Lósy, Lippay, Szelepchény. Három mikrobiográfia a kora újkorból (Vatikáni kivizsgálási jegyzőkönyvek közlésével, 1625–1666)

2 hónap 1 hét ago
Lósy, Lippay, Szelepchény. Három mikrobiográfia a kora újkorból (Vatikáni kivizsgálási jegyzőkönyvek közlésével, 1625–1666) Kanász Viktor 2022. 09. 27., k - 16:42 CLASSIS I 19 Tusor Péter

Lósy, Lippay, Szelepchény. Három mikrobiográfia a kora újkorból (Vatikáni kivizsgálási jegyzőkönyvek közlésével, 1625–1666) (CVH I/19), Budapest–Róma 2022. 436 p. + 4 műnyomó melléklet (3 kép, 1 térkép)

A kötet a kánoni kivizsgálási jegyzőkönyvek Pázmány Péterével (1616–1637) megkezdett teljes szövegű közlését (CVH II/6) folytatja, de már csak a personalia-anyagot hozza. Ezúttal Pázmány három utóda: Lósy Imre (1637–1642), Lippay György (1642–1666) és Szelepchény Györgyre (1666–1685) vatikáni személyi anyagát tartalmazza. A választást az esztergomi érsekeknek a kora újkor folyamán a magyar egyház-, köz-, társadalom- és művelődéstörténetben játszott meghatározó szerepe indokolja. A Pázmány-processzus publikálásának paradigmájából kiindulva a vizsgálat azt mutatja be, hogy minél szélesebb forrásbázisra támaszkodva hazai (Kárpát-medencei) és bécsi, valamint az itáliai (vatikáni) történeti dokumentumok milyen irányból és milyen szinten teszik lehetővé egy főpapi életút megismerését. Másként fogalmazva: a vatikáni források, jelesül a kánoni kivizsgálási jegyzőkönyvek milyen különleges, máshol fel nem lelhető információkat nyújtanak e célból. Mindezt pedig jelen munka nem összehasonlító elemzések, példák útján, hanem a teljes életutat biográfia-, pontosabban mikrobiográfiaszerűen, kritikai, kiváltképpen forráskritikai igénnyel áttekintve szemlélteti.

A kötetbeni meghatározás szerint a „mikrobiográfia” tanulmányformában megírt biográfia, amely olyan történelmi szereplőről veszi tárgyát, akinek életpályája – történeti szerepe, jelentősége és fennmaradt iratanyaga okán – (nagy)monografikus formában dolgozható és dolgozandó fel távlatosan. A már lehetőleg teljes forrásanyag (jelen esetben 34 itthoni, felvidéki s erdélyi, horvát, cseh, osztrák olasz és vatikáni lelőhely összesen 95 állaga), illetve szakirodalom (mintegy 420 tételes könyvészet) számbavételével és áttekintésével ugyanakkor csupán a curriculum, illetve az egyházkormányzati és -politikai szempontjából fontosabb/érdekesebb adatok, problémák tisztázására és a lényeges kérdések összegző, helyenként jelzésszerű megválaszolására kerül sor benne.

A kutatás fontos tézise, hogy Lósy, Lippay György, Szelepchény bár címerében még nincs ott a világi rangelsőségüket, feudális autonómiájukat jelképező hercegi korona, törekvéseikben, igényeikben, egyházi és politikai tényleges praxisukban viszont már igen. Sőt a Pázmány-i törekvéseken nyugvó valós hatalmuk és tényleges befolyásuk az országos politikára jóval nagyobb, mint utódaikét a következő három évszázadból.

Kanász Viktor

Microbiographical Studies of Archbishops of Esztergom from the 17th Century (Imre Lósy, György Lippay, György Szelepchény)

2 hónap 1 hét ago
Microbiographical Studies of Archbishops of Esztergom from the 17th Century (Imre Lósy, György Lippay, György Szelepchény) Kanász Viktor 2022. 09. 27., k - 16:08 Excerpta – Separata Péter Tusor

Péter Tusor: Microbiographical Studies of Archbishops of Esztergom from the 17th Century (Imre Lósy, György Lippay, György Szelepchény). Budapest–Rome 2022. (CVH Separatum ex class. II, tom. 19.)

