt von Prof. Joachim Schmiedl und behandelt das spannende Thema „Provinzzusammenlegungen und kein Ende? Perspektiven europäischer Ordensgeschichte“ . Dabei handelt es sich um seinen Vortrag, den er beim Kulturtag im Rahmen der Herbsttagung der Orden am 28. November 2018 in Wien gehalten hat.

Hier gehts zum Beitrag, wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Kategorien: Wir über unsMiRKO

Emlékezés Bellai Zoltánra

Dunántúli Református Egyházkerület -

Ezekben a napokban kegyelettel és Isten iránti hálaadással emlékezünk Bellai Zoltán püspöki főtanácsosra, Aki 2019. február 15-én távozott közülünk az Örökkévalóságba. Az alábbiakban egy az áldott élete utóbbi majd’ 33 esztendejének a nyitányakor elhangzott köszöntés soraival emlékezünk Rá. 33 áldásos esztendő telt el – csakúgy, mint Krisztus Urunk földi szolgálatában, Aki aztán Zoltán Testvérünkért s mindannyiunkért meghalt a golgotai kereszten. Ez a mi egyetlen vígasztalásunk!

„Mi vétkesek vagyunk előtted…”

Dunántúli Református Egyházkerület -

(Ezsdrás 9) EZSDRÁS BŰNBÁNATI IMÁDSÁGA – 1. Ennek végén Ezsdrás elismeri, hogy nincs mentségük: mit mondhatnának ezután Istennek? Hiszen a nagy szabadulás után ismét, sokadszor elhagyták az Urat. Hiszen újból megszegték az Úr védelmező parancsolatait. 

Hiszünk az igehirdetésben, mert hiszünk a Megváltóban - Steinbach Jószef püspök volt a Kanizsai Esték vendége

Dunántúli Református Egyházkerület -

Az igehirdetés nemcsak az istentisztelet, hanem a keresztény élet középpontja is, mondta Steinbach József református püspök a 20. Kanizsai Esték évadindító előadásán. Rendhagyó helyszínen: ezúttal nem a templomban, hanem a közelmúltban felújított gyülekezeti teremben köszöntötte az érdeklődőket Hella Ferenc református lelkipásztor, aki egyúttal az idén húszéves előadássorozat történetét is felelevenítette.

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó csatornájára