Predsedníctvo Synody Ref. Krest. Cirkvi na Slovensku Archív

Honlap
Cím Komárno, Jókaiho 34. (Box 78 945 01 Komárno)
Telefon 00(421)819-7701826
Fax 00(421)819-7701727
E-mail rkc(contra)freemail.hu
Nyitvatartás információ a fönti címeken

Az egyház története [ Bibliográfia ]

A levéltár története

Munkatársak

A szlovákiai református egyház története

A trianoni béke után Csehszlovákiába került a dunántúli egyházkerületnek 79, a tiszánineni kerületnek 130, a tiszántúlinak pedig 65 anyaegyháza. Ezek 1921-ben „dunáninneni” és „szlovenszkói tiszáninneni” néven önálló egyházkerületekké alakultak, majd 1923-ban Ruszinszkó területén létrehozták a kárpátaljai egyházkerületet is. Az egyházkerületek legfelsőbb közös szerve az Egyetemes Konvent volt. A Csehszlovákiai Református Egyetemes Egyháznak az 1930-as népszámlálás szerint 216 ezer tagja volt, és 245 iskolát tartott fenn. 1925-ben Losoncon teológiai intézetet, Komáromban pedig tanítóképzőt nyitottak. A csehszlovák állam azonban az egyház alkotmányát nem volt hajlandó megerősíteni.

Az első bécsi döntés után az egyházkerületek megszűntek, csupán a 21 tiszáninneni egyház (mintegy felük szlovák nyelvű) maradt Csehszlovákiában, amelyek 1939-ben megalakították a „szlovenszkói ref. egyházkerületet”. Az egyházkerületek 1945-ben, az újbóli elcsatolás után sem alakultak újjá.

A második világháború utáni „lakosságcsere” miatt a szlovákiai reformátusok száma mintegy harmadával csökkent, majd a diktatúra alatt az egyház iskoláit és ingatlanjait is államosították. Az Egyházügyi Hivatal által ellenőrzött egyház 1951-ben új alkotmányt kapott, az 1952-es lévai zsinat pedig új egyházmegyei beosztást alkotott. A szocializmus évtizedei alatt Csehszlovákiában a református lelkészképzést a Cseh-testvér Evangélikus Egyház prágai teológiai fakultása biztosította.

A rendszerváltás után az egyház ismét szabadon működhet és létrehozhatta saját intézményhálózatát. 2001-ben 109 735 református élt kilenc egyházmegyében (7 magyar és 2 szlovák nyelvű). A Zsinati Elnökség székhelye Komárom, a Püspöki Hivatalé Rimaszombat, a lelkészképzést 1994 óta a komáromi Calvin János Teológiai Akadémia (2004-től a Selye János Egyetem Teológiai Kara) biztosítja.

Bibliográfia

  • Szabó Antal, A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház története, in Regio Kisebbségtudományi Szemle 1(1990):3, 133-162, 204-221.

lapkezdet

A levéltár története

A levéltár törzsanyagát a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház legfelsőbb szervének (1951-től Zsinati Elnökség) hivatalos iratai képezik. Őrzi a zsinatok iratanyagait, a Zsinati Tanács és Elnökség iratait, a Zsinati Elnökség irodáinak ügyviteli iratait, 1930-as évektől kezdve. Ezenkívül igyekszik számon tartani a gyülekezetek levél- és irattári anyagát is.

Emellett 2002 januárjától megkezdték tevékenységüket Rimaszombatban az egyház Tudományos Gyűjteményei, amelynek egy levéltár is alkotórésze.

2008. lapkezdet