Kanász Viktor

The Register of the Papal Documents Surviving within the Kingdom of Hungary (1417–1526)

2 hónap 1 hét ago
The Register of the Papal Documents Surviving within the Kingdom of Hungary (1417–1526) Kanász Viktor 2022. 09. 27., k - 16:02 Excerpta – Separata Gábor Nemes

Gábor Nemes: The Register of the Papal Documents Surviving within the Kingdom of Hungary (1417–1526).  Budapest–Rome 2022. (CVH Separatum ex class. II, tom. 10.)

Kanász Viktor

Az utolsó megkoronázott pápa – 125 éve született VI. Pál

2 hónap 1 hét ago
Az utolsó megkoronázott pápa – 125 éve született VI. Pál Szerző Sági György Kanász Viktor 2022. 09. 27., k - 09:54 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

A II. Vatikáni Zsinatot lezáró és a reformokat életbe léptető pápaként vonult be a katolikus Egyház történetébe VI. Pál pápa, akire újító konzervatívként a párbeszéd embereként tekinthet az utókor.

Külső link Az utolsó megkoronázott pápa – 125 éve született VI. Pál Kulcsszavak pápaság
Kanász Viktor

E-kutatás új lehetőségeiről a MACSE-BFL műhelykonferenciáján (2022.09.24)

2 hónap 1 hét ago

2022. szeptember 24-én, Budapesten rendezték a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület (MACSE) és Budapest Főváros Levéltára (BFL) közös műhely-konferenciáját. Az egész napos program célja volt, hogy gyakorlatias ismereteket, aktuális információkat adjon a kutatók számára a levéltárak online kutatási- és információs felületeiről, emellett a kutatási eredmények megosztására (könyvbemutatók) és helyben végzett online kutatásokra is lehetőség volt.
Lakatos Andor levéltárvezető az egyházi levéltárakban több mint egy évtizede működő e-kutatás szolgáltatás tapasztalatairól, valamint a közös kutatási felületek (matricula.hu) új lehetőségeiről beszélt, az előadás vetített vázlata honlapunkon megtekinthető, letölthető.
 

Hírek: 
kalocsakfl

Kutatási szabályzat

2 hónap 1 hét ago
Kutatási szabályzat szerkeszto 2022. 09. 23. (1) Bevezetés
 1. A Piarista Rend Magyar Tartományának tartományfőnöke a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára (a továbbiakban: Levéltár) által őrzött iratanyagban történő kutatást A közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. LXVI. törvény (LTörv), valamint A köz­levéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. EMMI rendelet (LRend) vonatkozó előírásai (41.5; 43.1) alapján az alábbiakban szabályozza.
(2) A kutatás engedélyezése és nyilvántartása
 1. A Levéltár iratai a Tartományfőnök vagy a Levéltáros engedélyével, jogos igény esetén, a 9-13. §-okban fölsorolt korlátozások figyelembevételével, személyesen, ingyenesen kutathatók. Jogos igény akkor állhat fönn, ha a levéltári anyag tanulmányozása, abból adatok kigyűjtése tudományos, hivatalos, pedagógiai, helytörténeti vagy családkutatási cél érdekében történik (vö. LTörv 3.o). A kutatási engedély az adott naptári évre szól, így évente megújítandó. Az engedélyt a jelen Szabályzatban foglaltak megszegése esetén a Levéltáros visszavonhatja.
 2. Kutatási engedély csak olyan természetes személynek adható, aki a kutatáshoz megfelelő felkészültséggel rendelkezik. Kiskorú (18 évesnél fiatalabb) személy a gondviselője által aláírt felelősségvállalási nyilatkozat leadása után kaphat kutatási engedélyt (a nyilatkozat a Szabályzat 2. sz. melléklete).
 3. A kutatási engedély kiadásakor a Levéltár nyilvántartásba veszi a kutató természetes személyazonosító adatait és lakcímét az erre a célra szolgáló adatlap (a Szabályzat 1. sz. melléklete) kitöltésével. A kutató kérésére a Levéltár a nyilvántartott adatok alapján látogatói jegyet adhat ki (vö. LTörv. 22.3; LRend 43.2.eb).
 4. A Levéltár gondoskodik a kutató személyes adatainak védelméről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: InfoTörv), valamint az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezései szerint.
 5. A kutatási engedély elnyerésekor a kutatónak írásos nyilatkozatot (a Szabályzat 1. sz. melléklete) kell tennie arról, hogy
 • a kutatásra kapott levéltári anyag épségét és rendjét megtartja;
 • a levéltári anyag kutatása során megismert személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok (InfoTörv, GDPR) rendelkezései szerint kezeli, és ezek megsértése esetén vállalja a következményekért a büntetőjogi és anyagi felelősséget (LTörv 24.4);
 • a Levéltárban őrzött és publikációiban fölhasznált forrásokra a tudományos igényeknek megfelelően hivatkozik;
 • a Levéltárban őrzött források alapján készült közleményeinek egy példányát a megjelenést követő egy hónapon belül díjmentesen megküldi a Levéltárnak.
 1. A Levéltár a kutatások áttekintése és ellenőrzése, valamint a statisztikai adatszolgáltatás érdekében kutatási naplóban tartja nyilván (vö. LTörv 22.4; LRend 46.1)
 • a kutató nevét és kutatási engedélyének számát;
 • az egyes kutatási esetek időpontját;
 • a kutatásra átadott levéltári anyagot
 • a kutató számára átadott másolatok számát.
 1. A Levéltárnak a matricula.hu felületen közzétett elektronikus irataiban való kutatás az ott közzétett Általános szerződési feltételek szerint, a regisztrációs űrlap kitöltése, valamint az ott előírt díjfizetés megtörténte után lehetséges.
 (3) A kutatható iratok köre
 1. A Levéltárban őrzött iratok közül azok kutathatók, amelyek
 • a kutatás naptári évétől számított negyven évnél régebben keletkeztek;
 • már korábban jogszerűen nyilvánosságra kerültek (vö. LTörv 22.1);
 • a nyilvánosságra hozás szándékával készültek;
 • tartalma az adatvédelmi jogszabályok alapján bárki számára kutatható (vö. LTörv 22.1);
 • és nem tartoznak az alábbi 10-13. §-okban fölsorolt korlátozások alá.
 1. A személyes adatot (vö. GDPR 4.1) tartalmazó levéltári anyag akkor válik tudományos, történelmi vagy statisztikai célból kutathatóvá (vö. GDPR 89.1),
 • ha eltelt az érintett halálozási évét követő 30 év;
 • ha eltelt az érintett születésétől számított 90 év, és a halálozás ideje nem ismert, és az csak aránytalanul nagy erőfeszítéssel volna megállapítható;
 • ha eltelt a levéltári anyag keletkezésétől számított 60 év, és az érintett születésének és halálozásának időpontja sem ismert, és azok csak aránytalanul nagy erőfeszítéssel volnának megállapíthatók (LTörv 24.1);
 • ha a kutatáshoz az érintett, vagy annak halálát követően bármely örököse hozzájárult (LTörv 24.2).
 1. A Tartományfőnök indokolt esetben, az Egyház és a Rend érdekét szem előtt tartva engedélyt adhat a 9-10. §-ok szerint nem kutatható iratok kutatására is.
 2. Ha a levéltári anyag fizikai állapota miatt nem alkalmas a kutatásra, a Levéltár a kutató kérését annak költségére készített másolat készítésével teljesítheti, amennyiben a másolat készítése nem jár az eredeti levéltári anyag további megrongálódásának vagy megsemmisülésének veszélyével. Utóbbi esetben a Levéltár a kutatási kérelmet megtagadhatja (vö. LTörv 25.3).
 3. Ha a kutatásra kikért anyagról a Levéltárban digitális vagy mikrofilmre vett másolati példány is rendelkezésre áll, akkor a levéltár a kutatást a másolat kiadásával is lehetővé teheti (vö. LRend. 42.4).
(4) A kutatás helye és módja
 1. A kutatás rendes helye a Levéltár kutatóterme, amely egyben a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára olvasóterme is. Itt a kutatás az e célra szolgáló asztalokon, a Levéltáros felügyelete mellett folyhat. A Levéltárnak a kutatás számára megfelelő világítási és higiéniai körülményeket kell biztosítania.
 2. A Levéltár kutatóterme hetente hétfőtől szerdáig, naponta 9-től 17 óráig tart nyitva. Az állami és egyházi ünnepeken zárva tart. A kutatás nyitvatartási időben, a levéltárossal történő előzetes egyeztetés alapján végezhető.
 3. A Levéltáros a kutatás témájának ismeretében megadja a kutatónak az anyagra vonatkozó mindazon felvilágosítást, amely a kutatás megkezdésekor szükséges (LRend 43.3.b).
 4. A kutató a kutatni kívánt levéltári anyagot kérőlapon (vö. LRend 43.2.ed; 44.1-4) vagy szóban igényelheti a Levéltárostól.
 5. A levéltáros gyakorlati okokból korlátozhatja azon iratok mennyiségét, amelyet egy kutató egyszerre kikérhet (vö. LRend 45).
 6. A kutató köteles óvni a kutatásra kiadott iratanyag fizikai állagát, azon sérülést vagy maradandó változást okozó beavatkozást nem végezhet. A kutatás során az iratanyagon semmiféle írásnyom nem helyezhető el. Az iratanyag fizikai károsítása vagy rendjének megbontása esetén a kutató anyagi felelősséggel is tartozik az iratanyag eredeti állapotának helyreállításáért.
 7. A kutatást a kulturált viselkedés általánosan elfogadott szabályait betartva, a többi kutató zavarása nélkül kell végezni.
 8. A kutatóteremben szigorúan tilos dohányozni, ételt és italt fogyasztani, másokat hangoskodással zavarni.
(5) Az iratanyag reprodukálása
 1. A kutató a neki kutatásra kiadott iratokról saját eszközével (fényképezőgép, mobiltelefon, stb.) abban az esetben készíthet másolatot (felvételt, fotót), ha előzetesen fotójegyet váltott ki. (A fotójegyek árát a Szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza).
 2. A saját eszközzel készülő másolatok készítése során
 • az eszköz nem kerülhet fizikai kapcsolatba a másolandó irattal;
 • tilos vaku és egyéb megvilágító eszköz használata;
 • tilos a kutató számára az iratok hajtogatása;
 • a Levéltár által kiadott fotókártyát úgy kell elhelyezni, hogy az a másolatokon (felvételeken) látható legyen;
 • az iratoknak a felvételekhez szükséges rögzítéséhez és megvilágításához a Levéltár segédeszközöket nyújt;
 • a fönti szabályok megsértése a fotójegy visszavonását vonja maga után.
 1. A kutató megrendelésére a kutatásra engedélyezett levéltári anyagról a Levéltár digitális vagy papíralapú másolatokat készíthet (LTörv 22.1; LRend 41.2), amennyiben azt technikai eszközei lehetővé teszik. (A másolatkészítés díjszabását a Szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza.)
 2. A Levéltár megtagadhatja másolat készítését, ha az vagy annak gyakorisága a levéltári anyag fizikai állapotát károsítja, épségben történő fönnmaradását veszélyezteti, (LRend. 41.4).
(6) Záró rendelkezések
 1. A kutató felelős a kutatás során tudomására jutó, hatályos jogszabály által védett titokfajta (magántitok, üzleti titok, banktitok, értékpapírtitok, orvosi titok stb.) megőrzésének biztosításáért.
 2. A kutató A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó iratok kutatása során megismert adatokat e törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles felhasználni.
 3. A kutató a levéltári anyagról készített vagy kapott másolatokat kizárólag kutatási célra használhatja fel. A másolatokat bármilyen módon nyilvánosságra hozni vagy közzétenni csak a Levéltár engedélyével, a megállapított közlési díj befizetését követően szabad. (A közlési díjakat a Szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza.)
 4. Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a LTörv és a LRend rendelkezései az irányadók.
 5. Jelen szabályzatnak az aláírás napján történő hatályba lépésével a hasonló című és tárgyú, Kállay Emil tartományfőnök által 2002. szept. 16-án elfogadott szabályzat érvényét veszti.

Budapest, 2022. szeptember 22.

Szakál Ádám Márton
tartományfőnök

1. melléklet: Kutatói adatlap és nyilatkozat

A kutató neve: [ _ _ _ ]; anyja születési neve: [ _ _ _ ]; születési helye, ideje: [ _ _ _ ]; állandó lakcíme: [ _ _ _ ]; állampolgársága: [ _ _ _ ]; telefon: [ _ _ _ ]; e-mail: [ _ _ _ ]

Alulírott kijelentem, hogy a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára Kutatási szabályzatát betartom. ■ Személyes adataim kezeléséhez az abban foglaltak szerint hozzájárulok. ■ A kutatásra kapott levéltári anyag épségét és rendjét megtartom. ■ A levéltári anyag kutatása során megismert személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezelem, és ezek megsértése esetén vállalom a következményekért a büntetőjogi és anyagi felelősséget. ■ A Levéltárban őrzött és publikációimban fölhasznált forrásokra a tudományos igényeknek megfelelően hivatkozok. ■ A Levéltárban őrzött források alapján készült közleményeim egy példányát a megjelenést követő egy hónapon belül díjmentesen megküldöm a Levéltárnak.

2. melléklet: Felelősségvállalási nyilatkozat

Alulírott [név] [lakcím] [személyazonosságot igazoló okirat száma] mint [név] [anyja születési családi és utóneve] [lakcím] kiskorú személy törvényes képviselője az általa a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára levéltári anyagában okozott kárért felelősséget vállalok. Kijelentem, hogy ismerem és elfogadom a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárának  Kutatási szabályzatát. Személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok.

3. melléklet: Másolatkészítési és közlési díjak Fotójegyek   1 napos (1 naptári nap) 1500 Ft 5 napos bérlet (5 kutatási alkalom egy éven belül) 5000 Ft 1 éves (365 egymást követő naptári nap) 30 000 Ft Digitális szolgáltatások   Irat digitalizálása (300 dpi), képenként 300 Ft Fotó vagy rajz digitalizálása (600 dpi), képeként 900 Ft Digitalizált irat másolása a gyűjteményből, képenként 200 Ft Digitalizált fotó vagy rajz másolása a gyűjteményből, képenként 600 Ft Papírmásolat készítése (fekete-fehér, A4 méret), laponként 400 Ft Papírmásolat készítése (fekete-fehér, A3 méret), laponként 600 Ft Legkisebb számlázható összeg 3000 Ft Közlési díjak (célok szerint)   Könyv, folyóirat számára, felvételenként 4000 Ft Könyv, folyóirat borítójára, felvételenként 8000 Ft Naptár, reklámkiadvány, dekoráció, felvételenként 8000 Ft Filmfelvétel, műsor, képfelvételenként 6000 Ft Reklámfilm, kereskedelmi célú film 10 000 Ft Internetes felhasználás, felvételenként 4000 Ft Kiállítási reprodukció, felvételenként 4000 Ft Közlési díjakból adható kedvezmények   Tudományos és közhasznú publikációk esetén kedvezmény 50% Közgyűjteményi, egyházi nonprofit kiadványok, tankönyvek esetén kedvezmény 100% Szakdolgozatokban és PhD-disszertációkban történő közlés esetén kedvezmény 100%

Az árak ÁFÁ-val együtt értendők.

szerkeszto

Ma száz éve történt

2 hónap 2 hét ago
„Midőn Shanghaiba érkeztem, a kikötőben horgonyzó hajók százai közt, idegennek, kicsinynek éreztem magamat: csak egy csöpp az emberiség óceánjában, senki sem ismeri, senkit sem ismer. Idegen földön, idegen emberek közt, akiknek nyelvét sem érti az ember, úgy éreztem magamat, mint a számkivetett. Idegen nép közt új életet kell kezdeni, új nyelvet tanulni, új szokásokat kell […]
Jezsuita Levéltár

Ordine et disciplina reformare

2 hónap 2 hét ago

Levéltárunk Ordine et disciplina reformare – Szerzetesi reformok Magyarországon címmel 2022. szeptember 16-án a Pannonhalmi Bencés Gimnázium dísztermében egyháztörténeti konferenciát szervezett, amely 18 előadásban az elmúlt ezer év szerzetesi reformjait tárta fel. A konferencia kapcsolódott a Főapátság idei spirituális-kulturális tematikus évéhez, amelynek mottója a megújulás.

Boros Zoltán

Kiadványaink bemutatója a Cserháti Könyvszalonban (2022.09.20.)

2 hónap 2 hét ago

A veszprémi Kölcsey Ferenc Könyvesboltban a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület szervezésében 2022. szeptember 26-án, hétfőn 16.30-kor Veszprém megye két egyházi gyűjteménye-kiadója mutatkozik be: a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei (képviseli: Köntös László gyűjteményi igazgató és Dr. Hudi József levéltárvezető), illetve a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár (képviseli: Dr. Takáts István érseki általános helynök és Dr. Karlinszky Balázs igazgató). A beszélgetést Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész vezeti.
A rendezvény az Egyesület által szervezett Cserháti Könyvszalon 13. eseménye, amely a megye értékeit, kultúr- és helytörténetét bemutató könyvek és a könyvkiadással foglalkozó helyi civil szervezetek beszélgetéssel egybekötött bemutatását tűzte ki célul.

Meghívó

vlvltr